Now showing items 1-12 of 12

 • Aplikace softwaru SinuTrain 4.7 v technické přípravě výroby náboje předního kola MTB 

  Valach, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na přípravu výroby předního MTB náboje a použití počítačového programu SinuTrain 4.7. Práce má čtyři tematické části. V první části je popis softwaru SinuTrain a náboje. Další část se zabývá ...
 • Konstrukce obrážecí hlavy na CNC soustruh 

  Boháč, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem obrážecí hlavy pro CNC soustruh. Práce je rozdělena do rešeršní, výpočtové a konstrukční části. Úvodní část práce je věnována rešerši v oblasti CNC obráběcích strojů pro ...
 • Možnosti systému Sinumerik při programování rotační strojní součásti 

  Slavík, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá výrobou rotační strojní součásti na soustružnickém CNC stroji s řídicím systémem Sinumerik. Nejprve je stručně popsána zvolená součástka, na kterou je později vytvořen NC program v systému ...
 • Navržení technologie pro součást "příruba" ve dvou variantách 

  Valach, Jan
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit dva technologické postupy pro součást tvaru příruba. Pro každou z variant byl zvolen jiný druh polotovaru a jiný stroj. U obou variant je součást obráběna metodou soustružení. ...
 • Návrh CNC technologie součásti "hřídel" 

  Škrabálek, Petr
  Bakalářská práce se zabývá technologickým postupem výroby svařované hřídele ve firmě STT Servis, s.r.o. V práci je pojednáváno o technologických možnostech a řešení výroby, způsob zajištění unášení hřídele a náročnost ...
 • Návrh technologie součásti "kryt vstřikovače" v podmínkách malé strojírenské firmy 

  Hampl, Petr
  Zpracování kompletní výrobní technologické dokumentace, potřebné k výrobě součásti „KRYT VSTŘIKOVAČE“ pro firmu BM SERVICE (dříve známé jako ČKD Hradec Králové), včetně časového plánu výroby jednotlivých dílů (dílů které ...
 • Obrábění hřídele na CNC stroji 

  Prášil, František
  Bakalářská práce se zabývá navržením a následnou výrobou rotační součásti - hřídele šnekového kola z řízení kolového traktoru Zetor 25A, za pomocí CNC soustruhu. Jedná se o obrábění, s možností využití frézování poháněnými ...
 • Obrábění rotační součásti "těleso" na CNC soustruhu 

  Dlouhý, Vít
  Tato diplomová práce je zaměřena na technologii třískového obrábění za využití CNC soustruhu, jenž byl využit pro obrobení požadované součásti z korozivzdorné oceli. K úvodu jsou uvedeny historické milníky související s ...
 • Obrábění součásti na CNC soustruhu 

  Nechvátal, Luboš
  Téma bakalářské práce se zabývá technologií výroby rotační součásti na CNC soustruhu. Hlavní řešení práce je kompletní technologická příprava výroby součásti "Těsnicí víko" včetně popisu použitých strojů, zařízení a výběr ...
 • Řešení technologie součásti "Nátrubek" ve firmě ČKD Hradec Králové. 

  Hampl, Petr
  Zpracování kompletní výrobní dokumentace pro zadanou součást „Nátrubek“ pro univerzální a CNC stroje. Výroba součásti je navržena základními obráběcími metodami (tj. soustružení, frézování a vrtání). Zhodnocení je provedeno ...
 • Vyrobení součásti "hřídel" na CNC stroji 

  Důbrava, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou rotační součásti na CNC strojích. První část se zabývá rozborem hřídele a návrhem polotovaru. V druhá část se zabývá volbou strojů, nástrojů, technologickým postupem a NC ...
 • Výroba rotační součásti na CNC multifunkčním centru 

  Turčín, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá návrhem technologického řešení pro výrobu rotační součásti „pulzní kolo“ na CNC multifunkčním centru. Navrhovaná technologie obsahuje technologický postup, volbu nástrojů a metrologických pomůcek. ...