Now showing items 1-5 of 5

 • Model proudění chladicího média v elektrickém stroji 

  Potyš, Jiří
  Tato diplomová práce pojednává o možnostech chlazení asynchronních strojů s využitím simulace v programu ANSYS Workbench. Je rozdělena na dvě části. První část se zabývá analýzou proudění chladícího média ventilátorem a ...
 • Ventilační výpočty v synchronním stroji 

  Judas, Jan
  Cílem práce bylo seznámení se s prostředím práce Ansys CFX, vytvoření několika modelů ventilátorů a modelu synchronního stroje v Autodesk Inventor, vytvoření modelu proudění chladícího média strojem s vytvořenými ventilátory ...
 • Vstupní recirkulace u odstředivého čerpadla 

  Heinz, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá fenoménem objevujícím se v hydrodynamických čerpadlech při pod-optimálním průtoku. Tímto fenoménem je vstupní recirkulace, jež je nežádoucím jevem v sání čerpadla. Tato recirkulace způsobuje ...
 • Výpočet průběhu chladicího média v asynchronním motoru 

  Trnka, Zbyněk
  Cílem této diplomové práce bylo namodelovat ventilátor pro asynchronní motor, tento ventilátor vyřešit z hlediska proudění v programu Ansys CFX, a poté zhodnotit průběh tohoto proudění ve vzduchové mezeře daného asynchronního ...
 • Zatížení větrem lehké mostní konstrukce 

  Hrubý, Pavel
  Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na obtékání lehké lávky pro pěší vzdušným proudem. Zvláštní pozornost je věnována ztrátám aerodynamické stability. Práce začíná teoretickým popisem zkoumaných jevů. Další část se ...