Now showing items 1-5 of 5

 • Cena stavebního podniku a jeho pozice na trhu 

  Solodilova, Liudmyla
  Předmětem této diplomové práce je provedení ocenění podniku TOPGEO BRNO, spol. s r.o. výnosovými metodami oceňování – metodou diskontovaných peněžních toků (DCF), metodou ekonomické přidané hodnoty (EVA) a také majetkovou ...
 • Návrh ocenění podniku 

  Starý, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá oceněním společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s., a to za použití výnosových metod ocenění. První část práce se věnuje popisu teoretických východisek, základních přístupů a metod oceňování ...
 • Ocenění konkrétního podniku 

  Vedra, Ivo
  Maximalizace tržní hodnoty podniku by měla být jedním ze základních cílů každého podniku. V současnosti existuje několik metod, jak spočítat jeho hodnotu. Základní problematikou diplomové práce je na základě studia dostupné ...
 • Ocenění podniku výnosovými metodami 

  Musil, Vladimír
  Předmětem předložené diplomové práce je návrh ocenění podniku AGRAS Bohdalov, a.s. na základě výnosových metod. Teoretická část práce se zabývá definicí podniku, kategorií hodnot a důvody k ocenění, včetně popisu jednotlivých ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Salavová, Monika
  Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku ABC, s.r.o. pomocí výnosových metod k 1.3.2015. V první části jsou vymezena teoretická východiska. Druhá část se věnuje analýze současného stavu vybraného podniku, která ...