Now showing items 1-16 of 16

 • Hodnocení financování vysokých škol v ČR se zahraniční univerzitou a návrhyna zlepšení 

  Neubauerová, Ivana
  Diplomová práce hodnotí situaci vybraných vysokých škol v České republice a jedné zahraniční univerzity v letech 2003 – 2007 a srovnává jejich ekonomickou výkonnost prostřednictvím vybraných ukazatelů. Dále hodnotí podíl ...
 • The Integrated Method Utilizing Graph Theory and Fuzzy Logic for Safety and Reliability Assessment 

  Janhuba, Luboš
  Dizertační práce se zabývá návrhem integrované metody hodnocení bezpečnosti a spolehlivosti palubních leteckých systém za použití teorie grafů a fuzzy logiky. Navržená integrovaná metoda je univerzálně použitelná v oblasti ...
 • Most přes Ještědku v Bohumilči 

  Brause, Herbert
  Předmětem bakalářské práce je posouzení stávajícího trámového mostu s ocelovými I profily a navržení nového rámového mostu. Jedná se o most o jednom poli přes řeku Ještědku v Bohumilči s rozpětím 5,454 m.
 • Návrh pohyblivé jezové konstrukce 

  Betlach, František
  Bakalářská práce se zabývá studií návrhu pohyblivé jezové konstrukce u stávajícího pevného jezu na řece Svitavě v lokalitě Cacovický ostrov. První část zpracovává údaje o zájmovém území a výběr vhodného konstrukčního řešení ...
 • Návrh rekonstrukce jezu Přízřenice na řece Svratce 

  Trněný, Michal
  Diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce pohyblivé tabulové jezové konstrukce Přízřenice na řece Svratce na pohyblivou Jezovou konstrukci. První část obsahuje teoretický úvod a zpracovává údaje o zájmovém území a ...
 • Návrh systému pro zpracování dat hodnocení zaměstnanců 

  Boštík, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem systému pro hromadné zpracovávání dat hodnocení zaměstnanců ve firmě IBM Global Services Delivery Center Czech Republic. Vstupní data jsou poskytována zaměstnanci oddělení ve formě ...
 • Návrh vakového jezu v Oslavanech 

  Kocman, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá popisem současného stavu na řece Oslavě v městě Oslavany a návrhem rekonstrukce stávajícího pevného jezu v zájmové lokalitě. Jako nejvhodnější variantou rekonstrukce stávajícího pevného jezu byla ...
 • Posouzení informačního sytému a návrh změn společnosti TRIGONA s.r.o. 

  Dočekal, Petr
  Práce pojednává o posouzení a návrhu změn informačního systému a také o technologiích a způsobech, které k tomu byly využity. První část práce vysvětluje teorii k analýze a návrhu informačního systému. V dalších částích ...
 • Průzkum a posouzení existujícího výrobního objektu pro rekonstrukci 

  Zíb, Petr
  Přehled diagnostických metod. Prohlídka budov a jejich konstrukcí – fotodokumentace stávajícího stavu, analýza podkladů. Návrh diagnostických zkoušek, zpracování plánu diagnostického průzkumu a stanovení kritických nedostatků. ...
 • Předběžné hodnocení budovy školy před modernizací 

  Kožušník, Vítězslav
  Diplomová práce řeší problematiku předběžného hodnocení budov. Popisuje účely stavebně-technických posudků, zejména pak ověření stavu budov, způsoby zjištění skrytých vad či poruch. Dále popisuje výhody provedení stavebně ...
 • Společné zdanění manželů 

  Vránová, Monika
  Ve své diplomové práci autorka navrhuje optimální řešení zdanění příjmů manželů. Autorka se zaměřuje především na institut společného zdanění manželů jako takový. První část práce je teoretická, na níž navazuje modelový ...
 • Statické řešení dřevěné střešní konstrukce 

  Sedlák, Petr
  Bakalářská práce se zabývá numerickým modelováním a posouzením již realizované dřevěné konstrukce zastřešení haly tělocvičny Základní školy TGM v Bílovci. Studie je zpracována v programovém systému ANSYS. Jsou vytvořeny ...
 • Vysokoškolská kvalifikační práce:ATELIÉROVÁ ČÁST (D) 

  Maša, Vojtěch
  V diplomové práci nazvané Ateliérová část magisterské diplomové práce (D) se snažím naplnit protokol, který je uveden v těchto bodech: - získat za ateliérovou část své diplomové práce klasifikační stupeň „D“, - pokud ...
 • Výběr a implementace informačního systému 

  Berešík, Martin
  Táto diplomová práca sa zameriava na analýzu informačného systému vybranej spoločnosti, jeho posúdenie a návrh nového alternatívneho systému na základe firemnej stratégie spoločnosti. V rámci práce sú najskôr zhrnuté ...
 • Zdaňování manželů na dani z příjmů fyzických osob 

  Vránová, Monika
  Ve své bakalářské práci autorka navrhuje optimální řešení zdanění příjmů manželů. Autorka se zaměřuje především na institut společného zdanění manželů jako takový. První část práce je teoretická, na níž navazuje modelový ...
 • Zhodnocení ceny stavebního objektu při jeho rekonstrukci na nebytové prostory 

  Wertheimer, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá oceněním nemovité věci, u které dojde ke změně užívání. Teoretická část se zabývá cenami a oceňováním. V praktické části je pak řešeno ocenění bytové jednotky, která bude změněna na nebytové ...