Now showing items 1-20 of 506

 • Finanční plán a ekonomické zhodnocení investice realizované soukromým investorem 

  Malý, Lukáš
  V teoretické části se zaměřuji na vystižené podstaty klíčových částí podnikatelského plánu, zejména pak na finanční plán a zhodnocení efektivnosti investic. V praktické části jsem vypracoval podnikatelský plán na projekt ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního záměru 

  Šilarová, Gabriela
  Bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem výstavby bytového domu s cukrářskou provozovnou a prodejnou. Práce se zaměřuje na jednotlivé části podnikatelského záměru, definování podnikatelského cíle včetně jednotlivých ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti podnikatelského záměru 

  Špiroch, Michal
  Práce si klade za cíl zhodnotit a teoreticky podložit analýzu ekonomické efektivnosti podnikatelského záměru přestavby staré zemědělské usedlosti na 5 moderních bytových jednotek. Při variantním řešení za pomoci programu ...
 • Monitorování účasti na sportu a pohybových aktivitách vybrané skupiny obyvatel 

  Nguyen Minh, Duc
  Cílem práce je prostřednictvím monitoringu zjistit možnosti účasti dětí předškolního věku na volnočasových sportovně pohybových aktivitách u vybrané skupiny populace. Dále pak, na základě studia legislativních předpisů a ...
 • Návrh a implementace elektronického obchodu firmy 

  Šmaha, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem designu a struktury vznikajícího internetového obchodu běžícím na opensourcové distribuci. Návrh grafického designu se opírá o analýzu okolí podniku, konkurence a moderních trendů a je ...
 • Návrh a zhodnocení výstavby a provozu fotovoltaické elektrárny 

  Vozár, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou výstavby a provozování fotovoltaické elektrárny v podmínkách České republiky. Diplomová práce se skládá z části teoretické, analytické a návrhové. V části teoretické kde jsou ...
 • Návrh marketingové strategie prodeje chiili produktů 

  Krmíček, Martin
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku marketingové strategie vlastního fungujícího podnikatelského konceptu zaměřujícího se na zpracování chilli papriček. V práci se v jednotlivých částech zaměřím na analýzu ...
 • Návrh na rozšíření firmy o veřejnou čerpací stanici pohonných hmot 

  Holcmanová, Eva
  Cílem této diplomové práce je sestavení návrhu podnikatelského plánu na rozšíření stávajícího autoservisu o veřejnou čerpací stanici pohonných hmot. Veřejná čerpací stanice pohonných hmot bude vybudována přímo v areálu ...
 • Návrh na vybudování myčky pro ruční mytí vozidel 

  Kosek, Roman
  Předmětem bakalářské práce Návrh na vybudování myčky pro ruční mytí vozidel je rozbor problémových oblastí, které existují v souvislosti se založením a budoucím fungováním podniku, analýza současného prostředí v odvětví a ...
 • Návrh na založení malého podniku 

  Bráblík, Richard
  Diplomová práce řeší založení reálného a konkurence schopného podnikání na kvalitně sestaveném podnikatelském plánu. Pro účel podnikání bude navrženo centrum sportovních aktivit. Sportovní centrum bude nabízet pohybové ...
 • Návrh na založení rodinného podniku 

  Miškechová, Lucia
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom podnikateľského plánu pre založenie malého rodinného podniku, kamennej predajne, zameranej na predaj cukrárskych pomôcok. Návrh je postavený na teoretických poznatkoch z danej oblasti a ...
 • Návrh na založení specializovaného fitness centra 

  Janderka, Jakub
  Bakalářská práce obsahuje podnikatelský záměr na založení fitness centra, které se bude soustředit především na komplexní cvičení, kterým je crossfit. Teoretická část popisuje pojmy spojené s podnikatelským záměrem. V ...
 • Návrh na zriadenie školiaceho centra so spolufinancovaním z európskych fondov 

  Lomnická, Mária
  Predkladaná diplomová práca navrhuje rozšírenie podnikateľských aktivít s využitím možnosti čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej Únie. Ciežom je vytvorenie školiaceho centra pre širokú ...
 • Návrh podnikatelského plánu 

  Jurášková, Martina
  Cílem bakalářské práce je vytvoření návrhu podnikatelského záměru rozvoje společnosti. V první části je obsažen teoretický úvod do problematiky, základní pojmy, metody a informace. Druhá část se zabývá stávajícím stavem ...
 • Návrh podnikatelského plánu a strategie rozvoje podniku 

  Hliničan, Marek
  Predmetom tejto diplomovej práce je vypracovanie podnikateľského zámeru pre založenie malej firmy podnikajúcej v oblasti informačných technológií. V teoretickej časti práce sú obsiahnuté teoretické východiská práce a ...
 • Návrh podnikatelského plánu na založení kavárny s hudebním klubem 

  Fialová, Aneta
  Bakalářská práce je návodem, jak založit společnost podnikající v oblasti poskytování služeb, konkrétně kavárny s hudebním klubem. Obsahuje všechny informace, které jsou potřebné k založení společnosti a jejího uvedení do provozu.
 • Návrh podnikatelského plánu pro rozvoj podniku 

  Chlapek, Radan
  Diplomová práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu na vybudování podnikatelského útvaru, který bude nabízet služby nahrávacího studia a služby zvučení a osvětlování menších hudebních akcí různého druhu. Útvar vznikne ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro rozvoj podniku 

  Pešlová, Petra
  Diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje společnosti, v oblasti poskytujících služeb, ve spojitosti rozšíření podniku o doplňkovou službu PCO (pult centralizované ochrany). Stěžejním faktem pro zavedení této služby ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro rozvoj podniku 

  Pachta, Libor
  Diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro rozvoj podniku obnovením exportního prodeje vybraného produktu. Návrh vychází z analýzy současného stavu v oboru a cílem je zjistit, zda tato expanze mimo domácí ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro rozvoj podniku 

  Zoran, Suzana
  Diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro rozvoj podniku, kde dochází ke změně právní formy, rozšíření podnikatelské činnosti a investice do hmotného majetku. V teoretické části jsou popsány základní ...