Now showing items 1-6 of 6

 • Modelování predikce bankrotu zemědělských podniků 

  Pokorný, Petr
  Diplomová práce je zaměřená na problematiku predikce bankrotu firem podnikající v odvětví zemědělství v České republice. Úvodní část se skládá z úvodu do odvětví zemědělstkých firem a teoretického popisu modelů bankrotu ...
 • Modelování predikce úpadku ve zpracovatelském průmyslu 

  Kulkusová, Martina
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou predikce bankrotu společností působících ve zpracovatelském průmyslu v České republice. V teoretické části práce jsou definovány pojmy související s tématem predikce bankrotu, ...
 • Posouzení finančního zdraví firmy 

  Malinovský, Ondřej
  Tato bakalářská práce hodnotí finanční zdraví firmy TOLZA, spol. s r.o. na základě vybraných metod finanční analýzy. Dle provedené analýzy jsou navrženy možnosti řešení, jejichž využití povede k posílení stávající situace ...
 • Rozhodování založené na částečně známých rozhodovacích stromech 

  Poláček, Tomáš
  Existuje široké spektrum různých algoritmu pro predikci insolvence. Komplexní pojetí insolvenčního řízení z pohledu obou zúčastněných stran (dlužník versus věřitel) a z pohledu makroekonomie, které zachycuje tato disertační ...
 • Současná efektivnost bankrotních modelů v prostředí států V4 

  Suchánek, Aleš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na predikční bankrotní modely, na jejich rozbor a praktické využití. Dále bude provedeno šetření jejich přesnosti zaměřené na evropský trh a budou navrhnuty změny na zlepšení přesnosti ...
 • Užití kvalitativního modelování při řešení problematiky spojené s externím ratingovým hodnocením 

  Krejčíř, Jaroslav
  Disertační práce pojednává o možnostech využití metod kvalitativního modelování při řešení problematiky spojené s externím ratingovým hodnocením. Metody kvalitativního modelování v praxi mohou pomoci v situacích, kdy je ...