Now showing items 1-12 of 12

 • Brownův pohyb - matematické modelování na finančních trzích 

  Balada, Radek
  V této diplomové práci byla navržena obecně použitelná aplikace pro analýzu dat vydávaných Burzou Cenných Papírů Praha. Tato aplikace byla vytvořena pomocí matematického vývojového prostředí Maple. Aplikace slouží k ...
 • Fraktály v počítačové grafice 

  Šelepa, Jan
  V této práci se zabývám fraktály. První kapitola představuje úvod do problematiky, kterou se tato prácec zabývá. Druhá kapitola obsahuje základní pojmy z oblasti fráktálů a fraktální geometrie. Ve třetí kapitole je uvedena ...
 • Korelační analýza pohybu částice v optické pasti 

  Koudelníček, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem náhodného (Brownova) pohybu mikroskopické částice zachycené v optické pasti. Poskytuje náhled na využití v biologii. Velký prostor je věnován popisu metod, které umožňují díky náhodnému ...
 • Modelování pohybu částic v kapalném a hydrogelovém prostředí 

  Orság, Miroslav
  Hlavným cieľom tejto práce bolo zoznámenie sa so základmi matematického popisu pohybu častíc v danom prostredí a s možnosťami softwérového balíku COMSOL. Modelovať základný Brownov pohyb častíc rôznych veľkostí v prostredí ...
 • Modelování tepelného pohybu mikročástic 

  Orság, Miroslav
  Cieľom tejto práce bolo zoznámenie sa so základmi matematického popisu tepelného pohybu častíc v danom prostredí, a s ďalšími možnosťami softwérového balíku COMSOL Multyphisics. Bol vytvorený model pre viskózne a viskoelastické ...
 • Simulace syntetických difúzních MRI dat na základě Brownova pohybu 

  Valla, Radek
  Tato diplomová práce se věnuje dMRI (zobrazování pomocí difuzně vážené magnetické rezonance), a jeho závislosti na difusi v prostředí mozku. Popisuje možnosti převodu získaných signálů do obrazu a jejich vlastnosti, výhody ...
 • Simulations of synthetic diffusion MRI data based on Brownian motion 

  Valla, R. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This study deals with the problem of bending and kissing fibers of axonal bundles in brain white matter. It describes new simulator of diffusion-weighted MRI (dMRI) data which is able to generate it based on random walk ...
 • Stability of the Stochastic Differential Equations 

  Klimešová, M. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  Stability of stochastic differential equations (SDEs) has become a very popular theme of recent research in mathematics and its applications. The method of Lyapunov functions for the analysis of qualitative behavior of ...
 • Stability of the Zero Solution of Stochastic Differential System 

  Klimešová, Marie (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  Stability of stochastic differential equations (SDEs) has become a very popular theme of recent research in mathematics and its applications. The method of Lyapunov functions for the analysis of qualitative behavior of ...
 • Stochastické obyčejné diferenciálni rovnice 

  Bahník, Michal
  Diplomová práce se zabývá problematikou obyčejných stochastických diferenciálních rovnic. Po souhrnu teorie stochastických procesů, zejména tzv. Brownova pohybu je zaveden stochastický Itôův integrál, diferenciál a tzv. ...
 • Stochastický kalkulus a jeho aplikace v biomedicínské praxi 

  Klimešová, Marie
  V předložené práci je definována stochastická diferenciální rovnice a jsou uvedeny její základní vlastnosti. Stochastické diferenciální rovnice se používají k popisu fyzikálních jevů, které jsou ovlivněny i náhodnými vlivy. ...
 • Vznik mikrosuspenze perikinetickou a ortokinetickou koagulací 

  Fojtíková, Radka
  Práce se zabývá studiem vlivu chemických a fyzikálních faktorů na úpravu modelové povrchové vody s obsahem huminových látek. Z těchto faktorů byly sledovány především dávka destabilizačního činidla, hodnota pH a teplota, ...