Now showing items 1-2 of 2

  • Bezstyková kolej v obloucích malých poloměrů 

    Peřinová, Kateřina
    Diplomová práce se zabývá vlivem poloměru směrového oblouku na stabilitu bezstykové koleje. Je sestaven přehled současného stavu poznání v oblasti bezstykové koleje. V praktické části je vytvořen model traťového úseku, ve ...
  • Spolupůsobení bezstykové koleje a mostní konstrukce 

    Vendel, Jiří
    Cílem diplomové práce je porovnat různé analýzy spolupůsobení bezstykové koleje a mostu, uvedené v domácí a zahraniční literatuře a dále porovnat ustanovení předpisu S3 Železniční svršek a ČSN EN 1991-2 (73 6203) Eurokód ...