Now showing items 1-20 of 82

 • Analýza komory diferenciálního čerpání EREM pomocí systému Cosmos FloWorks 

  Jašek, Michal
  V práci bude nejprve popsána stručná problematika elektronové mikroskopie a následně v systému SolidWorks vymodelovány vybrané tři tvary komory diferenciálního čerpání, na kterých bude pomocí systému Cosmos FloWorks provedena ...
 • Analýza nadzvukového proudění plynu v diferenciálně čerpané komoře elektronového mikroskopu 

  Matloch, Roman
  V práci bude nejprve stručně popsána problematika elektronové mikroskopie a fyzikální model proudění tekutiny. Následně předložená diplomová práce se bude zabývat analýzou a vyhodnocením vlivu nadzvukového proudění na tlak ...
 • Analýza příkladů technické mechaniky v SolidWorks Motion 

  Cikánek, Pavel
  Cílem práce bude vytvořit a simulovat příklady z oblasti kinematiky a dynamiky v CAD systému tak, aby mohly být použity, jako výukové modely. Příklady budou vytvořeny jako jednoduché, lehce přestavitelné 3D modely v CAD ...
 • Analýza rozložení teplotního profilu v pájecí peci pomocí systémů CAE 

  Stručovský, Aleš
  Cílem tohoto projektu je pomocí CAE systému analyzovat rozložení teplotního profilu pájecí pece DIMA 0180. K vytvoření modelu je použit program Solidworks 2012 Premium. Simulace je provedena pomocí modulu Flow simulation. ...
 • Analýza rozložení tlaků v detektoru SE pomocí systému Cosmos FloWorks 

  Ambrož, Václav
  V práci je nejprve popsána stručná problematika elektronové mikroskopie v oblasti vysokých tlaků a následně v systému SolidWorks vymodelován scintilační detektor, u kterého je pomocí systému Cosmos FloWorks provedena analýza ...
 • Aplikace aditivní metody Fused Deposition Modeling pro výrobu hlavice na zavlažování 

  Jandák, Lukáš
  Bakalářské práce byla zaměřena na návrh, konstrukci a výrobu prototypové hlavice na zavlažování s využitím moderní aditivní technologie Rapid Prototyping. Model hlavice byl vytvořen v parametrickém programu SolidWorks, ...
 • Aplikace CAD/CAM softwaru PowerMILL při obrábění 

  Spáčil, Petr
  Navrhnout a vytvořit vlastní model obrobku. Volba nástrojového vybavení pro obrobení navržené součásti. Rozbor strategií obrábění v softwaru PowerMILL, a zpracování NC programů pro dané aplikace a následné experimentální ...
 • Aplikace CAD/CAM technologie pro návrh a výrobu prototypu těhlice předního kola 

  Bardoň, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a výrobou prototypu těhlice předního kola studentské formule Dragon 4 týmu TU Brno Racing s využitím moderních CAD/CAM technologií. V úvodní části se práce zabývá teoretickým rozborem ...
 • Aplikace moderních technologií pro návrh a výrobu šachového setu 

  Černohous, Filip
  Cílem bakalářské práce bude návrh šachového setu ve 3D programu AutoDesk Inventor 2010 a jeho vyrobení za použití moderních CAD/CAM technologií. Pro výrobu šachových figur bude použita aditivní metoda Fused Deposition ...
 • Aplikace moderních technologií pro výrobu předního dílu upínacího systému horolezecké mačky 

  Samohýl, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce bude výroba prototypu předního dílu upínacího systému horolezecké mačky. V práci bude proveden návrh a konstrukce nového prototypového dílu s využitím parametrické aplikace SolidWorks. Pro výrobu ...
 • Aplikace moderních technologií pro výrobu silikonové formy 

  Kapasný, Martin
  Táto bakalárska práca je zameraná na výrobu prototypovej súčiastky úchytu koberca použitého na schodoch a na jej použitie na výrobu silikónovej formy. Ako zdroj dát bola použitá znehodnotená súčiastka vyrobená za rovnakým ...
 • Aplikace moderních technologií pro výrobu uvolňovacího mechanismu dveří osobního automobilu 

  Hruška, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na výrobu uvolňovacího mechanismu dveří osobního automobilu Renault Megane. Z hlediska plnění funkce a nutnosti dodržení rozměrové přesnosti vybraných součástí, byla data pro výrobu získána ...
 • Automatická detekce ischemie v EKG 

  Noremberczyk, Adam
  Tato práce se zabývá využitím umělých neuronových sítí (UNS), pro detekci ischemické choroby srdeční (ICHS) ve frekvenční oblasti. První část této práce je zaměřena na teoretické znalosti a popisuje problematiku patologických ...
 • Automatická detekce ischemie v EKG pomocí umělé neuronové sítě 

  Noremberczyk, Adam
  Tato práce se zabývá využitím umělých neuronových sítí (UNS), jako elektrokardiografických (EKG) klasifikátorů ischemické choroby srdeční (ICHS) a infarktu myokardu (IM) v EKG signálu. První část této práce je zaměřena na ...
 • Autonomous Cell “Sodamaker“ For Industry 40 Testbed 

  Dvorský, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  The topics of this article is the design and realization of an autonomous cell for soda production for the testbed of Industry 4.0. Basic construction principles of the autonomous cell are described here. Also the mechanical ...
 • CAD systém pro 2D kreslení 

  Murín, Michal
  Bakalářska práce je zaměřená na návrh a tvorbu CAD systému pro dvojrozměrné kreslení. Obeznamuje s využitím počítačů v průmyselné výrobě a s výhodami, které jejich využití přináší, s obecnou definicí CAD systémů a požadavkami ...
 • CAD systém pro 2D kreslení 

  Hübner, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá charakteristikami počítačem podporovaného projektování a specifikuje typické metody kreslení používané v CAD systémech. Praktickou část tvoří program pro 2D kreslení, který implementuje některé ...
 • CAD systém pro 3D modelování 

  Arlet, Filip
  Tato práce se zabývá tvorbou CAD systému pro 3D kreslení. Obsahuje uvedení do problematiky a stručnou charakteristiku CAD systémů. Hlavní náplní práce je návrh a implementace 3D CAD systému. V závěru práce jsou zhodnoceny ...
 • CAD systémy a výkresová dokumentace 

  Kučera, Jaroslav
  Projekt je zaměřen na konstruování v moderních CAD systémech. Úvod pojednává o vývoji technického kreslení a rozděluje jej na etapy. V další fázi jsou porovnány dva programy od firmy Autodesk – AutoCAD a Inventor. Podrobněji ...
 • Datová kontinuita v projektování 

  Nevřelová, Monika
  Tato práce se zabývá zavadením datové kontinuity do projektování. Tato datová kontinuita je zavedena za účelem kopírování filozofie Průmyslu 4.0 již v rané projekční fázi projektu. V práci je rozebrán konstrukční návrh ...