Now showing items 1-13 of 13

 • Agilní datový sklad 

  Smetana, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a zautomatizovaní plnění vytvořeného datového skladu na platformě Microsoft SQL server. Navržený sklad bude umožňovat historizaci dat, možnost připojení několika různých externích ...
 • Analytické služby Business Intelligence ve výrobní společnosti 

  Kulhánek, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá analytickými služby Business Intelligence. Nejprve popisuje užitečnost Business Intelligence a následně vysvětluje jednotlivé oblasti spojené s touto problematikou. Další část je zaměřena ...
 • Analýza byznys slovníku a návrh řešení v Home Credit International 

  Kundračík, Roman
  Cílem práce je zhodnotit aktuální řešení Business slovníku ve firmě Home Credit International a.s., rozhodnout o možnostech jeho vylepšení a porovnat jej s externím softwarem firmy Semanta s.r.o. Tato práce bude také sloužit ...
 • Analýza informačního systému firmy a návrh změn 

  Chasák, Petr
  V dnešní době dynamicky se rozvíjejících podniků hraje informační systém stále větší roli. Cílem této diplomové práce je zhodnotit stávající informační systém používaný ve firmě Brněnské komunikace a.s., analyzovat jeho ...
 • Nástroje Business Intelligence a jejich implementace v podniku 

  Ubr, Michal
  Tato práce se zabývá analýzou nástrojů spojených s business intelligence ve vybraném podniku ŽĎAS a. s. a následným vypracováním návrhu na zlepšení jednotlivých součástí a služeb spadajících do této oblasti. Práce se ...
 • Návrh a implementace Business Intelligence systému 

  Škapa, Martin
  Cílem diplomové práce je navrhnutí řešení Business Intelligence na bázi nekomerčních technologií, zvážení jeho nákladů pro zavedení, zhodnocení ekonomického přínosu a návrh konečného východiska z momentálně neuspokojivého ...
 • Návrh databázového modelu pro informační systém sociální sítě. 

  Pastor, Jiří
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení aktuálního stavu hotelového informačního systému a řeší jeho případné nedostatky včetně návrhu vhodné varianty nasazení změn pro danou společnost. Na problém je nahlíženo z pohledu ...
 • Návrh datového skladu pro systém EPOS 

  Kyšková, Lucia
  Táto práca je vypracovaná na základe získaných skúseností a znalostí z oblasti databázových systémov a business intelligence. Výsledkom je návrh datového skladu a jeho podporných business intelligence súčastí pre systém ...
 • Návrh interaktivního WWW OLAP rozhraní pro analýzu produkce výrobních závodů 

  Mazáč, Pavel
  Tato práce se zabývá problematikou OLAP analýzy. Uvádí důležité teoretické poznatky a srovnává vybrané existující produkty. Hlavním cílem bylo vytvořit vlastní implementaci systému OLAP. Práce popisuje způsob návrhu a ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Puchnar, Michal
  Diplomová práce analyzuje informační systém firmy Tirad s.r.o., která využívá služeb informačního systému Workplan. Teoretická část se zaměřuje na problematiku podnikových informačních systémů obecně, definuje jednotlivé ...
 • Posouzení informačního systému firmy TOROLA design s.r.o. a návrh změn 

  Jakimovová, Petra
  V bakalářské práci se zaměřím na informační systém SB-komplet používaný ve společnosti TOROLA design s.r.o. Následně srovnám výhody a nevýhody informačního systému SB-Komplet s dalšími vybranými informačními systémy. Na ...
 • Posouzení IS a návrh změn 

  Chasák, Petr
  Informační systém hraje v dynamicky se rozvíjejícím podniku stále větší roli. Proto je nutná jeho aktualizace a přizpůsobení novým potřebám. Bakalářská práce se zabývá zhodnocením stávajícího, aktuálně používaného informačního ...
 • Zhodnocení Business Intelligence systému firmy a návrh na jeho zlepšení 

  Anakhia, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je zhodnotit aktuální řešení Business Intelligence systému fungujícího ve firmě Moravia IT a.s., identifikovat možné oblasti zlepšení a navrhnout zlepšující opatření vedoucí ke zkvalitnění a zefektivnění ...