Now showing items 1-19 of 22

 • Aplikace CAD/CAM softwaru EdgeCAM při obrábění 

  Trčka, Vojtěch
  Bakalářská práce obsahuje souhrn informací o CAD/CAM softwaru Edgecam, nastavení post procesoru pro použití na výrobní stroj ZPS VMC 1060 s řídicím systémem DynaPath Delta MU Control 50. Popis jednotlivých výrobních ...
 • CNC programování součástky do airsoftové pušky 

  Hlavačka, Daniel
  Cílem bakalářské práce je inovace součástky do airsoftové pušky, která zahrnuje výběr alternativního materiálu, designové i funkční úpravy. Hlavním bodem je vypracování technologického postupu a simulace CNC obrábění v ...
 • Možnosti systému Sinumerik 840D při programování CNC obráběcích strojů 

  Olina, Anna
  Diplomová práce uvádí historicky vývoj a současnost CNC obráběcích strojů a jejich řídicích systémů. Také v práci jsou popsané základy a metodiky programování, pomocí kterých může byt realizována tvorba NC programu v ŘS ...
 • Možnosti systému Sinumerik 840D při soustružení hřídele pro JAWA 23 

  Motl, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem technologie výroby hřídele s ozubením na CNC obráběcím stroji. První část práce je zaměřena na stručný popis zvolené hřídele a její použití. V další části práce jsou uvedeny vybrané ...
 • Možnosti systému Sinumerik při programování CNC obráběcích strojů 

  Kulenda, Martin
  Diplomová práce začleňuje řídicí systém Sinumerik 840D mezi v praxi nejpoužívanější řídicí systémy CNC obráběcích strojů. V první části diplomové práce jsou rozebrány metodiky NC programování, které jsou vztaženy pouze k ...
 • Návrh CNC technologie součásti "hřídel" 

  Škrabálek, Petr
  Bakalářská práce se zabývá technologickým postupem výroby svařované hřídele ve firmě STT Servis, s.r.o. V práci je pojednáváno o technologických možnostech a řešení výroby, způsob zajištění unášení hřídele a náročnost ...
 • Obrábění součásti na CNC stroji 

  Osička, Petr
  Bakalářská práce se zabývá výrobou rotoru elektromotoru na CNC soustruhu. V první části je popsána funkce vyráběné součásti a je navržena vybraná součást. V další kapitole je navržen a popsán výrobní postup obrobení hřídele ...
 • Optimalizace technologie součásti "nosná deska" ve firmě PROMAT Vsetín 

  Juráň, Jaromír
  Zhodnocení a rozbor technologie obrábění pro výrobu hliníkové součásti a následné navržení optimalizace výroby součásti. Volba nových progresivních nástrojů a použití nové technologie. Úprava a zjednodušení stávajícího NC ...
 • Optimalizace výroby a programování v řídicím systému Heidenhain iTNC 530 

  Tekeľ, Tibor Šimon
  Optimalizácia technológie výroby danej súčiastky. Zefektívnenie NC programu pre dané obrábacie centrum. Voľba vhodného nástrojového vybavenia. Technologická dokumentácia potrebná pre výrobu súčiastky. Technicko- ekonomické ...
 • Racionalizace obrábění skříní převodovek 

  Sádlo, Dominik
  Obsahem práce je navržení technologie obrábění s použitím obráběcích center, využívající pět řízených os. Změna plynoucí ze zavedení této technologie je zkoumána na skříni jednostupňové převodovky, která je součástí výrobků ...
 • Racionalizace technologie výroby tělesa 14.037.270 

  Lačňák, Martin
  Bakalářská práce se zabývá racionalizací stávající technologie obrábění tělesa 14.037.270 na pětiosém CNC stroji HERMLE C20U s řídícím programem Heidenhain. Práce je zaměřena na racionalizaci výroby především otvorů dané ...
 • Racionalizace výroby součásti v podniku Česká zbrojovka a.s. 

  Nevařil, Jindřich
  Práce se zabývá změnou výrobní technologie součásti. Nahrazuje technologii obrábění na konvenčních strojích technologií CNC obrábění využitím CAD/CAM aplikace.
 • Racionalizace výroby součásti z niklové slitiny 

  Bula, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá racionalizací výroby Skříně difuzoru z niklové superslitiny. Hlavní důraz je kladen na zkrácení výrobních časů operace CNC soustružení, zvolení vhodných nástrojů, vypracování technologického ...
 • Racionalizace výroby součásti zemědělského stroje 

  Tenora, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá procesem obrábění výkovku ojnice, a to ve spolupráci se společností Zetor Tractors a.s. První kapitola práce je zaměřena na bližší představení společnosti. Druhá kapitola obsahuje podrobnější ...
 • Sestavení technologického procesu obsahujícího CNC stroj 

  Baklík, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá výrobou rotační součásti (předlohová hřídel). V první části je volen vhodný polotovar pro zadanou součást, následuje přiřazení výrobních strojů a volba vhodných nástrojů. Je zpracován technologický ...
 • Sériová výroba produktu "Case A" 

  Krejčíř, Jan
  Předmětem této bakalářské práce je rozbor výroby čelních panelů pro IT skříně. Výroba probíhá ve firmě EMKO Case a.s. na CNC stroji EMC Kosy3 Portal, kde byl proveden i experiment. Cílem bylo zvýšení kapacity výroby. Dle ...
 • Volba a optimalizace řezných podmínek pro progresivní výrobní technologie 

  Caha, Tomáš
  Tato práce zahrnuje teoretický popis problematiky volby a optimalizace řezných podmínek pro progresivní výrobní technologie. Zvláště pak se zaměřením na CNC obrábění. Cílem experimentální části práce je stanovit takové ...
 • VYUŽITÍ 3D TECHNOLOGIÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU 

  Šebánek, Jan
  Cílem této disertační práce je definovat dopad technologie Rapid Prototyping z hlediska tvůrčího potenciálu, které používání této technologie představuje zejména pro sochařství a architekturu. Rapid Prototyping je nadřazeným ...
 • Výroba modelového zařízení pro odlitek čerpadla 

  Suchomel, Martin
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh slévárenské technologie, návrh a výrobu modelového zařízení pro odlitek čerpadla z šedé litiny ČSN 42 2420. V praktické části je zpracován návrh technologie a modelového zařízení ...