Now showing items 1-20 of 45

 • Agent - Gamebot pro Unreal Tournament 

  Příborský, Martin
  Úkolem této bakalářské práce je návrh a tvorba agenta-gamebota s modulární architekturou pro hru Unreal Tournament 2004. Hlavním cílem agenta bylo dosáhnout co nejlepších výsledků a v závěru obstát i proti nativním agentům ...
 • Board Game Focused on Educational Support for Gaming Algorithms 

  Čáslava, Martin
  Tato práce se zabývá oblastí umělé inteligence zvané jako ''Metody pro hraní her''. Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat software, který umožní uživateli snadněji pochopit principy herních algoritmů ...
 • Dolovanie znalostí z textových dát použitím metód umelej inteligencie 

  Povoda, Lukáš
  Práca sa zaoberá problémom dolovania znalostí z textových dát, ktorý je stále aktuálnejší vzhľadom na exponenciálny rast množstva uložených dát v elektronickej podobe, kde 80% týchto dát je v textovej podobe. Práca skúma ...
 • Evoluční aproximace obrazových filtrů 

  Foukal, Tomáš
  Tato diplomová práce popisuje problematiku aproximativního počítání, filtrování obrazu v hardwaru a evolučních algoritmů. Představuje řešení problému evoluční aproximace mediánových filtrů, kdy je cílem snížit výpočetní a ...
 • Filtrování spamových zpráv pomocí metod umělé inteligence 

  Safonov, Yehor
  V moderním počítačovém světě e-mailová komunikace patří do nejpoužívanějších prostředků pro výměnu zpráv mezi uživateli. Jedná se o volně dostupný, efektivní a jednoduchý způsob sloužící ke sdělení informací. Tyto tři ...
 • Fuzzy Petriho sítě pro expertní systémy 

  Maksant, Jindřich
  Tato práce si klade za cíl návrh a praktickou realizaci expertního systému, jehož báze znalostí bude modelovaná fuzzy Petriho sítí. Při návrhu je vycházeno z poznatků teoretického rozboru diagnostického expertního systému ...
 • GENERATIVNÍ NÁBYTEK 

  Picek, Matěj
  Tato diplomová práce se zabývá základními principy fungování technologie generativního navrhování, metodou topologické optimalizace a hledáním jejich potenciálu s možnostmi aplikace v oblasti navrhování nábytku. Hlavním ...
 • Grafické animace metod řešení úloh 

  Macek, Jiří
  Pro automatizované řešení problémů výpočetní technikou se používají různé implementace umělé inteligence. Tato práce se zabývá  některými typickými metodami, popisuje jejich vlastnosti, porovnává je a uvádí  možný způsob ...
 • Hodnocení klienta banky 

  Richtrová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá možností využití nástrojů umělé inteligence jako prostředku pro podporu manažerského rozhodování v podniku. Práce obsahuje návrh modelu fuzzy logiky v MS Excel a MATLAB jako nástroje pro hodnocení ...
 • Hraní deterministických her s učením 

  Knoflíček, Jakub
  Tato práce se zabývá tvorbou umělé inteligence pro počítačového hráče deterministických her, jako je například dáma. Je rozebrán princip myšlenky a metody pro nalezení nejlepšího tahu pro daný herní stav v rozsáhlém stavovém ...
 • Humanoidní roboti: design, vývoj a aplikace 

  Kovyrcheva, Alexandra
  Tato bakalářská práce se zabývá humaniodními roboty. Popisuje základní znaky humanoidních robotů a jejich historický vývoj včetně pokroků, kterých bylo dosaženo v oblasti jejich simulace, modelování a programování. Práce ...
 • Implementace jednoduchého rozpoznávače řeči ve webovém prohlížeči 

  Crkoň, Jakub
  Cieľom tejto práce je vytvorenie jednoduchého rozpoznávača reči pre webový prehliadač. Práca popisuje základné komponenty nutné pre implementáciu rozponávača reči a venuje sa technikám, ktoré využíva pre optimalizáciu ...
 • Klasifikace dokumentů pomocí umělé inteligence 

  Molnár, Ondřej
  Tato práce se zabývá klasifikací dokumentů za použití umělé inteligence. Popisuje principy klasifikace a strojového učení. Seznamuje s metodami UI a dále detailně představuje metodu klasifikace naivního Bayese. Poté líčí ...
 • Kooperativní hra v multi-agentním prostředí Jason 

  Husa, Jakub
  Tato práce se zabývá tvorbou hry založené na multi-agentním systému. Práce začíná seznámením se s teorií multi-agentních systémů, strategických počítačových her, jazyka AgentSpeak a jeho nástavby Jason použitých při ...
 • Modulární nástroj pro tvorbu her s umělou inteligencí 

  Klika, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací nástroje pro usnadnění tvorby umělých inteligencí. Nástroj používá vlastní univerzální komunikační protokol, podporuje více typů her, je rozšiřitelný o další hry pomocí ...
 • Možnosti volně dostupné umělé inteligence 

  Ostrý, Lubomír
  Tato práce je zaměřena na volně dostupné nástroje a zdroje z oblasti umělé inteligence, konkrétně z odvětví machine learning. Jejím úkolem je prozkoumat současný stav, možnosti a omezení práce s open source programy umělé ...
 • Návrh a analýza systému pro správu autobusové dopravy 

  Lebeda, Martin
  Cílem projektu bylo vytvořit Informační systém autobusové dopravy. Při detailnějším zamyšlení bylo zřejmé, že tento systém bude podporovat i tramvajovou, trolejbusovou a vlakovou dopravu. Podstatná část projektu je zaměřena ...
 • Návrh řídicího členu s použitím metody CARLA 

  Jasanský, Michal
  Tato bakalářská práce je zaměřená na aplikaci metody opakovaně posilovaného učení známou pod názvem „Continuous Action Reinforcement Learning Automata“ (CARLA). V práci je shrnut základní popis metod umělé inteligence, ale ...
 • Návrh učícího a vybavovacího modulu s využitím AI na platformě Raspberry PI a Intel Movidius 

  Macko, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa venuje implementácii naučeného modelu neurónovej siete na platformu akcelerátoru neurónovych sietí - Intel Movidius. Prvá kapitola sa venuje teórii strojového učenia, počítačového videnia a technikám, ...
 • Neuronové sítě pro hru gomoku 

  Bako, Matúš
  Cieľom tejto bakalárkej práce je vytvoriť umelú inteligenciu, ktorá dokáže hrať hru Gomoku. Narozdiel od konvenčných metód prehľadávania stavového priestoru a ručně definovaných pravidiel kombinujem stochastické prehľadávanie ...