Now showing items 1-17 of 17

 • Bezdrátová komunikace PLC s laboratorním modelem 

  Maléř, Martin
  Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vytvořit bezdrátový komunikační kanál mezi programovatelným automatem laboratorního modelu destilační kolony a automatem, jež tento model bude ovládat. K tomu slouží průmyslové ...
 • Bezdrátový přenos obrazu mezi PC 

  Mišík, Štefan
  Dokument se zabývá možným řešením problematiky bezdrátového přenosu obrazu mezi počítači a jeho realizací jako aplikace pro operační systém Microsoft Windows.
 • Informační moduly komunikující přes Bluetooth 

  Knytl, Marek
  Tato práce popisuje vytvoření dvou Informačních modulů, které jsou řízeny mikrokontrolérem a ovládány pomocí klávesnice a displeje. Tyto zařízení komunikují se serverem, běžícím na PC, pomocí technologie Bluetooth a jsou ...
 • Inteligentní komponenty chytré domácnosti - SmartFlat 

  Chytil, Jiří
  Tématem práce je konstrukce periferních jednotek systému inteligentní domácnosti SmartFlat a návrh komunikačního rozhraní tohoto systému. Navrhovanými jednotkami jsou jednotka pro měření vzdušné vlhkosti a teploty, jednotka ...
 • Komunikační systém malého mobilního robotu 

  Petrov, David
  Diplomová práce řeší problematiku bezdrátového přenosu mezi operátorskou stanicí a robotem. Je zde řešen způsob testování parametrů předložených bezdrátových modulů, jejich srovnání v daném prostředí a návrh komunikačního ...
 • Multifunkční senzor 

  Tománek, Jakub
  Cílem diplomové práce je seznámení se s možnostmi realizace multifunkčního sensoru určeného pro agrikulturní účely. Práce se v teoretické rovině zabývá principy měření enviromentálních veličin. Následně jsou vybrány sensory ...
 • Návrh a realizace bezdrátového přenosového systému na USRP 

  Vaclík, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem modulárního přenosového systému na platformě softwarově definovaného rádia. Je zde využito kitů USRP1, které jsou řízeny skripty vytvořenými v software GNU Radio Companion. Výstupem práce ...
 • Přístupový bod proprietárních bezdrátových sítí 

  Jeřábek, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem a realizací modulárního, proprietárního, bezdrátového zařízení. Toto zařízení bude zprostředkovávat bezdrátovou komunikaci mezi počítačem (popř. serverem) a výrobky firmy Cutter Systems spol. s r.o. ...
 • Řízení domácího ústředního topení 

  Chytka, František
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací systému, který řídí ústřední topení rodinného domu. Jednotlivé části systému komunikují bezdrátově. Cílem práce je výběr bezdrátových modulů, výběr teplotního senzoru, návrh systému, ...
 • Sledování škodlivin v ovzduší pomocí bezdrátové senzorové sítě 

  Válek, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou prototypu přístroje a implementací firmwaru pro tento přístroj. Jeho úkolem je bezdrátově sledovat koncentraci škodlivin v ovzduší jako je oxid uhelnatý a propan-butan. Podnětem ...
 • Softwarově definované rádio pro technologii LoRaWAN 

  Pospíšil, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá v teoretické části popisem LPWAN technologií se zaměřením na technologii LoRaWAN. Následně je v práci popsán a rozebrán protokol LoRaWAN. Jsou zde rozebrány především bezpečnostní prvky protokolu ...
 • Systém bezdrátového přenosu dat ze snímače z otočné měřicí stolice 

  Badin, Pavel
  Tato práce obsahuje teoretický i praktický popis bezdrátového komunikačního systému užívajícího bezdrátové komunikační moduly XBee. Práce obsahuje teoretické informace o jednotlivých komponentech zařízení, návrh zařízení ...
 • Systém pro zabezpečení a střežení objektu využívající FITkit 

  Macek, Miroslav
  První část této práce popisuje principy detektorů a jiných prvků užitých v elektronických zabezpečovacích systémech. Dále je uveden obecný návrh vlastního EZS, následovaný detailním návrhem a popisem jeho hardware. Závěr ...
 • Systém vzdáleného monitorování teploty 

  Gál, Radek
  Práce se zabývá návrhem systému pro monitorování teploty vzdáleného uskladněného množství komodit pro chov koní. Úkolem navrženého systému je včasné upozornění pro zabránění rizika požáru samovznícením a zajištění dálkového ...
 • Terminál pro testování datových přenosů vozidel MHD 

  Fiala, Michal
  Diplomová práce se zabývá problematikou bezdrátové komunikace vozidel MHD. V práci jsou popsány moduly pro vysílání a příjem dat obsahujících komunikaci vozidel MHD s prostředky stavění výhybek a protokol, jakým vzájemně ...
 • Univerzální časomíra pro sportovní aktivity 

  Janůš, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací bezdrátové elektronické časomíry. V práci je popsán návrh a realizace jednoduchého bezdrátového měření času. Součástí je i návrh a realizace optické závory. Teoretická část ...
 • Vylepšení způsobu chůze a ovládání 6-nohého kráčejícího robotu Černá vdova 

  Krejsa, Jan
  Bakalářská práce se zabývá problematikou řízení, ovládání a vzdáleného programování šestinohého kráčejícího robota. Je rozdělena do šesti kapitol. V úvodu se zabývá teorií vzdáleného programování. Druhá část rozebírá možné ...