Now showing items 1-20 of 36

 • 3D model obce Kojkovice u Třince 

  Szturc, Krzysztof
  Tématem této práce je tvorba 3D modelu části obce Kojkovice u Třince. Je popsán postup měření a zpracování naměřených dat. Dále je podrobně uveden postup tvorby TIN z dat naměřených i z dat ZABAGED poskytnutých ČÚZK. Model ...
 • Aktualizace GIS účelové sítě FAST v lokalitě Dolní Morava 

  Vozdová, Klára
  Předmětem bakalářské práce je aktualizace geografického informačního systému v lokalitě Dolní Morava. Jedná se o doplnění a utřídění databáze všech bodů používaných pro výuku v terénu. Nová aplikace byla vytvořena v programu ...
 • Aktualizace GIS účelové sítě FAST v lokalitě Nesměř 

  Haltmar, Jan
  Předmětem bakalářské práce je aktualizace geografického informačního systému v lokalitě Nesměř. Jedná se o revizi stávající databáze bodového pole FAST sloužící pro výuku v terénu v programu ArcGIS.
 • Analýza erozních a odtokových poměrů pro potřeby řešení pozemkových úprav 

  Břenda, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu erozních a odtokových poměrů na území obce Janovice a dílčích povodí, na kterých se vyskytuje. Analýza byla provedena pomocí programu ArcGIS s použitím hydrologicky korektního ...
 • Cykloturistický GIS Moravských vinařských stezek 

  Žďárská, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá tvorbou geografického informačního systému dvou vinařských cyklostezek v okolí Mikulova. Hlavními požadavky byla vizualizace liniových a bodových prvků a zkoumání možností publikace dat na webu. ...
 • Cykloturistický GIS Moravských vinařských stezek 

  Kobližek, Tomáš
  Předmětem této diplomové práce bylo vytvoření cykloturistického geografického informačního systému (GIS) severní části Znojemské vinařské stezky. Hlavním cílem je GIS, který informuje především o parametrech trasy a ...
 • Cykloturistický GIS Moravských vinařských stezek 

  Mudička, Štefan
  Cieľom diplomovej práce je zostavenie funkčného geografického informačného systému Moravských vinařských stezek. Práca zahŕňa popis procesu zberu dát, spracovanie dát v softwari ArcGIS a mapovom serveri Marushka. Prezentácia ...
 • Cykloturistický GIS Moravských vinařských stezek 

  Ondráček, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá navržením a vytvořením geografického informačního systému se zaměřením na cykloturisty. Pro účely této práce byla zpracována jižní část Znojemské vinařské stezky. GIS poslouží pro zobrazení ...
 • Cykloturistický GIS Moravských vinařských stezek 

  Cafourková, Jitka
  Diplomová práce se zabývá tvorbou geografického informačního systému pro potřeby cykloturistiky. Zájmovou oblastí je Brněnská vinařská stezka. Celý projekt je realizován na platformě ArcGIS společnosti Esri. Data byla v ...
 • Dokumentace studánek a památníků v prostoru školního lesního statku MENDELU 

  Šmigurová, Lenka
  Cílem této práce je zdokumentovat studánky a památníky v prostoru školního lesního statku Mendlovy univerzity v Brně. Hlavním výstupem této bakalářské práce je mapa památníků a studánek v areálu Lesnického Slavína v měřítku ...
 • Eliminace projevů vodní eroze a transportu splavenin 

  Pospíchalová, Lucie
  Cílem práce bylo na základě GIS analýzy s využitím DMT vyhodnotit erozní a odtokové poměry. Navrhnout opatření k eliminaci projevů vodní eroze a transportu splavenin. U navržených opatření vyhodnotit jejich účinnost. U ...
 • GIS využití krajiny obce Jinačovice 

  Kelblová, Kristýna
  Diplomová práce se věnuje zpracování GIS katastrálního území Jinačovice se zaměřením na Land use. Práce vychází z leteckých snímků od roku 1950. Data jsou doplněna dalšími mapami, především katastrálními mapami, daty ZABAGED ...
 • Identifikace drah soustředěného povrchového odtoku a jejich stabilizace 

  Hájek, Daniel
  Cílem studie je za pomoci digitálního modelu terénu identifikovat dráhy soustředěného povrchového odtoku v povodí řeky Svratky a vyhodnotit množství a typ pozemků jimi ohrožených.
 • Integrovaná ochrana území před nepříznivými účinky povrchového odtoku v povodí Prušánky 

  Plešek, Martin
  Práce se zabývá výpočtem eroze a povrchového odtoku v povodí Prušánky metodami USLE2D v prostředí ArcGIS a CN v modelu DESQ. Výsledky jsou použity k návrhu prvků protierozní ochrany.
 • Knihovna analytických modulů pro správu budov v ArcGIS 

  Cupák, Michal
  Tato práce řeší návrh a implementaci knihovny analytických modulů pro správu budov a jejích zařízení. Knihovna je navrhnutá pro geografický informační systém ArcGIS a implementovaná v programovacím jazyce Python. Jednotlivé ...
 • Mapa osvětlení terénu v GIS 

  Blatný, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou veřejného osvětlení v porovnání s normami ČSN EN a dále na zpracování naměřených dat za použití GIS. Také seznamuje se základními pojmy osvětlení.
 • Metody vyhledávání a dokumentace optických kabelů 

  Havliš, Ondřej
  Účelem této bakalářské práce je popis vyhledávání optických kabelů za pomocí metalických prvků a EMS markerů pod zemským povrchem vhodnou metodou a dále jejich možnosti evidence a dokumentace těchto optických kabelů v ...
 • Měření hluku ve venkovních prostorách pomocí platformy Raspberry Pi 

  Kyjovský, Ondřej
  Diplomová se zabývá měřením hluku ze silniční dopravy. Cílem práce je seznámení se s problematikou měření hluku ze silniční dopravy a následného vytvoření hlukových map. Měření hluku se provádí pomocí Raspberry Pi.
 • Možnosti aplikace geografických informačních systémů v podnikové praxi 

  Ratičák, Milan
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem problematiky využití víceúčelových geografických informačních systému (GIS) v oblasti komerční sféry v podmínkách České republiky. Vzorem při této analýze jsou pak především možnosti ...
 • Návrh integrované ochrany území před povodněmi z přívalových srážek v povodí Stříbrného potoka 

  Kolajová, Lucie
  Předmětem diplomové práce je návrh integrované ochrany území před povodněmi z přívalových srážek v katastrálním území Jerlochovice a Fulnek. Zájmová lokalita je vysoce zatížena ztrátou půdy způsobenou přívalovými srážkami. ...