Now showing items 1-20 of 24

 • Automatický kotel na pelety 

  Sklenář, Vít
  Cílem této diplomové práce je rešerše automatických kotlů na dřevní pelety a jejich hořáků, konstrukční návrh automatického kotle na dřevní pelety, který zahrnuje výpočtovou a výkresovou část a na závěr technicko-ekonomické ...
 • Emise kotlů na tuhá paliva 

  Gardavský, Jan
  Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část se zabývá rozdělením používaných paliv, rozdělením kotlů na tuhá paliva a přiblížením norem pro posuzování emisí. Druhá část se zabývá měřením a vyhodnocením ...
 • Kotel na spalování čistého dřeva 60t/h 

  Umýsa, Radovan
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním a výpočtovým návrhem parního kotle 60t/h na spalování čistého dřeva. Pro zadané parametry jsou prováděni stechiometrické výpočty a entalpické výpočty spalin a vzduchu. Ze získaných ...
 • Kotel na spalování vysokopecního plynu 

  Štipský, Pavel
  Cílem této diplomové práce je vytvoření návrhu plynového kotle na spalování vysokopecního plynu. Úvod práce obsahuje stechiometrii spalovaného paliva pro zjištění optimálního množství spalovacího vzduchu a skutečného ...
 • Kotel na spoluspalovaní vysokopecního plynu a koksárenského plynu 

  Dohnal, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním a výpočtovým návrhem kotle na spoluspalování vysokopecního a koksárenského plynu, včetně dimenzování výhřevných ploch. Úvodní část je věnována stručné charakteristice spalovaných ...
 • Kotel na spoluspalování plynů 

  Pavlík, Marek
  Tato práce zpracovává návrh kotle na spoluspalování koksárenského a vysokopecního plynu. Ve výpočtu je zahrnuta stechiometrie, výpočet účinnosti kotle, parního výkonu a podrobný návrh i následné dimenzování výhřevných ...
 • Kotle na tuhá paliva 

  Zezulka, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá vytápěním domu pomocí kotlů na tuhá paliva. Práce je rozdělena do několika částí. První část pojednává o nejčastěji využívaných tuhých palivech, popisuje jejich vlastnosti, složení a nejběžnější ...
 • Kotle na tuhá paliva 

  Hotový, Michal
  Cílem bakalářské práce je zpracovat rešerši na téma kotlů na tuhá paliva a dále popsat samotná paliva. Ve druhé části bakalářské práce změřím a porovnám emise a účinnost spalování dřeva a uhlí.
 • Kotle na tuhá paliva 

  Mozola, Ondrej
  Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je rešerš rôznych druhov kotlov malých výkonov určených na vykurovanie rodinných domov. Prvá časť je venovaná charakteristike tuhých palív a výhodám alebo nevýhodám ich používania. ...
 • Kotle pro vytápění rodinného domu 

  Kolář, Jakub
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice kotlů na kapalná paliva pro vytápění rodinných a bytových domů do 200 kW. Úvodní část práce se zabývá rozdělením a vlastnostmi kapalných paliv. Je zde provedena rešerše vzniku ...
 • Navrhněte parní kotel na spalování zemního plynu 

  Křivánek, Robin
  Diplomová práce se zabývá návrhem parního kotle na spalování zemního plynu o parním výkonu 80t/hod. V první fázi je proveden výpočet stechiometrického množství spalovacího vzduchu a spalin. Pak následuje konstrukční návrh ...
 • Návrh kotle na spoluspalování vysokopecního plynu a koksárenského plynu 

  Machara, Radek
  Diplomová práce se zabývá návrhem plynového parního kotle o daných parametrech páry. Jako palivo je použit vysokopecní a koksárenský plyn. V úvodu teto práce jsou nám obě tyto spoluspalované paliva představeny, je proveden ...
 • Návrh parního kotle na odpadní teplo 0,8Nm3/s, 450°C 

  Hatiar, Peter
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu kotle na odpadní teplo. V první části je proveden výpočet stechiometrie, dále byla provedena tepelná bilance kotle. Kotel byl rozdělen na základě tepelného výpočtu do dvou výhřevných ...
 • Návrh roštového kotle na spalování tříděného odpadu 

  Paštěka, Michal
  Cílem diplomové práce je návrh roštového kotle na spalování tříděného odpadu. Jsou zadány výstupní parametry páry a prvkový rozbor paliva, na základě kterého jsou určeny stechiometrické výpočty. Dále je počítána tepelná ...
 • Optimalizace kotle na biomasu 

  Mizerovský, Karel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem opatření pro optimalizaci kotle na biomasu. Teoretická část pojednává o základním rozdělení kotlů na tuhá paliva se zaměřením na kotle spalující biomasu. Další část práce se věnuje návrhu ...
 • Ověření účinnosti a emisní třídy kotlů na tuhá paliva 

  Biskup, Michal
  Tato bakalářská práce má za cíl pojednat o kotlích na tuhá paliva malých výkonů (do 500 kW). Teoretická část se zabývá základním rozdělení paliv a kotlů. Je zde podrobně popsáno složení a typy paliv. Dále je zde uvedeno ...
 • Parní kotel na odpadní teplo z kogenerační jednotky 

  Vilga, Filip
  Cieľom diplomovej práce bol návrh parného kotla na odpadné teplo spalín z kogeneračnej jednotky bioplynovej stanice pri stanovenom prietoku a teplote spalín z výfuku motora a pre požadovaný tlak pary. Súčasťou práce je ...
 • Plynový kotel na spalování vysokopecního a koksárenského plynu o výkonu 220 t/h 

  Flodr, Jan
  Pro zadané parametry páry a napájecí vody je vytvořen tepelný a rozměrový návrh kotle na spoluspalování vysokopecního plynu se stabilizací 10 % zemním plynem, který respektuje požadavek na vysokou účinnost.
 • Termoelektrické moduly pro mikrokogenerační zdroje 

  Brázdil, Marian
  Malé domovní teplovodní kotle na tuhá paliva představují významný zdroj znečištění ovzduší. Je proto snahou zvyšovat jejich účinnost spalování a omezovat produkci vznikajících škodlivých exhalací. Z tohoto důvodu dochází ...
 • Vertikální kotel na spalování zemního plynu 

  Sedlák, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá tepelným výpočtem a návrhem kotle na spalování zemního plynu. Cílem práce je návrh velikosti výhřevných ploch, tak aby pára splňovala požadavky teploty 490 °C, tlaku 7 MPa a parního výkonu 60 t/h.