Now showing items 1-13 of 13

 • 3D gravírovací frézka 

  Bosák, Daniel
  Tato práce se zabývá přestavbou laboratorního manipulátoru na 3D gravírovací frézku. V první části práce je popsána technologie gravírování s výčtem nejpoužívanějších gravírovacích strojů. Po analýze výchozího stavu stroje ...
 • CNC řízení frézky 

  Krejčí, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá přestavěním manuální vrtačkofrézky BF20L na CNC frézku, její 3D model a případné PLC řízení. Všechny osy jsou poháněny krokovými motory, s enkodéry, připojenými do řídících karet a průmyslového ...
 • Elektronika a řízení CNC frézky 

  Tmej, Tomáš
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh elektroniky hobby CNC frézky. V práci jsou rozebrány a popsány jednotlivé elektronické části a komponenty související s touto problematikou. Jsou provedeny tři návrhy elektroniky, ...
 • Modernizace řídícího CNC systému frézky EMCO 

  Kučera, Vítězslav
  Tato diplomová práce se zabývá modernizací řídícího systému frézky EMCO. Teoretické část je zaměřena na popis základních informací o CNC strojích a aktuálním stavu řídícího sytému frézky EMCO. Stěžejním bodem této práce ...
 • Modernizace řízení frézky FNG 

  Holas, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem modernizace řízení a elektroinstalace frézky FNG 32. Práce je rozdělena do několika částí, v níž je nejprve provedena rešerše frézovacích strojů, spolu s popisem momentálního stavu. ...
 • Návrh rozšíření 3D frézky na 3D tiskárnu 

  Halamíček, Lukáš
  Tato práce se zabývá přestavbou gravírovací frézky na 3D tiskárnu. V první části se práce zabývá možnými technologiemi 3D tisku a možností jejich využití u přestavby. Dále jsou popsány a vybrány vhodné součásti pro přestavbu. ...
 • Návrh SW pro řízení delta robotu 

  Šimková, Kristýna
  Tato práce se zabývá tvorbou softwaru pro delta robot v systému TwinCAT 3. V první části práce je obecně popsán delta robot, v další části je popsán hardware a programování PLC v TwinCAT 3. V závěru práce je popsána tvorba ...
 • NC řízení frézky na platformě Beckhoff 

  Jelínek, Pavel
  Tato práce se zabývá tvorbou řídicího systému pro tříosou frézku. Začátek práce je věnován obecnému popisu problematiky číslicově řízených strojů a technologiím používaných v tomto odvětví. V další části jsou popsány ...
 • Počítačem řízená frézka 

  Homola, Stanislav
  Cílem této práce je navrhnout, sestrojit a naprogramovat řídící program pro CNC frézku určenou pro obrábění hliníku, dřeva či plastu. Celá kostrukce frézky je navrhnuta a vyrobeny z oceli. Stůl se skládá z hliníkové desky ...
 • Řízení dvouosého polohovacího stolu 

  Mičulka, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací software pro řízení dvouosého polohovacího stolu. Řízení stolu je realizováno na PLC s kartou Beckhoff EL7342 pro řízení DC motorů. Software je realizováno v prostředí TwinCAT ...
 • Řízení SCARA robotu pomocí řídicího systému Beckhoff 

  Madzia, Adam
  Tato práce se zabývá řízením manipulátoru typu SCARA. V teoretické části práce jsou vysvětleny jednotlivé robotické systémy. Je zde popsána konstrukce robota z hlediska kinematických dvojic a struktur. Dále je popsán ...
 • Virtuální zprovoznění výměníku nástrojů CNC stroje 

  Rajdl, Filip
  Diplomová práce pojednává o virtuálním zprovoznění výměníku nástrojů CNC stroje. Nejprve se zabývá současným stavem poznání se systematickým rozborem virtuálního zprovoznění. 3D model je vytvořen fyzikálními vlastnostmi, ...
 • Vývoj automatického analyzátoru vzorků uhlíku a síry ACS 820 

  Jaroš, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem elektrotechnického zapojení automatického analyzátoru uhlíku a síry ACS 820. Detailn rozebírá jednotlivé funk ní ásti za ízení. Dále se práce zabývá výb rem vhodných komponent pro ovládání za ízení. ...