Now showing items 1-20 of 24

 • Analýza tepelných vlastností synchronního stroje 

  Paszek, Michal
  V této práci bude provedena analýza tepelných vlastností synchronního stroje v programu Ansys Workbench na zjednodušeném modelu synchronního trakčního motoru. Nejprve se provede teplotní analýza bez chlazení, následně ...
 • Deformačně-napěťová analýza páteřního segmentu 

  Pánis, Vladimír
  V predloženej práci je spracovaná deformačne-napäťová analýza chrbticového segmentu, konkrétne je sledovaný vplyv totálnej náhrady medzistavcovej platničky Maverick na celkové chovanie chrbticového segmentu a posúdenie ...
 • Model proudění chladicího média v elektrickém stroji 

  Potyš, Jiří
  Tato diplomová práce pojednává o možnostech chlazení asynchronních strojů s využitím simulace v programu ANSYS Workbench. Je rozdělena na dvě části. První část se zabývá analýzou proudění chladícího média ventilátorem a ...
 • Modelování vlastností EC motoru 

  Kružík, Pavel
  Součástí této práce je popis konstrukce a funkce elektricky komutovaného stroje. Hlavním cílem je modelování teplotního pole elektricky komutovaného stroje. Pro modelování bylo zvoleno prostředí Ansys Workbench v kombinaci ...
 • Napjatostně deformační analýza mostu v Třineckých železárnách 

  Ščerba, Bořek
  V této práci je rozpracována napjatostně deformační analýza vybrané prutové konstrukce. Prvním bodem práce je rešerše, která obnáší získání co největšího množství informací o konstrukci, například její rozměry, zatížení, ...
 • Napjatostně deformační analýza vrtné věže v Gbelích 

  Vizváry, Peter
  Bakalárska práca je svojím obsahom zameraná na napätostne deformačnú analýzu vrtnej veže nachádzajúcej sa v Gbeloch. Jej hlavným cieľom je zostavenie rovníc statickej rovnováhy pre analytické riešenie konštrukcie a jeho ...
 • Návrh tepelné sítě pro lineární motory 

  Čech, Jan
  Tato práce se ve své první části zabývá studiem lineárního synchronního motoru. Úvod práce se věnuje stručnému popisu lineárního motoru včetně jeho příslušenství. Je zde uveden princip lineárních motorů a jejich obecné ...
 • Nové možnosti modelování v parametrických CAD programech 

  Sedláčková, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá programy Autodesk Inventor Professional 2008 a Ansys Workbench. Cílem je seznámení se s pracovním prostředím a postupem práce v obou programech a jejich vzájemnou spoluprací. V části o ...
 • Šestiválcový vznětový motor pro užitková vozidla 

  Pulava, Oleksandr
  Účelem této diplomové práce je navrhnout klikový hřídel pro šestiválcový motor užitkového vozidla, který je jedním z řády unifikovaných motorů. Hlavní části jsou návrh konfiguraci klikového hřídele, výběr způsobu vyvážení ...
 • Teplotní analýza asynchronního stroje 

  Hradil, Zdeněk
  Tato diplomová práce pojednává o konstrukci, ztrátách a teplotních výpočtech elektrického motoru. Na úvod je zmíněna samotná funkce asynchronního stroje s klecí na krátko, následně popsána konstrukce a druhy ztrát v tomto ...
 • Teplotní analýza synchronního stroje 

  Bartoň, Petr
  Diplomová práce se zabývá analýzou oteplení a chlazení synchronního stroje. Oteplení je způsobeno ztrátami stroje vznikajících pří přeměně elektrické energie na energii mechanickou. Na stroji pak může být dosaženo vysokých ...
 • Teplotní simulace elektrického stroje 

  Klaner, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá metodou konečných prvků a jejím použití v tepelné simulaci pomocí programu Ansys Workbench.
 • Teplotní vlastnosti automobilových zdrojů světla - LED 

  Bárta, Jiří
  Cílem této diplomové práce je shrnout základní informace ohledně tepelných vlastností automobilových zdroj světla se zaměřením především na LED diody. Dále vymodelovat LED diodu v Inventoru, provést simulaci Jouleových ...
 • Teplotní vlastnosti elektrických strojů 

  Buřil, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá výběrem vhodného postupu pro simulaci teplotních vlastností (šíření tepla) elektrických strojů. Dále postupným překreslením reálného modelu stroje pomocí MKP a následné simulace v prostředí ...
 • Virtual modelling výpočetní domény pro CFD simulace 

  Volek, Matěj
  Tato bakalářská práce se věnuje open-source softwarům pro vytváření výpočtových sítí pro CFD simulace. V úvodní kapitole je představeno výpočtové modelování tekutin, stručně popsány řídící rovnice a proveden úvod do ...
 • Využití prostředí ANSYS Workbench pro teplotní výpočty elektrických strojů 

  Sedláčková, Petra
  Výpočet tepelných poměrů v elektrickém stroji je jedním ze základních kroků při jeho návrhu. Mezi tradiční způsoby výpočtu oteplení patří analytické metody založené na ekvivalentních odporových sítích, využívajících tepelně ...
 • Výpočet chlazení asynchronního stroje pomocí programu Ansys CFX 

  Horálek, Lukáš
  Problematika této diplomové práce pojednává o chlazení asynchronních strojů. Konkrétně výpočtem chlazení asynchronního motoru pomocí metody konečných objemů. Pomocí programu Autodesk Inventor vytvoříme 3D model reálného ...
 • Výpočet průběhu chladicího média v asynchronním motoru 

  Trnka, Zbyněk
  Cílem této diplomové práce bylo namodelovat ventilátor pro asynchronní motor, tento ventilátor vyřešit z hlediska proudění v programu Ansys CFX, a poté zhodnotit průběh tohoto proudění ve vzduchové mezeře daného asynchronního ...
 • Výpočet rozložení teplotního pole v asynchronním stroji 

  Formánek, Jakub
  Problematika této bakalárské práce se zabývá vytvorením 3D modelu reálného elektrického stroje v programu Autodesk Inventor a jeho následnou implementací do programu ANSYS Workbench, jehož software slouží k simulaci ...
 • Výpočet rozložení teplotního pole v elektrickém stroji 

  Čermák, Jan
  Cílem této práce bylo vytvořit 3D model asynchronního motoru na kterém bude možno provádět teplotní, i jiné simulace ve výpočetním programu Ansys Workbench. Celá práce obsahuje teorii oteplování elektrických stojů, dále ...