Now showing items 1-20 of 21

 • Algoritmické obchodování na burze s využitím umělých neuronových sítí 

  Červíček, Karel
  Forex je dnes největším trhem na světě. Díky vysoké likviditě je vhodným kandidátem pro intradenní obchodování na základě jisté obchodní strategie založené na technické a fundamentální analýze. Obchodní strategie jdou ...
 • Automatická detekce ischemie v EKG 

  Noremberczyk, Adam
  Tato práce se zabývá využitím umělých neuronových sítí (UNS), pro detekci ischemické choroby srdeční (ICHS) ve frekvenční oblasti. První část této práce je zaměřena na teoretické znalosti a popisuje problematiku patologických ...
 • Automatická detekce ischemie v EKG pomocí umělé neuronové sítě 

  Noremberczyk, Adam
  Tato práce se zabývá využitím umělých neuronových sítí (UNS), jako elektrokardiografických (EKG) klasifikátorů ischemické choroby srdeční (ICHS) a infarktu myokardu (IM) v EKG signálu. První část této práce je zaměřena na ...
 • Detekce objektů v obraze 

  Vaľko, Tomáš
  Detekce objektů v obraze je velmi populární téma už několik let. Značí o tom mnoho prací v této oblasti počítačové vědy. V této práci se věnujeme klasifikaci objektů, konkrétně lidských obličejů, jako jedním z nejzajímavějších ...
 • Generování stylizovaného lidského jazyka v dialogových systémech 

  Bolshakova, Ksenia
  Tato práce se zabývá přístupy generování přirozeného jazyka v různých stylech. Kromě toho také zkoumá schopnost modelů řídit sílu projevu stylu v generované sekvenci. Model pro generování přirozeného jazyka byl implementován  ...
 • Genetický návrh klasifikátoru s využítím neuronových sítí 

  Tomášek, Michal
  Cílem této práce je genetický návrh neuronových sítí, jenž budou schopné provádět klasifikaci v rámci různých klasifikačních úloh. K vytváření těchto neuronových sítí je použit algoritmus vycházející z algoritmu NeuroEvolution ...
 • Komprese obrazu s využitím umělé neuronové sítě 

  Vondráček, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřena na kompresi obrazu s využitím umělé neuronové sítě včetně praktické realizace. Jejím cílem je prozkoumat možnosti komprese obrazu umělou neuronovou sítí a vyhodnotit výsledky. V teoretické části ...
 • Konvoluční neuronová síť pro segmentaci obrazu 

  Mitrenga, Michal
  Cílem bakalářské práce je seznámit se s problematikou konvolučních neuronových sítí a realizovat segmentaci obrazu. Toto téma v sobě zahrnuje obor počítačového vidění, který je používán v systémech s umělou inteligencí. ...
 • Konvoluční neuronová síť pro segmentaci obrazu 

  Mitrenga, Michal
  Cílem bakalářské práce je seznámit se s problematikou konvolučních neuronových sítí pro segmentaci obrazu. Toto téma v sobě zahrnuje celý obor počítačového vidění. Zvláštní pozornost je věnována procesu segmentace obrazu. ...
 • Moderní řečové příznaky používané při diagnóze chorob 

  Bílý, Ondřej
  Tato práce se zabývá diagnózou Parkinsonovy choroby na základě analýzy řečového signálu. Na začátku práce je popsána tvorba řečového signálu. Následuje popis analýzy řečového signálu, jeho předzpracování a následná extrakce ...
 • Návrh síťového prvku pomocí neuronové sítě 

  Pokorný, Petr
  Diplomová práce se zabývá řešením prioritního síťového přepínače, jehož model byl vytvořen v simulačním prostředí Matlab - Simulink. Úloha optimálního přepínání je řešena pomocí umělé neuronové Hopfieldovy sítě. Výsledkem ...
 • Neural Model of Transmission Channel in 60 Ghz ISM Band 

  Kotol, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  In this paper, methodology of estimating parameters of a wireless transmission channel inside a car is presented. The work is focused on the utilization of artificial neural networks for channel modelling in the frequency ...
 • Neuronové modelování elektromegnetických polí uvnitř automobilů 

  Kotol, Martin
  Disertační práce se věnuje využití umělých neuronových sítí pro modelování elektromagnetických polí uvnitř automobilů. První část práce je zaměřena na analytický popis šíření elektromagnetických vlny interiérem pomocí ...
 • Porovnání klasifikačních metod 

  Dočekal, Martin
  Tato práce se zabývá porovnáním klasifikátorů. Nejprve jsou popsány klasifikační techniky založené na strojovém učení, poté je navržen a implementován systém pro porovnání klasifikátorů. Dále jsou popsány klasifikační úlohy ...
 • Posouzení vhodnosti učení pro heuristické adaptivní řízení pohonů 

  Kerek, Milan
  Táto bakalárska práca je zameraná na možnosti využitia umelých neurónových sieti v regulácií nelineárnych dynamických systémoch. Ďalej je v práci ukázaná možnosť kombinácie neurónových regulátorov s lineárnymi regulátormi ...
 • Segmentace barevných snímků pomocí umělé neuronové sítě 

  Zátopek, Michal
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití umělých neuronových sítí v oblasti segmentace barevného obrazu. Popisuje umělé neuronové sítě obecně od základních pojmů. Nejprve se věnuje rozboru základních modelů využívaných ...
 • Srovnání účinnosti simulačních metod při učení umělých neuronových sítí a inverzní analýze 

  Nezval, Michal
  Předkládaná práce se zabývá inverzní analýzou založenou na kombinaci umělých neuronových sítí a stochastických metod. Cílem je porovnat účinnost nové simulační metody Hierarchical Subset Latin Hypercube Sampling s klasickou ...
 • Surrogate Model Assisted Design of CSRR Structure using Genetic Algorithm for Microstrip Antenna Application 

  Sarmah , K.; Goswami, S.; Baruah, S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2020-04)
  Soft-computational approaches have enabled quicker and more efficient means for antenna design. In the present work, a genetic algorithm (GA) based method is reported for the design of complementary split ring resonator ...
 • Umělá neuronová síť pro modelování polí uvnitř automobilu 

  Kostka, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá umělými neuronovými sítěmi. Po navržení a odladění vzorové testovací a trénovací sady byly vytvořeny vícevrstvé perceptronové sítě v Neural Network Toolbox(NNT) Matlabu. Pro vytváření sítí ...
 • Určení natočení hlavy na snímku neuronovou sítí 

  Rybnikár, Lukáš
  Umelé neurónové siete nie sú novinkou, ale posledné roky zaznamenali na populárnosti a dostali sa viac do povedomia širokej verejnosti. Táto bakalárska práca sa zameriava na zistenie uhlu, pod ktorým sa nachádza hlava ...