Now showing items 1-19 of 19

 • Analýza laboratorní zkoušky "Šíření trhliny ohybem na půlválcovém zkušebním tělese" 

  Petříček, Václav
  Cílem bakalářské práce je provedení základních laboratorních zkoušek na kamenivu a asfaltovém pojivu, následně navržení české asfaltové směsi AC0 11+ a německé asfaltové směsi AC 11 DS a jejich porovnání po zkoušce odolnosti ...
 • Dynamická viskozita asfaltových pojiv 

  Broďák, Marek
  V bakalářské práci jsou popsány laboratorní vlastnosti asfaltových pojiv. Bude zde popsán princip, postup měření a porovnání výsledků laboratorních zkoušek stanovení dynamické viskozity, penetrace jehlou a bod měknutí ...
 • Hodnocení vlastností asfaltové směsi s přísadou na bázi směsi recyklovaných plastů 

  Machová, Sára
  Bakalářská práce se zaobírá posouzením vlivu modifikační přísady na bázi recyklovaných plastů na asfaltovou směs. V první části této práce je přiblížena problematika modifikace asfaltových směsí a pojiv pomocí recyklovaných ...
 • Hodnocení vlastností pojiv typu PMB obsahujících pojivo z R-materiálu 

  Měšťanová, Petra
  Předmětem diplomové práce je popsání vlivu přidání různého množství zestárlého pojiva znovuzískaného z R-materiálu na změnu vlastností polymerem modifikovaného asfaltu. Na znovuzískání asfaltového pojiva je použit R-materiál ...
 • Inovativní asfaltové směsi pro netuhé vozovky s použitím R-materiálu 

  Horáček, Daniel
  Diplomová práce je zaměřena na návrh a výrobu dvou inovativních asfaltových směsí typu VMT 22 do podkladních vrstev vozovky. Nově vyrobené směsi obsahují modifikovaná pojiva, jako jsou polymerem modifikované asfaltové ...
 • Modifikovaná asfaltová pojiva 

  Venclíková, Michaela
  V této bakalářské práci bude věnována pozornost modifikaci asfaltových pojiv. Laboratorně bude připravena sada modifikovaných asfaltových pojiv s různým stupněm modifikace. Na těchto vzorcích budou následně prováděny ...
 • Navrhování asfaltových směsí se zaměřením na odolnost proti účinkům vody 

  Kalfeřt, Martin
  V této práci byly popsány a zkoušeny základní materiály pro návrh asfaltové směsi. Asfaltová směs byla podrobena různým zkouškám a na závěr na odolnost vůči vodě.
 • Návrh a posouzení asfaltového betonu pro ložní vrstvy s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem 

  Musílek, Lukáš
  V diplomové práci je proveden návrh asfaltového betonu pro ložní vrstvy s použitím nízkoviskózního a vysokoviskózního asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem. Na těchto směsích jsou provedeny vybrané funkční laboratorní ...
 • Nízkoteplotní vlastnosti asfaltových pojiv a směsí 

  Veselý, Petr
  Dnešní společnost je vysoce závislá na fungující silniční infrastruktuře, která je díky kolektivní snaze z hlediska hlavní dopravní sítě téměř vybudována, a pozornost se nyní upíná k její životnosti především vzhledem ke ...
 • Odolnost asfaltových pojiv proti stárnutí 

  Rous, Vojtěch
  V této diplomové práci je popsáno stárnutí asfaltových pojiv a zkušenosti s různými metodami ze zahraničí. Praktická část se zabývá prováděním zkoušky stárnutí metodou RTFOT a stanovením vlivu doby trvání zkoušky na ...
 • Pojiva do netuhých vozovek 

  Pěnčík, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na pojiva používaná v netuhých vozovkách. V jednotlivých částech jsou rozebrána jak asfaltová pojiva vyskytující se přirozeně v přírodě, tak pojiva získaná z ropy pomocí její destilace a následným ...
 • Porovnání švédského a amerického konceptu návrhu směsí s CRmB 

  Puda, Adam
  Tato práce se zabývá porovnáním dvou návrhových konceptů pro výrobu asfaltových směsí s použitím pojiva modifikovaného pryžovým granulátem. Návrhové koncepty pocházejí ze Švédska a USA. V teoretické části jsou stanoveny ...
 • Silová duktilita asfaltových pojiv 

  Smolka, Zdeněk
  V bakalářské práci jsou popsány laboratorní vlastnosti asfaltových pojiv. Bude zde popsán princip a výsledky laboratorních zkoušek penetrace jehlou, bod měknutí metodou kroužek a kulička a silová duktilita. Zkoušky budou ...
 • Srovnání zkoušky penetrace jehlou a penetrace kuželem asfaltů modifikovaných pryžovým granulátem 

  Sychra, Martin
  V bakalářské práci jsou určeny výsledky laboratorních vlastností asfaltů modifikovaných pryžovými granuláty (dynamická viskozita, penetrace jehlou, penetrace kuželem, bod měknutí, resilience a vratná duktilita) a popsány ...
 • Tvorba trvalých deformací u asfaltových směsí 

  Bambulová, Lucie
  Bakalářská práce se zaobírá popisem laboratorních vlastností zestárlých asfaltových pojiv ve vztahu k trvalým deformacím. V teoretické části je popsán princip empirických zkoušek: penetrace jehlou a stanovení bodu měknutí. ...
 • Vliv obsahu pojiva na vlastnosti asfaltové směsi s CRmB 

  Sychra, Martin
  V diplomové práci je navržena a vyrobena asfaltová směs BBTM 5 A s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem (CRmB). Na této asfaltové směsi je určen vliv obsahu CRmB na nízkoteplotní vlastnosti, moduly tuhosti a únavu ...
 • Vliv obsahu pryžového granulátu na nízkoteplotní charakteristiky asfaltových směsí 

  Doležel, Václav
  Cílem bakalářské práce je navržení asfaltového betonu pro velmi tenké vrstvy s použitím asfaltu modifikovaného pryžovým granulátem a provedení zkoušek nízkoteplotních vlastností podle normy ČSN EN 12697-46.
 • Vliv skladování polymerem modifikovaných asfaltů na jejich vlastnosti 

  Měšťanová, Petra
  Předmětem bakalářské práce je popsání vlivu dlouhodobého skladování polymerem modifikovaných asfaltů při teplotě 180 °C na jejich vlastnosti. V teoretické části bude popsána podstata modifikace pojiv a postup zkoušek ...
 • Zkouška MSCR v dynamickém smykovém reometru 

  Střasáková, Monika
  V této bakalářské práci jsou popsány laboratorní vlastnosti asfaltových pojiv ve vztahu k trvalým deformacím. V teoretické části bude vysvětlena podstata a postup zkoušky MSCR. Dále bude popsán princip empirických zkoušek: ...