Now showing items 1-17 of 17

 • Aktivní filtry a jejich transformace na diferenční struktury 

  Bečková, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá transformací nediferenčních aktivních filtrů pracujících v proudovém, napěťovém a smíšeném módu na plně diferenční struktury. Obsahuje stručný teoretický úvod do problematiky kmitočtových filtrů, ...
 • Analogové elektronické emulátory obvodů neceločíselného řádu 

  Kubát, Pavel
  Diplomová práce se zabývá problematikou obvodů neceločíselných řádů. V první části je pojednáno o této problematice, dále byly uvedeny jednotlivé metody návrhů a typy obvodů, které lze v praxi využít. Následující kapitola ...
 • Analýza diferenčních a nediferenčních filtračních struktur s řiditelným proudovým zesilovačem 

  Dvořák, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhy přeladitelných nediferenčních i diferenčních filtračních struktur druhého řádu pracujících v proudovém módu, kde je jako hlavní aktivní prvek použit proudový zesilovač DACA (Digitally ...
 • Analýza filtračních struktur s řiditelnými zesilovači 

  Pánek, David
  Bakalářská práce je zaměřena na simulace a praktickou realizaci již existujících zapojení kmitočtových filtrů s moderními aktivními prvky v proudovém módu. V simulacích byl použit nově ABM model (Analog Behavioral Model) ...
 • Aplikační možnosti programovatelného zesilovače LNVGA 

  Sobotka, Josef
  Tato práce se zabývá nejprve teoretickým popisem kvalitativních vlastností a parametrů některých moderních aktivních prvků, dále rozebírá teorii grafů signálových toků na úrovni použitelné pro následující metody návrhu ...
 • Aplikační možnosti řiditelného proudového zesilovače 

  Bradáč, Josef
  Tato práce se zabývá aplikačním využitím digitálně řízeného proudového zesilovače DACA (Digitally Adjustable Current Amplifer), který byl vyvinut na Ústavu Telekomunikací FEKT VUT v Brně ve spolupráci s firmou ON Semiconductor ...
 • Diferenční kmitočtové filtry neceločíselného řádu 

  Zapletal, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá diferenčními a nediferenčními neceločíselnými kmitočtovými filtry za použití aktivních součástek. Je tu popsán návrh neceločíselných diferenčních filtrů z neceločíselných nediferenčních filtrů. ...
 • Filtrační struktury neceločíselného řádu 

  Lefler, Filip
  Diplomová práce se zabývá kmitočtovými filtry neceločíselného řádu. Je tu popsán jejich návrh, jejich simulace a jejich praktická realizace. První část práce je zaměřena na úvod do kmitočtových filtrů. Následuje kapitola ...
 • Filtrační struktury obsahující prvky fraktálního řádu 

  Kubát, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá problematikou kmitočtových filtrů s neceločíselným řádem. V první části této práce je přiblížení a základní rozdělení kmitočtových filtrů, na kterou navazuje část, která se zabývá problematikou ...
 • Kmitočtové filtry s diferenčním proudovým zesilovačem 

  Jirounek, Matěj
  Tato diplomová práce pojednává o diferenčních filtrech pracující v proudovém módu. Je zde pojednáno o metodikách návrhu těchto filtrů a převodu zapojení z napěťového do proudového módu. Vlastní práce se zabývá návrhem 4 ...
 • Návrh elektronicky rekonfigurovatelných filtračních struktur s moderními aktivními prvky 

  Prát, Marek
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout elektronicky rekonfigurovatelné filtry s říditelnou změnou přenosové funkce za pomoci aktivních prvků v proudovém módu. V první části práce jsou probrány nezbytné znalosti a pojmy pro ...
 • Návrh nové struktury filtru s prvky neceločíselného řádu 

  Detko, Adam
  Táto práca sa zaoberá analógovými filtračnými štruktúrami neceločíselného rádu. Prvá časť sa zameriava na teóriu analógových kmitočtových filtrov vrátane neceločíselného (fraktálneho) rádu. V ďalšej časti sú spomenuté ...
 • Návrh plně diferenčních kmitočtových filtrů s proudovými aktivními prvky za pomoci metody grafu signálových toků 

  Štork, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem kmitočtových filtrů pracujících v proudovém, plně diferenčním módu, a to za pomocí grafů signálových toků. První část práce je zaměřena na obecný popis kmitočtových filtrů, jejich ...
 • A Novel Current-Mode SIMO Type Universal Filter Using CFTAs 

  Herencsár, Norbert; Koton, Jaroslav; Vrba, Kamil; Mišurec, Jiří (Hikari Ltd., 2009-02-01)
  In this paper a new active element for the realization of current-mode analog blocks Current Follower Transconductance Amplifier (CFTA) is presented. The element is a combination of the Current Follower (CF) and the Balanced ...
 • Plně diferenční kmitočtové filtry s řiditelným aktivním prvky 

  Zapletal, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá plně diferenčními kmitočtovými filtry, které pracující v proudovém módu a jejich řiditelnost je umožněna aktivními prvky. V první části práce se budeme zabývat teoretickým rozborem kmitočtových ...
 • Proudový zesilovač v diferenčních kmitočtových filtrech 

  Bokůvka, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na výběr a analýzu vhodných existujících zapojení kmitočtových filtrů pracujících v proudovém módu. V první části práce jsou obecně popsány kmitočtové filtry z hlediska principu funkce a ...
 • Řízené analogové kmitočtové filtry 

  Martinek, Pavel
  V práci jsou popsány prvky kmitočtových filtrů, především OTA zesilovače, proudové a napěťové konvejory. Jsou ze prezentovány možnosti řízení kmitočtových filtrů a prvky k řízení, analogové násobičky, DA převodníky, analogově ...