Now showing items 1-20 of 21

 • Analýza diagramů byznys procesů 

  Ludvík, Martin
  Cílem projektu Analýza diagramů byznys procesů je vytvořit postup, kterým je možné najít typické vzory v rámci diagramů byznys procesů. Posléze navrhnout a implementovat aplikaci, která bude schopna tyto vzory vyhledat a ...
 • Implementace ITIL a COBIT pomocí nastrojů ARIS 

  Škoviera, Martin
  Diplomová práce se zabývá řešením frameworku COBIT a knihovny ITIL v oblasti řízení podnikových procesů. Zahrnuje řadu procesních modelovacích jazyků a diagramů pro společnosti působící v oblasti informačních a komunikačních ...
 • Model workflow a jeho grafické rozhraní 

  Jadrný, Miroslav
  Management podnikových procesů se stává velmi důležitým tématem při návrhu a vývoji podnikových informačních systémů. Workflow systémy zabírají přední místa v architektuře podnikového informačního systému, kvůli stále větší ...
 • Modelování procesů zvoleného rámce pro komplexní řízení podnikové informatiky v ARIS Designer 

  Štanglica, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá modelováním procesů zvoleného rámce pro komplexní řízení podnikové informatiky s využitím nástroje ARIS Designer. Čtenář je nejprve uveden do problematiky procesního řízení podniku a modelování ...
 • Modelování výrobní zakázky 

  Machovec, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá modelováním průběhu zakázky podnikem, který definuje vznik výrobních zakázek a jejich následnému kapacitnímu bilancování ve výrobní firmě TOS ZNOJMO, akciová společnost za využití softwarového ...
 • Návrh informační podpory programu Erasmus 

  Šlechta, Jan
  Tato diplomová práce popisuje reengineering procesního rámce programu Erasmus a návrh konceptuálního řešení jeho informační podpory. Analytická část se soustřeďuje na popis aktuálního stavu programu Erasmus a evropského ...
 • Návrh informačního systému 

  Štancl, Marek
  Tato práce řeší analýzu a návrh Plánovacího software za použití agilní metodiky vývoje software pro malé a střední projekty. Zaměřil jsem se především na vybrané pracovní produkty, rolí Analytika a Projektového manažera, ...
 • Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu v podniku 

  Wahed, Sam
  Diplomová práce rozebírá problematiku projektu zahájení činnosti firmy Telco Servis, jejíž náplní je obchodní činnost směřující k navádění internetu na odhlášených pevných telefonních linkách. Představuje rámcovou formální ...
 • Podpora workflow na platformě JavaScript 

  Válka, Miroslav
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a vytvořit jednoduchý workflow systém pro zpracování a řízení podnikových procesů. Workflow systém vychází z jedné části specifikace BPMN 2.0, která je zaměřena na model podnikových ...
 • Polymer Elements for a Business Process Management System 

  Pahuta, Serhii
  Cílem této diplomové práce je představit a analyzovat technologie Web Components a JBoss BPM Suite. Technologie Web Components dává možnost vytvořit lehkou HTML komponentu s předefinovanou funkčnosti. Vyslédná implementace ...
 • Racionalizace a automatizace administrativy firmy 

  Chvátil, Tomáš
  Tato bakalářská práce analyzuje a hodnotí stav podnikových procesů, komunikace, administrativy a informačního software v drobném podniku. Také se zamýšlí nad vhodností využití ERP systémů v takto malých podnicích. Na základě ...
 • Reprezentace business procesů jako zdrojů REST architektury 

  Chernikava, Alena
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout a implementovat obecné nezávislé na workflow enginu API (BP Orchestration Web Services) pro monitorování a manipulaci s podnikovými procesy. Hlavní problém již existujících řešení je, ...
 • Rozšíření projektu Jenkins o dynamické workflow 

  Sviták, Jiří
  Cílem diplomové práce bylo implementovat zásuvný modul pro Jenkins, který umožní řízení spouštění Jenkins úloh pomocí podnikových procesů. Pro podnikové procesy byl použit projekt jBPM 5, který je založen na standardu ...
 • Softwarová podpora podnikových procesů 

  Novák, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou řízení podnikových procesů ve výrobněobchodní společnosti za vyuţití podpory v informačním systému. Výsledkem práce je návrh změn řízení stávajících procesů a výběr podnikového ...
 • Softwarová podpora podnikových procesů 

  Vavrouchová, Anna
  Tato bakalářská práce se zabývá definováním požadavků na informační systém podniku a jeho výběrem. Návrh řešení je založen na modelování a analýze procesů společnosti. Definování požadavků vychází z vize budoucí podpory ...
 • Softwarová podpora řízení životního cyklu zakázky 

  Brejchová, Monika
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku analýzy a optimalizace procesu životního cyklu zakázky ve společnosti poskytující komplexní ICT služby. V první části práce jsou popsána teoretická východiska a přístupy použité ...
 • Systém pro podporu řízení workflow 

  Soukup, Zdeněk
  Práce pojednává o procesním řízení, jeho výhodách a moderních technologiích pro jeho podporu. Vyvinutá aplikace, která je předmětem této práce, slouží k vizuálnímu modelování procesů podle standardu bpmn a jejich ukládání ...
 • Transformace modelů byznys procesů 

  Wohlgemuth, Jan
  Tato práce se zabývá studiem byznys procesů, možnostmi jejich modelování a zejména využití notace BPMN při jejich modelování. Dále se zde dočtete o možnosti jejich reprezentace v textové formě pomocí rozšiřujícího značkovacího ...
 • Vizuální editor workflow pro platformu GPC 

  Havelka, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou modelování podnikových procesů a aplikací zjištěných poznatků při modelování workflow. Účelem práce je vytvořit a implementovat editor BPMN diagramů. Tento editor bude zařazený ...
 • Zavedení nového produktu do výroby s využitím procesního řízení 

  Zavadilová, Lada
  Bakalářská práce se zabývá analýzou zavádění nového produktu do výroby v papírenském podniku. Na základě analýzy jsou vytvořeny návrhy na zlepšení dosavadních činností v podniku tak, aby se celý proces zavádění výrobku ...