Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza rizik provozované CNC frézky MCV 754Q 

  Pafkovič, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou bezpečnosti provozovaného CNC obráběcího centra. První část práce je zaměřena na legislativní požadavky Evropské unie a České republiky, systémový rozbor problematiky a používané ...
 • Bezpečnost obráběcích CNC strojů 

  Houška, Jan
  Bakalářská práce utřiďuje požadavky na bezpečnost CNC obráběcích center v rámci relevantních harmonizačních právních předpisů Evropské unie, legislativy České republiky a požadavků harmonizovaných bezpečnostních norem. Po ...
 • Druhy a typy obráběcích hlav 

  Dozbaba, Zdeněk
  Zvolená práce se zabývá rozdělením obráběcích hlav. První část práce obsahuje shrnutí informací o obrábění kovových materiálů, část další popisuje CNC obráběcí centra. Následuje rozdělení obráběcích hlav a popis konkrétního ...
 • Nástroje pro CNC frézovací centra 

  Konečný, Petr
  Tato Bakalářská práce je zaměřena na frézovací nástroje pro CNC frézovací cent-ra. První kapitola této práce se zabývá krátkou teorií frézování a charakteristikou CNC frézo-vacího centra. V následující kapitole jsou rozděleny ...
 • Návrh efektivních změn technologického postupu pro výrobu zvolené součásti 

  Kalová, Martina
  Tato práce se zabývá zhodnocením současného stavu výroby součástky typu čep a zhodnocení výrobních možností firmy se zaměřením na návrh změn, vedoucí k převedení výroby na nové strojní vybavení. V práci je blíže uveden typ ...
 • Návrh výroby nosiče čepele stroje MRZ / Messerringzerspaner 

  Mecová, Kamila
  Cíl závěrečné práce je zaměřen na návrh nového technologického postupu nosiče čepele pro využití ve vlastní výrobě. V současné době je nosič vyráběn německou firmou B.Maier Zerkleinerungstechnik GmbH. Práce se skládá z ...
 • Optimalizace řezného procesu pro obrábění hliníkového profilu na CNC obráběcím centru 

  Král, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem vhodných nástrojů pro frézování profilů z hliníkových slitin, určených ke konstrukci otvorových výplní a jejich aplikací na CNC obráběcí centrum pro zvýšení efektivity řezného procesu. V ...
 • Optimalizace technologie součásti "nosná deska" ve firmě PROMAT Vsetín 

  Juráň, Jaromír
  Zhodnocení a rozbor technologie obrábění pro výrobu hliníkové součásti a následné navržení optimalizace výroby součásti. Volba nových progresivních nástrojů a použití nové technologie. Úprava a zjednodušení stávajícího NC ...
 • Posouzení bezpečnosti činností obsluhy u svislého soustružnického centra BASICTURN 

  Cunda, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá problematikou bezpečnosti činností obsluhy u svislého soustružnického centra BASICTURN. První část je zaměřena na požadavky plynoucí ze směrnic Evropského parlamentu a Rady v relevantních oblastech ...
 • Použití měřících sond (nástrojové a obrobkové) pro stroje z produkce TOS KUŘIM 

  Kohút, Josef
  Práce má seznámit čtenáře se základním rozdělením sond pro měření obrobků a nástrojů. Zejména pak v oblasti měření na CNC obráběcích centrech. Je zde uvedeno jejich třídění jak z hlediska principu funkce senzorů a druhu ...
 • Racionalizace technologie výroby 

  Konečný, Petr
  Diplomová práce se zabývá racionalizací technologie výroby vybrané součásti. Úvodní část práce obsahuje krátké seznámení s firmou NTS Prometal Machining s.r.o. a stručný popis daného výrobku. V následující kapitole je ...
 • Racionalizace výroby skříní 

  Konečný, Jan
  Práce se zabývá reorganizací výroby těles skříní vstřikovacích čerpadel, kdy stávající řešení výroby pomocí obráběcí linky nevyhovovalo požadavkům na pružnou výrobu. Po krátkém uvedení firmy jsou zpracovány kroky vedoucí ...
 • Sestavení nové varianty výroby součásti "základová deska" 

  Briš, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na sestavení nové technologie pro výrobu součásti „základová deska“, která má tvar plochého kvádru se stupňovitými výstupky. Součást se bude vyrábět v sérii 100 kusů. Hlavními body práce budou ...
 • Technologické a ekonomické aspekty aplikace CNC obráběcích center 

  Martiňák, Marek
  Cílem diplomové práce bylo analyzovat nasazení CNC obráběcích center ve strojírenské výrobě se zaměřením na technologičnost konstrukce obráběných součástí, přesnost a ekonomické aspekty obráběcího procesu. Po prostudování ...
 • Technologie obrábění na CNC obráběcích centrech 

  Martiňák, Marek
  Cílem bakalářské práce bylo prokázat zvládnutí základních pravidel zpracování technologických podkladů pro CNC obráběcí centrum CW 800.Po prostudování odborné literatury a získání praktických zkušeností z práce na daném ...
 • Technologie výroby součásti plášť hlavně 

  Jiráček, Jan
  Studie pojednává o technologii výroby součásti plášť hlavně „ocel sport“ z tyčového polotovaru. Jedná se o součást finální sestavy krátké ruční palné zbraně – revolveru ALFA steel model Sport české společnosti ALFA - PROJ ...
 • Výroba rotační součásti na CNC multifunkčním centru 

  Turčín, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá návrhem technologického řešení pro výrobu rotační součásti „pulzní kolo“ na CNC multifunkčním centru. Navrhovaná technologie obsahuje technologický postup, volbu nástrojů a metrologických pomůcek. ...