Now showing items 1-9 of 9

 • Marketingová komunikace vybrané společnosti poskytující službu 

  Jirešová, Aneta
  Diplomová práce je zaměřena na marketingovou komunikaci vybraného podniku působí-cího na trhu B2B. Na základě vymezení teoretického rámce se práce věnuje zhodnocení stávající situace ve společnosti a následnému doporučení ...
 • Marketingový mix vybraného strojírenského podniku na B2B trhu v Rusku 

  Kozlova, Elena
  Tato diplomová práce je zaměřena na marketingový mix konkrétního podniku působícího v mezinárodním prostředí. Práce je rozdělena na tři hlavní části. V teoretické části jsou popsány základní pojmy a charakteristiky související ...
 • Návrh komunikačního mixu ve zvolené společnosti 

  Matulíková, Martina
  Předmětem diplomové práce je návrh komunikačního mixu pro společnost MOLČÍK kipper, a. s. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se věnuje popisu základních pojmů marketingového prostředí, jednotlivým analýzám ...
 • Návrh komunikačního mixu vybraného podniku 

  Davidová, Petra
  Diplomová práce se zabývá návrhem komunikačního mixu pro společnost Forst Agro s.r.o. Vysvětluje nejdůležitější pojmy a principy, které souvisí s aktuální problematikou marketingu na trhu B2B. Dále je provedena podrobná ...
 • Návrh segmentace podniku 

  Jansa, Jakub
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh segmentace trhu podniku Axima s. r. o. K zhodnocení využívá vybraných marketingových metod. Na základě zjištěných skutečností poskytuje návrh na úpravy a změny v segmentaci podniku.
 • Obchodní strategie podniku 

  Foltýn, Jan
  Diplomová práce se zabývá tématem strategického řízení rozvoje podniku s cílem návrhu vhodné modifikace obchodní strategie pro společnost působící na evropském trhu vytápění. Práce směřuje k návrhu změny stávající obchodní ...
 • Propagace softwarového produktu na B2B trhu 

  Matela, Vít
  Tato diplomová práce se zabývá problémem generování kontaktů pomocí nástrojů online marketingu na příkladu konkrétního produktu firmy Comprimato. V práci byl analyzován stav a prostředí, v jakém se firma nachází před ...
 • Rozvoj komunikačního mixu firmy 

  Křivánková, Petra
  Tato bakalářská práce se zabývá rozvojem komunikačního mixu společnosti působící na B2B trhu. Teoretická část vysvětluje důležité pojmy, které souvisejí s touto problematikou. Především se jedná o komunikační mix na B2B ...
 • Rozvoj marketingových aktivit firmy na B2B trhu 

  Kotasová, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá rozvojem marketingových aktivit firmy na B2B trhu. Teoretická část je zaměřena na B2B marketing, analýzu vnějšího a vnitřního prostředí firmy a na marketingové aktivity na tomto trhu. V ...