Now showing items 1-6 of 6

 • Marketingová komunikace vybrané společnosti poskytující službu 

  Jirešová, Aneta
  Diplomová práce je zaměřena na marketingovou komunikaci vybraného podniku působí-cího na trhu B2B. Na základě vymezení teoretického rámce se práce věnuje zhodnocení stávající situace ve společnosti a následnému doporučení ...
 • Marketingový mix vybraného strojírenského podniku na B2B trhu v Rusku 

  Kozlova, Elena
  Tato diplomová práce je zaměřena na marketingový mix konkrétního podniku působícího v mezinárodním prostředí. Práce je rozdělena na tři hlavní části. V teoretické části jsou popsány základní pojmy a charakteristiky související ...
 • Návrh segmentace podniku 

  Jansa, Jakub
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh segmentace trhu podniku Axima s. r. o. K zhodnocení využívá vybraných marketingových metod. Na základě zjištěných skutečností poskytuje návrh na úpravy a změny v segmentaci podniku.
 • Obchodní strategie podniku 

  Foltýn, Jan
  Diplomová práce se zabývá tématem strategického řízení rozvoje podniku s cílem návrhu vhodné modifikace obchodní strategie pro společnost působící na evropském trhu vytápění. Práce směřuje k návrhu změny stávající obchodní ...
 • Propagace softwarového produktu na B2B trhu 

  Matela, Vít
  Tato diplomová práce se zabývá problémem generování kontaktů pomocí nástrojů online marketingu na příkladu konkrétního produktu firmy Comprimato. V práci byl analyzován stav a prostředí, v jakém se firma nachází před ...
 • Rozvoj marketingových aktivit firmy na B2B trhu 

  Kotasová, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá rozvojem marketingových aktivit firmy na B2B trhu. Teoretická část je zaměřena na B2B marketing, analýzu vnějšího a vnitřního prostředí firmy a na marketingové aktivity na tomto trhu. V ...