Now showing items 1-20 of 33

 • Aplikace CAD/CAM softwaru EdgeCAM při obrábění 

  Trčka, Vojtěch
  Bakalářská práce obsahuje souhrn informací o CAD/CAM softwaru Edgecam, nastavení post procesoru pro použití na výrobní stroj ZPS VMC 1060 s řídicím systémem DynaPath Delta MU Control 50. Popis jednotlivých výrobních ...
 • Aplikace CAD/CAM softwaru FeatureCAM při obrábění 

  Foltán, Petr
  Diplomová práce obsahuje vypracovaný postup výroby části kokily pro gravitační lití pístů s využitím softwaru FeatureCAM. Zabývá se výběrem vhodného strojního a nástrojového vybavení, určením řezných podmínek a řešením ...
 • Aplikace CAD/CAM softwaru PowerMILL při 2,5D obrábění. 

  Novotný, Radek
  Bakalářská práce obsahuje rozbor základních operací pro 2,5D obrábění v CAD/CAM software PowerMILL a jejich vyhodnocením. Uvádí postup a důležité poznatky pro výrobu zadané součásti s následným vytvořením NC programu pro ...
 • Aplikace CAD/CAM softwaru PowerMILL při obrábění. 

  Svoboda, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a rozbor technologie frézování 3D součásti s podporou CAD/CAM systému PowerMILL. V rámci volby technologie frézování jsou charakterizovány použité obráběcí strategie a kvantifikovány ...
 • Aplikace CAD/CAM softwaru WorkNC při obrábění 

  Kuchař, Petr
  Cílem této diplomové práce byl návrh výroby tvarových částí vstřikovací formy s ohledem na možnosti firmy SKD Bojkovice. Struktura práce byla rozdělena na dvě hlavní části a to část teoretickou, kde byla stručně představena ...
 • Aplikace CAD/CAM technologie pro výrobu prezentačního těžítka 

  Bukovský, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací výroby prezentačního těžítka. K výrobě modelu byl využit CAD software Autodesk Inventor a CAM software PowerMill v. 6.0. Výroba těžítka byla provedena na frézce FV 25 CNC.
 • Aplikace víceosového frézování na obrábění tvarové součásti 

  Klíma, Jiří
  Tato diplomová práce se zaměřuje na navržení technologie výroby modelu a jaderníku metodou frézování. V teoretické části práce je shrnuta problematika výroby modelů, CAD/CAM technologie a technologie frézování. V praktické ...
 • Kompletní projekt a realizace výroby součásti na CNC frézce 

  Prokeš, Tomáš
  Technologická příprava a výroba součástky ,,lopatka“ v malé nástrojařské firmě. Postup přípravy a samotné výroby je rozčleněn do jednotlivých kapitol. V jednotlivých kapitolách je představeno využití CAD/CAM systému, ...
 • Možnosti softwarů Inventor a PowerMILL při 3D obrábění 

  Přibilík, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na možnosti využití geometrických modelů upínačů vytvořených v CAD softwaru Autodesk Inventor pro efektivnější práci s CAM softwarem PowerMILL. Obsahem práce jsou základní informace o ...
 • Možnosti využití CAx systémů v průmyslové praxi 

  Novák, David
  Využití počítačové podpory se stává nedílnou součástí každého strojírenského podniku. První část práce obsahuje popis CAx systémů, jejich historický vývoj a využití. Dále je v práci řešena problematika 3osého obrábění v ...
 • Návrh a výroba příruby náboje zadního kola formule pomocí technologie CAD/CAM a dílenského CNC programování 

  Lučaník, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a výrobou příruby náboje zadního kola formulového vozu s využitím moderní CAD/CAM technologie a CNC dílenského programování. Úvodní část této práce uvádí teoretický popis a charakteristiku ...
 • Návrh na zefektivnění procesu obrábění ozubení pastorku 

  Pangrác, Pavel
  Diplomová práce se zabývá procesem obrábění ozubení pastorku ve spolupráci se společností Šmeral Brno a.s. Úvod je zaměřen na základní popis samotného předmětu studie – pastorku. Druhá část zahrnuje obecnou problematiku ...
 • Návrh stabilizačního mechanismu pro FPV kamery s využitím CAD/CAM systémů 

  Holuša, David
  Tato diplomová práce obsahuje komplexní návrh stabilizačního mechanismu snímací a FPV kamery pro dálkově ovládaný vrtulový letoun. Shrnuje dosavadní lidské milníky v dané oblasti a popisuje stávající stav poznání a situaci ...
 • Návrh technologie a postupu výroby zadané součásti za využití moderních technologií. 

  Holík, David
  Řešebím této bakalářské práce je zhotovení zadané součásti za využití modernívh technologií. Vyráběnými součástmi jsou součástí hlavní a vedlejší třmen kotoučové brzdy. Budou představeny různé varianty řešení výroby. Pro ...
 • Návrh technologie výroby komponentu spojky 

  Drápal, Jakub
  Bakalářská práce předkládá návrh výroby obráběné součásti spojky motocyklu Ducati. Provedeno bude seznámení s funkcí součásti, navržení technologického postupu, pro kusovou výrobu a následná výroba na CNC soustružnickém ...
 • Návrh výroby držáků řízení předního kola pro studentskou formuli TU Brno Racing 

  Vašek, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem a výrobou držáků řízení pro pravé přední kolo formule Dragon 4 týmu TU Brno Racing. V teoretické části je popsána soutěž Formule Student, včetně samotných držáků řízení, u kterých byla popsána ...
 • Obrobení náboje kola formulového vozu na CNC obráběcím centru 

  Jelínek, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem a výrobou pravého zadního náboje kola formulového vozu na CNC obráběcím centru s využitím moderních technologií CAD/CAM. V teoretické části je uveden popis a charakteristika technologie ...
 • Optimalizace NC programu pomocí CAD/CAM software 

  Paseka, Jan
  Cílem této diplomové práce je návrh úsporných opatření v procesu technologické přípravy výroby průmyslového podniku. V první části je zpracován obecný teoretický rozbor součástkové základny a stávajících NC programů. Na ...
 • Optimalizace obrábění keramických polotovarů 

  Ráčková, Jana
  Diplomová práce se zabývá hlavně optimalizací obrábění keramických polotovarů ze ZrO2 a Al2O3. První část práce je věnovaná literární rešerši, ve které jsou popsány jednotlivé kroky technologie tvarování keramických ...
 • Programování CNC frézky FV25 CNC A / Heidenhain iTNC 530 

  Benda, Tomáš
  Rozbor metod programování použitelných pro řídicí systém Heidenhain iTNC 530 stroje FV25 CNC A. Užití reálných obrobků řešených autorem práce ve firmě STM Stanislav Musil, tvorba NC programů a srovnání metod programování ...