Now showing items 1-17 of 17

 • Emulace technologického procesu 

  Dostál, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem modelu inverzního kyvadla a jeho řízení v prostředí Matlab/Simulink, převedením modelu a řídicího členu do jazyka ANSI C s využitím knihovny pro automatické generování kódu z Matlab/Simulink ...
 • Komunikace mezi Matlabem a programovatelným automatem 

  Zbranek, Miroslav
  Cílem této bakalářské práce je prostudování softwarové podpory firmy B&R a na jejím základě vytvořit program pro zobrazování dat v MATLABu. Budou tedy prostudovány možnosti vytvoření komunikace s PLC. Z dostupných metod ...
 • Komunikace mezi PLC B&R a PC 

  Šlichta, Pavol
  Cieľom tejto bakalárskej práce je naštudovanie softvérovej podpory firmy B&R a na jej základe vytvorenie funkcií, ktoré budú zapisovať/čítať dáta z/do PLC. V úvodnej časti sú uvedené základné možnosti komunikácie z PLC. ...
 • Model pece na výrobu žáruvzdorných materiálů 

  Franek, Lešek
  Obsahem dokumentu je tvorba modelu pece, jeho výsledné porovnání s reálnou pecí a návrh regulátoru. Je zde popsán 3D návrh v programu SolidWorks, tvorba fyzikálního modelu v Comsol Multiphysics a jeho export do Simulinku. ...
 • Model pro řízení výšky vodní hladiny 

  Karola, Ladislav
  Cílem bakalářské práce je seznámit se s problematikou řízení výšky vodní hla-diny a navrhnout simulaci tohoto reálného systému. Práce se zabývá matematickým rozborem systému. Teoretické předpoklady jsou potvrzeny simulací ...
 • Model robotického stolního fotbalu 

  Bubeník, Ľubomír
  Táto práca sa zaoberá návrhom osvetlenia a scény pre model stolného robotického futbalu. Pozostáva hlavne z rozboru, aké sú možnosti osvetlenia a výberom najvhodnejšieho. Taktiež sa zaoberá návrhom správneho algoritmu, ...
 • Návrh a realizace nové laboratorní úlohy s PLC B&R Automation 

  Cejpek, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá návrhem laboratorní úlohy primárně určené pro předmět „Vyšší formy řízení“, který pro výuku využívá prostředky firmy B&R Automation. Z možných přístupů volí modelování dynamických systémů pomocí ...
 • Návrh a realizace vzorových úloh pro PLC B&R Automation 

  Vymazal, Aleš
  Tato bakalářská práce pojednává o firmě B&R Automation a jejich technologiích. Součástí práce je také návod k vývojovému prostředí Automation Studio a stručné srovnání všech dostupných programovacích jazyků tohoto vývojového ...
 • Návrh a realizace vzorových úloh pro PLC B&R Automation 

  Sýkora, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací úloh pro PLC B&R a podrobným návodem práce v Automation Studio. Obsahuje také informace o firmě B&R Automation Ges. m. b. H. a jejích produktech. Návrh úloh probíhal ve ...
 • Programovatelné logické automaty pro výuku 

  Král, Radek
  Bakalářská práce se zabývá programovatelnými logickými automaty pro výuku. Práce je členěna do šesti kapitol. V první kapitole jsou popsány základní programovací jazyky, a také jejich rozlišení s grafickým náhledem. Druhá ...
 • Robotický stolní fotbal 

  Mareček, Petr
  Cílem této diplomové práce je návrh robotického fotbalu s realizací konstrukce a řízení jedné osy stolního fotbalu. V úvodu jsou popsána dosud vyvinutá řešení. Další kapitoly popisují výběr hracího stolu a specifikaci ...
 • Řízení modelu inteligentího domu 

  Becová, Lucia
  Moja práca sa zaoberá riadením inteligentnej a komfortnej domácnosti. Prvá kapitola obsahuje model zavlaţovacieho systému, oţivenie jeho elektroniky a jednoduchú aplikáciu pre testovanie. Druhá kapitola sa zaoberá oţivením ...
 • Řízení modelu inteligentního domu 

  Běloušek, Petr
  Tato práce se zabývá řízením inteligentních domů. V další kapitole je seznámení s existujícím modelem inteligentního domu, PLC a vývojovým prostředím od B&R. Poslední kapitola je věnována návrhu vytápění s regulací teploty ...
 • Servomotor s elektronickou komutací, jeho řízení a nastavování. 

  Schmied, Miloš
  Tato práce se zabývá rozborem servopohonu ACOPOS a jeho příslušenstvím. Je zde popsána kaskádní regulační smyčka pro řízení a nastavování servomechanizmu od B&R Automation s důležitými parametry. Dále se zde na základě ...
 • Vizualizace Petriho sítí na Power Panelu 

  Krechler, Michal
  KRECHLER, M. Vizualizace Petriho sítí na Power Panelu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2009. 75 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Luděk Chomát. V práci se řeší ...
 • Vytvoření komunikace mezi Power Panely 

  Motl, Jakub
  Teoretická část této bakalářské práce se zabývá možnostmi komunikace mezi Power Panely od firmy B&R. Jsou zde rozebrány možnosti komunikace mezi více PLC, vizualizační prostředky, seznam produktů od firmy B&R. Dále obsahuje ...
 • Webový řídicí systém pro textilní stroj 

  Balázsy, František
  Tato praca sa venuje navrhu a implementacii webovej riadiacej aplikacie pre textilny stroj. Ta pozostava z HMI aplikacie postavenej na frameworku VueJS a Electron, ktora komunikuje s B&R PLC pomocou OPC UA protokolu. Pre ...