Now showing items 1-20 of 21

 • ABB RobotStudio - ovládání robota z PLC B&R Automation 

  Mittaš, Eduard
  Cieľom tejto závarečnej práce je ukázať rôzne spôsoby komunikácie s kontrolérom robota a tiež následné ovládanie tohto robota. Simulácia úlohy bude prevedená s yyužitím protokolu TCP/IP, pričom komunikácia v laboratóriu s ...
 • ABB RobotStudio - vzorový řídicí program pro stacionární robot 

  Machala, Jan
  Cílem této závěrečné práce je vytvořit vzorový řídící program na PLC vykonávající sekvenci pohybů robotu a následné nasazení na reálném robotu IRB 120. Pro komunikaci mezi robotem a PLC byl využit program vytvořený v ...
 • Editor a manažer programů pro svařovací automaty 

  Ševčíková, Lenka
  Úkolem této práce je modernizovat a dotvořit grafické uživatelské prostředí pro barevný dotykový panel a naprogramovat funkce usnadňující uživatelům práci. Software je vyvíjen pro plazmové navařovací automaty vyráběné ...
 • Manipulátor pro třídění kuliček řízený PLC 

  Mareček, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím PLC (Programmable Logic Controller) pro třídění barevných kuliček za použití snímače barev. Teoretická část popisuje princip činnosti prvků třídiče kuliček a presentuje typy ...
 • Mobilní robotická platforma řízená pomocí PLC 

  Konečný, Michael
  Cílem této diplomové práce bylo vytvoření návrhu konstrukce prototypu mobilní robotické platformy a jeho fyzické zhotovení. Dalším cílem bylo vytvoření řídícího algoritmu a jeho implementace do prototypu. Navíc byla diplomová ...
 • Model pece na výrobu žáruvzdorných materiálů 

  Franek, Lešek
  Obsahem dokumentu je tvorba modelu pece, jeho výsledné porovnání s reálnou pecí a návrh regulátoru. Je zde popsán 3D návrh v programu SolidWorks, tvorba fyzikálního modelu v Comsol Multiphysics a jeho export do Simulinku. ...
 • Model pro řízení výšky vodní hladiny 

  Karola, Ladislav
  Cílem bakalářské práce je seznámit se s problematikou řízení výšky vodní hla-diny a navrhnout simulaci tohoto reálného systému. Práce se zabývá matematickým rozborem systému. Teoretické předpoklady jsou potvrzeny simulací ...
 • Návrh a implementace řídícího programu pro CNC obráběcí stroj prostřednictvím B&R Automation 

  Vavrík, Michal
  Cílem diplomové práce je robotizace konvenční frézky na CNC frézku s použitím programovatelného logického automatu. V teoretické části diplomové práce je uveden popis obráběcích strojů a průmyslu 4.0, přehled společností ...
 • Návrh a realizace vzorových úloh pro PLC B&R Automation 

  Sýkora, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací úloh pro PLC B&R a podrobným návodem práce v Automation Studio. Obsahuje také informace o firmě B&R Automation Ges. m. b. H. a jejích produktech. Návrh úloh probíhal ve ...
 • Návrh a realizace vzorových úloh pro PLC B&R Automation 

  Vymazal, Aleš
  Tato bakalářská práce pojednává o firmě B&R Automation a jejich technologiích. Součástí práce je také návod k vývojovému prostředí Automation Studio a stručné srovnání všech dostupných programovacích jazyků tohoto vývojového ...
 • Programovatelné logické automaty pro výuku 

  Král, Radek
  Bakalářská práce se zabývá programovatelnými logickými automaty pro výuku. Práce je členěna do šesti kapitol. V první kapitole jsou popsány základní programovací jazyky, a také jejich rozlišení s grafickým náhledem. Druhá ...
 • Průmyslový regulátor PID s autotunerem a vizualizací 

  Vávra, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá implementací průmyslově použitelného regulačního členu do zařízení Power Panel firmy B&R, v programovém prostředí Automation Studio 3.0.71. Jedná se o PID regulátor s autotunerem a vizualizací, ...
 • Robotický stolní fotbal 

  Mareček, Petr
  Cílem této diplomové práce je návrh robotického fotbalu s realizací konstrukce a řízení jedné osy stolního fotbalu. V úvodu jsou popsána dosud vyvinutá řešení. Další kapitoly popisují výběr hracího stolu a specifikaci ...
 • Robotický stolní fotbal - herní strategie 

  Parák, Roman
  Cieľom diplomovej práce je úprava zariadenia robotického stolného futbalu a návrh herných stratégií. Diplomová práca bola rozšírená o návrh technológie pre bezpečnosť robotického stolného futbalu a návrh vizualizačného ...
 • Robotický stolní fotbal - herní strategie 

  Vaverka, Pavel
  Cílem bakalářské práce je návrh a implementace herní strategie pro robotický stolní fotbal firmy B&R Automatizace. V úvodní části bude představena firma B&R Automatizace a její produkty. Dále bude stručně popsán současný ...
 • Robotický stolní fotbal - systémová integrace 

  Švanda, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je zdokonalit stávající řešení robotického stolního fotbalu, který vznikl v rámci studentských prací při společnosti B&R Automation. Práce se zabývá systémovou integrací jednotlivých dílčích ...
 • Řídicí integrovaný systém pro rozpoznávání obrobků 

  Vostřel, Tomáš
  Diplomová práce se zaobírá použitím integrovaného strojového vidění firmy B&R, tzv. Smart Sensoru, k rozpoznávání a určení pozice kovových obrobků obdélníkového tvaru. V rámci práce je provedena rešerše použití strojového ...
 • Řízení a vizualizace technologických procesů s využitím průmyslového PC 

  Buchta, Luděk
  Cílem bakalářské práce bylo seznámit se s technikami a technologiemi používanými při řízení a vizualizaci technologických procesů. K řízení technologického procesu v laboratoři E541 bylo využito průmyslového PC, PLC a ...
 • Řízení tahových sekcí podélné řezačky 

  Růžička, Kamil
  Diplomová práce řeší řízení tahových sekcí odvíjení a navíjení na podélné řezačce obalového materiálu. Práce byla vypracována ve spolupráci s firmou SOMA, která poskytla stroj pro testování a měření v práci popsaných ...
 • Servomotor s elektronickou komutací, jeho řízení a nastavování. 

  Schmied, Miloš
  Tato práce se zabývá rozborem servopohonu ACOPOS a jeho příslušenstvím. Je zde popsána kaskádní regulační smyčka pro řízení a nastavování servomechanizmu od B&R Automation s důležitými parametry. Dále se zde na základě ...