Now showing items 1-19 of 19

 • Audit podnikových WiFi sítí založených na standardu 802.1X 

  Antal, Lukáš
  Tento semestrální projekt se zabývá analýzou zabezpečení bezdrátových WiFi sítí založených na standardu 802.1X a metodou auditu těchto sítí. V práci jsou popsány jednotlivé verze metod autentizačního protokolu EAP používané ...
 • Audit pohledávek 

  Miskos, Jan
  Cílem diplomové práce je navrhnout metodiku auditu pohledávek vybraného podnikatelského subjektu včetně vyvození závěru a vlastního návrhu řešení dané problematiky. První část diplomové práce budu věnovat finančnímu auditu, ...
 • Audit účetní závěrky podniku 

  Junák, Vladimír
  Cílem diplomové práce „Audit účetní závěrky podniku“ je analyzovat metody, které jsou vymezeny pro audit v mezinárodních standardech a tyto aplikovat na vybranou výrobní společnost. V první části této práce osvětluji původ ...
 • Audit účetní závěrky vybrané firmy 

  Miskosová, Lenka
  Cílem diplomové práce je seznámit čtenáře s oblastí externího auditu a popsat jednotlivé fáze a auditorské postupy při ověřování účetní závěrky. Praktická část diplomové práce je potom zaměřena na aplikaci teoretických ...
 • Audit účetní závěrky vybrané firmy se zaměřením na oblast stálých aktiv 

  Kučerová, Martina
  Cílem této diplomové práce je zpracovat audit účetní závěrky společnosti DELTA, a. s. se zaměřením zejména na oblast dlouhodobého majetku. Vybraná akciová společnost se zabývá zpracováním a prodejem dřeva, a dále zásobováním ...
 • Audit vysoké školy 

  Doležalová, Lenka
  Diplomová práce obsahuje problematiku auditu dlouhodobého majetku. Cílem práce je provedení auditu veřejné vysoké školy. Výsledkem je návrh, jak by měl auditor postupovat při auditu dlouhodobého majetku.
 • Audit z pohledu účetní jednotky 

  Teinerová, Ivana
  V mé diplomové práci jsem se zaměřila na audit účetní závěrky z pohledu účetní jednotky. První část diplomové práce je teoretická, tvoří ji vysvětlení základních pojmů v oblasti auditu. Další část se zabývá analýzou problému, ...
 • Audit z pohledu účetní jednotky 

  Tomanová, Lenka
  Cílem diplomové práce „Audit z pohledu účetní jednotky“ je identifikovat práva a povinnosti vyplývající účetní jednotce z povinnosti ověření účetní závěrky auditorem. Mezi základní povinnosti společnosti patří povinnost ...
 • Etický a sociální audit v RGP CZ s. r. o. 

  Boukalová, Iva
  Diplomová práce Etický a sociální audit v RGP CZ s. r. o. pojednává o etickém auditu v této firmě. Teoretická část je zaměřena na základní popis podnikatelské etiky, její definice, vývoj a důvody pro etické chování firem. ...
 • Hodnocení výkonnosti a kvality společnosti dle normy ISO 

  Marešová, Simona
  Diplomová práce se zaměřuje na systém řízení kvality ve vybrané společnosti a chce ukázat rozdíly mezi stávající normou ČSN EN ISO 9001:2008 a novou normou ČSN EN ISO 9001:2015. Diplomová práce analyzuje současný stav ...
 • Identity management 

  Kefer, Daniel
  Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. V první z nich je na teoretické úrovni zpracována oblast Identity Managementu. Jsou zde popsány jednotlivé oblasti Identity Managementu, kam patří autentizace, autorizace a audit. ...
 • Optimalizace procesů v kontextu řízení kvality - norma ISO 9001 

  Hýblerová, Michaela
  V této diplomové práci se zabývám procesním přístupem jako jednou z hlavních zásad vyplývajících z řízení dle ISO 9001. Úvodní teoretickou část věnuji základním tezím vyplývajících z normy ISO 9001. V praktické části ...
 • Optimalizace výrobního procesu 

  Nováková, Veronika
  Cílem této Diplomové práce je analýza současného stavu řízení procesu, identifikace sortimentu produktů ve vybrané organizaci a návrh metodiky plánování procesů s cílem zajistit jejich optimální realizaci. Optimalizací je ...
 • Riziko výběru dodavatele 

  Pokorná, Klára
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení dodavatelů ve velké nadnárodní společnosti podnikající v oblasti výroby a distribuce zdravotnických prostředků mající dceřinou společnost v České republice. V práci je provedena ...
 • Řízení externích zařízení na macOS s cílem zabránit úniku dat 

  Zuzelka, Jozef
  Práca sa zaoberá problematikou kontroly a blokovania externých zariadení v operačnom systéme Apple macOS za účelom ochrany pred únikom citlivých dát. Implementované riešenie ukazuje zvolené prístupy pre blokovanie externých ...
 • Řízení kvality dodavatelů 

  Blažek, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou odběratelsko-dodavatelských vztahů a to konkrétně řízením kvality dodavatelů z pohledu odběratele. Obsahem práce je analýza původního stavu a návrh aplikovatelných změn v konkrétním ...
 • Srovnání auditorských postupů u dlouhodobého majetku ve vybraných společnostech 

  Ovčačík, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na oblast externího auditu. Jde o popis jednotlivých fází a postupů při ověřování účetní závěrky auditorem. V praktické části jsou aplikovány teoretické znalosti již na vybraných účetních ...
 • Statistické metody výběru vzorku při provádění finančních auditů a počítačová podpora jejich zpracování 

  Šimák, Roman
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou štatistických metód výberov vzorkou pre kontrolu účtovníctva klientov. V prvej časti je rozoberaný teoretický popis práce audítora, ktorý na základe týchto metód vykonáva ...
 • Systém pro podporu auditu managementu informační bezpečnosti 

  Soukop, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou systému pro podporu auditu a certifikaci systému managementu informační bezpenosti organizace. V následujících kapitolách práce je vysvětleno, co je to informační bezpečnost a systém ...