Now showing items 1-2 of 2

  • Polohování objektu ve 3D prostoru pomocí paralelního lanového robota 

    Rajnoha, Andrej
    Na začátku diplomové práce je uvedeno rozdělení robotů vyuţívajících paralelní kinematiku, moţnosti jejich vyuţití a stávající prototypy. Druhá kapitola se zaměřuje na návrh konstrukce a dimenzování elektrických i ...
  • Robotické zakládání do obráběcího stroje 

    Pála, Matěj
    Diplomová práce se zaobírá problematikou zakládání a přesunu různých obrobků a profilů. V první části je uvedeno rozdělení robotů, popis jejich kinematiky i samotného zakládání. Druhá část práce se zaobírá analýzou a rešerší ...