Now showing items 1-20 of 28

 • Aplikace CAD/CAM softwaru EdgeCAM při obrábění 

  Trčka, Vojtěch
  Bakalářská práce obsahuje souhrn informací o CAD/CAM softwaru Edgecam, nastavení post procesoru pro použití na výrobní stroj ZPS VMC 1060 s řídicím systémem DynaPath Delta MU Control 50. Popis jednotlivých výrobních ...
 • CNC programování součástky do airsoftové pušky 

  Hlavačka, Daniel
  Cílem bakalářské práce je inovace součástky do airsoftové pušky, která zahrnuje výběr alternativního materiálu, designové i funkční úpravy. Hlavním bodem je vypracování technologického postupu a simulace CNC obrábění v ...
 • Možnosti systému Sinumerik 840D při programování CNC obráběcích strojů 

  Olina, Anna
  Diplomová práce uvádí historicky vývoj a současnost CNC obráběcích strojů a jejich řídicích systémů. Také v práci jsou popsané základy a metodiky programování, pomocí kterých může byt realizována tvorba NC programu v ŘS ...
 • Možnosti systému Sinumerik 840D při soustružení hřídele pro JAWA 23 

  Motl, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem technologie výroby hřídele s ozubením na CNC obráběcím stroji. První část práce je zaměřena na stručný popis zvolené hřídele a její použití. V další části práce jsou uvedeny vybrané ...
 • Možnosti systému Sinumerik při programování CNC obráběcích strojů 

  Kulenda, Martin
  Diplomová práce začleňuje řídicí systém Sinumerik 840D mezi v praxi nejpoužívanější řídicí systémy CNC obráběcích strojů. V první části diplomové práce jsou rozebrány metodiky NC programování, které jsou vztaženy pouze k ...
 • Návrh CNC technologie součásti "hřídel" 

  Škrabálek, Petr
  Bakalářská práce se zabývá technologickým postupem výroby svařované hřídele ve firmě STT Servis, s.r.o. V práci je pojednáváno o technologických možnostech a řešení výroby, způsob zajištění unášení hřídele a náročnost ...
 • Návrh technologie výroby dílu „Svěrací kroužek“ 

  Dvořák, Jiří
  Bakalářská práce, vypracovaná v rámci bakalářského studia oboru B2307 - Strojírenská technologie, řeší problém výběru optimálního způsobu výroby konkrétní součásti s názvem "Svěrací kroužek". Zásadní důraz je kladen na ...
 • Obrábění součásti na CNC stroji 

  Osička, Petr
  Bakalářská práce se zabývá výrobou rotoru elektromotoru na CNC soustruhu. V první části je popsána funkce vyráběné součásti a je navržena vybraná součást. V další kapitole je navržen a popsán výrobní postup obrobení hřídele ...
 • Optimalizace technologie součásti "nosná deska" ve firmě PROMAT Vsetín 

  Juráň, Jaromír
  Zhodnocení a rozbor technologie obrábění pro výrobu hliníkové součásti a následné navržení optimalizace výroby součásti. Volba nových progresivních nástrojů a použití nové technologie. Úprava a zjednodušení stávajícího NC ...
 • Racionalizace obrábění skříní převodovek 

  Sádlo, Dominik
  Obsahem práce je navržení technologie obrábění s použitím obráběcích center, využívající pět řízených os. Změna plynoucí ze zavedení této technologie je zkoumána na skříni jednostupňové převodovky, která je součástí výrobků ...
 • Racionalizace technologie výroby tělesa 14.037.270 

  Lačňák, Martin
  Bakalářská práce se zabývá racionalizací stávající technologie obrábění tělesa 14.037.270 na pětiosém CNC stroji HERMLE C20U s řídícím programem Heidenhain. Práce je zaměřena na racionalizaci výroby především otvorů dané ...
 • Racionalizace výroby součásti z niklové slitiny 

  Bula, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá racionalizací výroby Skříně difuzoru z niklové superslitiny. Hlavní důraz je kladen na zkrácení výrobních časů operace CNC soustružení, zvolení vhodných nástrojů, vypracování technologického ...
 • Racionalizace výroby součásti zemědělského stroje 

  Tenora, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá procesem obrábění výkovku ojnice, a to ve spolupráci se společností Zetor Tractors a.s. První kapitola práce je zaměřena na bližší představení společnosti. Druhá kapitola obsahuje podrobnější ...
 • Ruční programovaní CNC strojů 

  Cherepanov, Maksym
  Diplomová práce uvádí zakladní popis ručního programování CNC strojů, jeho výhod a nevýhod, možností automatizace. Aplikace CNC obrábění na součásti, její verifikace, vyhodnocení dosažených výsledků.
 • Řešení technologie výroby součásti v podmínkách firmy "Jiří Krejčí - Brukr". 

  Pilný, Lukáš
  Návrh technologie výroby stavěcího šroubu v podmínkách firmy „Jiří Krejčí – Brukr“. Volba strojů pro zajištění výroby. Návrh polotovarů a výběr jejich optimálních variant pro uvažované alternativy výroby. Nalezení ...
 • Sestavení technologického procesu obsahujícího CNC stroj 

  Baklík, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá výrobou rotační součásti (předlohová hřídel). V první části je volen vhodný polotovar pro zadanou součást, následuje přiřazení výrobních strojů a volba vhodných nástrojů. Je zpracován technologický ...
 • Sériová výroba produktu "Case A" 

  Krejčíř, Jan
  Předmětem této bakalářské práce je rozbor výroby čelních panelů pro IT skříně. Výroba probíhá ve firmě EMKO Case a.s. na CNC stroji EMC Kosy3 Portal, kde byl proveden i experiment. Cílem bylo zvýšení kapacity výroby. Dle ...
 • Současné trendy ve výrobě trvalých modelů 

  Procházka, Michal
  Tato práce se zabývá podrobnějším popisem různých metod pro výrobu trvalých modelů, které jsou použity pro zhotovení netrvalých forem. Podle druhu materiálů jsou modely rozděleny na dřevěné, kovové, plastové a modely ...
 • Technologie výroby obráběním na CNC strojích 

  Brázda, Jiří
  Diplomová práce se zabývá technologií výroby obrábění vzorové součástky „ukončení hřídele generátoru“ na CNC stroji v prostředí malé firmy. Nejprve jsou představeny obecné aspekty CNC strojů, technologií obrábění a ...
 • Technologie výroby vymezovací podložky 

  Dvořák, Jiří
  Diplomová práce, vytvořená v rámci magisterského studia programu M2I-K Strojní inženýrství, oboru M-STM - Strojírenská technologie a průmyslový management, řeší problém přechodu na samovýrobu dříve nakupovaných vymezovacích ...