Now showing items 1-20 of 26

 • Analýza měřených parametrů kardiovaskulárního systému 

  Lysoň, Jakub
  Tato bakalářská práce objasňuje elektrickou aktivitu srdce měřením dvanáctisvodového EKG. Pro měření je určen diagnostický systém Biopac, spolu s počítačovým program Acqknowledge. Pro zjištění vlivu zátěže na zvýšení ...
 • Analýza měřených parametrů kardiovaskulárního systému 

  Lysoň, Jakub
  Tato bakalářská práce objasňuje elektrickou aktivitu srdce měřením dvanáctisvodového EKG. Pro měření je určen diagnostický systém Biopac, spolu s počítačovým program Acqknowledge. Pro zjištění vlivu zátěže na zvýšení ...
 • Analýza vodivosti kůže 

  Caha, Martin
  Tato práce se zabývá analýzou vodivosti kůže pro studium psychofyziologického stavu člověka se zaměřením na změnu úrovně bdělosti. Je důležitá pro studia mikrospánku za volantem, při kterém dochází ke změně bdělosti a tudíž ...
 • Automatická detekce pohybu očí 

  Kaňa, Michal
  Tato práce se zabývá možností využiti počítačového systému Biopac pro detekci očních pohybů. Čtenář je uveden do problematiky očních pohybu, seznámen s metodou měření pomocí elektrookulografie a s počítačovým systémem ...
 • Bezdrátový modul akcelerometru 

  Lysoň, Jakub
  Tato diplomová práce popisuje bezdrátový modul akcelerometru. Cílem práce bylo nastudovat vlastnosti a zapojení akcelerometru, navrhnout bezdrátový modul, ve tvaru hodinek, pro přenos dat z akcelerometru do PC a tento modul ...
 • Biofeedback a jeho použití 

  Dvořák, Jiří
  Cílem práce je popsat obecné typy biologické zpětné vazby užívané k terapeutické léčbě některých psychosomatických nemocí. Popis se následně zaměřuje zejména na nápravu lehkých mozkových dysfunkcí pomocí EEG biologické ...
 • Detekce únavy z elektromyogramu 

  Mošnerová, Jitka
  Cílem diplomové práce je navržení a realizace metod pro detekci únavy z elektromyogramu. Nejprve je provedena literární rešerše v oblasti hodnocení únavy z elektromyografického (EMG) signálu. Měření únavou vyvolaných změn ...
 • EKG biofeedback 

  Macková, Pavlína
  Diplomová práce se věnuje možnostem měření tepové frekvence ze signálu EKG a jejímu využití v terapeutické hře EKG biofeedbacku. V práci je uveden způsob měření EKG pomocí akviziční jednotky Biopac a je diskutováno zpracování ...
 • Elektromyografie, měření elektrické aktivity svalů 

  Kořínek, Peter
  Úlohou této práce bylo seznámit se s problematikou meření elektrické aktivity svalu. Byla to teoretická část ve které jsem se dále seznámil s počitačovým meřícim systémem Biopac a jeho možnostmi měření sledovaných veličin. ...
 • Hodnocení sklonu elektrické srdeční osy 

  Temelová, Kristýna
  Tato bakalářská práce popisuje problematiku elektrokardiografie se zaměřením na metodiku automatického hodnocení elektrické srdeční osy. Součástí práce je popis vytvořené aplikace v programovém prostředí Matlab umožňující ...
 • Hodnocení srozumitelnosti textu z elektrookulogramu 

  Netopil, Jan
  Tato práce se zabývá principy elektrookulografie (EOG) a měřením a využitím elektrookulografického signálu při hodnocení srozumitelnosti textu. V rámci práce je vysvětlena základní fyziologie a anatomie oka a typy očních ...
 • Hodnocení svalové únavy horních končetin 

  Netopil, Ondřej
  Tato práce se zabývá hodnocením svalové únavy horních končetin pomocí analýzy signálu z povrchové elektromyografie. Stručně popisuje lidský sval z anatomického a fyziologického hlediska. Dále je zde popisován mechanismus ...
 • Hodnocení únavy pomocí elektrookulografie 

  Němcová, Andrea
  Diplomová práce se zabývá hodnocením únavy pomocí elektrookulografie (EOG). Teoretická část pojednává o samotné elektrookulografii, únavě i metodách, pomocí kterých se dá únava z EOG detekovat. Praktická část obsahuje návrh ...
 • Měření biologických signálů pomocí systému Biopac 

  Brudík, Vladislav
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou snímání elektrické aktivity z mozku, která se provádí pomocí elektroencefalografu, a zpracováním naměřených dat. Teoretická část je zaměřena na mozek, jeho stavbu a funkce. ...
 • Měření biosignálů systémem Biopac 

  Rageh, Akram
  V práci je popsáno měření elektroencefalografie, elektromyografie, elektrookulografie a elektroencefalografie pomocí systému Biopac. Detailněji je v práci popsán stručný přehled elektrokardiografického vyšetření (EKG) s ...
 • Měření EKG signálů a realizace detektoru QRS komplexu 

  Handl, Marek
  Tato práce se zabývá problematikou měření EKG signálů a realizací detektoru QRS komplexu. V práci je stručně popsána anatomie srdce, vznik a šíření potenciálů, které jsou evokovány činností myokardu. Následuje seznámení s ...
 • Měření EMG a posouzení vlivu zátěže 

  Szöllösi, Tomáš
  Táto diplomová práca je zameraná na posúdenie vplyvu fyzickej záťaže na elektrickú aktivitu svalov. Sú tu rozobrané základné princípy a pojmy z oblasti elektrickej aktivity svalov. Autor navrhol protokol merania a následne ...
 • Měření parametrů kardiovaskulárního systému 

  Szpyrc, Bogdan
  Tato práce se zabývá problematikou anatomie a fyziologie srdce. Pomocí diagnostického systému BIOPAC je snímána elektrická aktivita srdce pomocí 12 svodového elektrokardiogramu (EKG) a vyhodnocena tepová frekvence Signál ...
 • Měření parametrů kardiovaskulárního systému (KVS) 

  Kratochvíla, Jiří
  Cílem bakalářské práce je seznámení se s problematikou měření parametrů kardiovaskulárního systému, realizace měření těchto parametrů, následná analýza, ukázat statistický postup ověřování hypotéz v této oblasti a konečně ...
 • Myoelektrická protéza ruky 

  Lutz, Jan
  Tato práce se zabývá využitím elektromyografu jako ovládacího prvku pro protetickou náhradu lidské paže. Čtenáři je zde popsán vznik tohoto signálu a způsob jeho šíření. Práce je zaměřena zejména na povrchové snímání ...