Now showing items 1-20 of 22

 • Aplikace CNC pro řezání laserem 

  Hruška, Daniel
  Následující práce se zabývá teorií o řezání laserem. V první části je práce zaměřena na problematiku řezání laserem (princip laseru, metody řezání, rozdělení laserů). Dále je práce zaměřena na základní teorii o automatizaci ...
 • Aplikace systému Sinumerik 810D při programování soustruhu SPN12 CNC 

  Grézl, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem možností ISO soustružení na poloautomatickém soustruhu SPN12 CNC, návrhem technologie výroby a nástrojového vybavení pro obrábění navržené součásti. Vypracování technické dokumentace ...
 • CNC stroj využitý pro výrobu součásti typu "hřídel" v malé strojírenské firmě 

  Jarkovský, Marcel
  Tato práce se zabývá problematikou zavedení nového výrobku, dvou typických zá-stupců hřídelí, do malého strojírenského podniku. Řeší se ideální polotovar vzhledem k minimálním nákladům, volba vhodného stroje a nástroje ze ...
 • Implementace CAM softwaru SolidCAM do strojírenské firmy 

  Olejníček, Petr
  Tato diplomová práce pojednává o výrobě rámu revolveru a implementaci nového CAM systému do výrobního procesu. První část práce je zaměřena na rozbor stávající obráběcí operace. Druhá část práce se zabývá návrhem progresivních ...
 • Návrh pracoviště obsluhy obráběcího centra 

  Kříž, Jan
  Předložená práce obsahuje parametry a pravidla důležité pro návrh rozhraní mezi obrábě- cími centry a jeho obsluhou. Veškeré informace byly získány rešerší v odborné literatuře a technických normách a následně setříděny ...
 • Návrh technologie frézování součásti na CNC stroji. 

  Chlup, Martin
  Bakalářská práce obsahuje řešení technologie výroby součásti stator elektromotoru. Současně řeší problém náhradní výroby při zastavení sériové produkce. Technologie sériové výroby byla použita od firmy Hanakov, s.r.o. Dále ...
 • Obrábění kalených ocelí na CNC strojích 

  Nováková, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá tématem obrábění kalených ocelí na CNC strojích. V první části je popsána firma, ve které byl obráběn vytipovaný kalený dílec. Další část práce se zaměřuje na vlastnosti kalených ocelí a jejich ...
 • Programování CNC strojů se systémem Fanuc. 

  Tkáčová, Alena
  Téma této práce je zaměřeno na programování CNC strojů, které se v současnosti využívá v mnoha odvětvích strojírenského průmyslu. Téma je rozpracováno a členěno v přehledných kapitolách, kdy v první části se zohledňuje ...
 • Průmysl 4.0 v kontextu s konstrukcí a aplikací výrobních strojů 

  Serykh, Pavel
  Tato bakalářská práce je zaměřena na téma CNC výrobní stroje a jejich využití v souladu se zásadami a principy Průmyslu 4.0. První část je rešerše současného stavu v oblasti nejčastěji používaných CNC výrobních strojů ve ...
 • Rotační součást vyráběná na CNC stroji 

  Ratica, Filip
  Diplomová práca obsahuje prehľad vývoja číslicového riadenia obrábacích strojov a historický exkurz počiatkov číslicového riadenia. Práca sa zaoberá návrhom a predstavením súčiastky, a následne výpočtovou dokumentáciou ...
 • Rozbor firemních technologií s návazností na výrobu konkrétní součásti 

  Olejníček, Petr
  Tato bakalářská práce pojednává o výrobě ručních pout a výrobních technologiích firmy ALFA – PROJ spol. s r.o. První část práce je zaměřena na technologický postup výroby ocelového těla revolveru a využití technologie EDM. ...
 • Ruční programovaní CNC strojů 

  Stránský, Michal
  Téma bakalářské práce je zaměřeno na ruční programování CNC strojů. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část je zaměřena na téma historie a úvod do programování CNC strojů. Druhá část se zabývá ručním programováním CNC ...
 • Řešení technologie dvoudrážkové řemenice pro dva typy polotovarů. 

  Pokladník, Robert
  Technologie zpracovává výrobu dvoudrážkové řemenice pro dva různé typy polotovarů. Jako polotovar je v obou případech použit odlitek. Materiálem výrobku je vždy šedá litina ČSN 42 24 25. Technologický postup řeší výrobu ...
 • Řešení technologie dvoudrážkové řemenice pro dva typy polotovarů. 

  Šimonek, Ondřej
  Technologie se zabývá výrobou dvoudrážkové řemenice pro dva typy polotovarů. Technologický postup řeší výrobu řemenice od prvního upnutí polotovaru až po předání hotové součásti na sklad. Polotovarem jsou dva typy odlitků ...
 • Studie průběhu zakázky podnikem 

  Sedliačková, Michaela
  Táto diplomová práca je zameraná na analýzu priebehu zákazky podnikom, s následným zameraním sa na slabé miesta a podaním návrhu na ich zlepšenie. Cieľom je optimalizácia priebehu zákazky podnikom, s následným vytvorením ...
 • Technologie vrtání 

  Vejtasa, Vladimír
  První část bakalářské práce se zabývá problematikou vrtání, vyhrubování, vystružování a zahlubování včetně používaných nástrojů. Druhá část je zaměřena na představení sortimentu vybraných nástrojových firem. Třetí část je ...
 • Vyrobení vzorku součásti na CNC stroji 

  Smolík, Adam
  Bakalářská práce se zabývá výrobou ukázkového výrobku (středicí kus). V první části je konstrukčně-technologický rozbor součásti, následuje popis vybraného CNC stoje, volba nářadí a procesní kapaliny. V další části následuje ...
 • Výroba součásti pro šicí stroj 

  Paděra, Radek
  Bakalářská práce se zabývá výrobou jedné součásti ze šicího stroje a to součásti unašeče. V první kapitole je proveden rozbor součásti včetně popisu její funkce. Dále je zmíněna stávající výroba součásti a pak následuje ...
 • Výroba tělesa pro klíčový zámek 

  Leden, Pavel
  Diplomová práce je zaměřená na výrobu tělesa pro cylindrické vložky. Jedná se tedy o produkci malých a velmi přesných součástí. První část popisuje funkci zámku, druhy cylindrických vložek, jejich komponenty a základní ...
 • Zásobníky nástrojů a vřetena CNC strojů s automatickou výměnou nástrojů 

  Stoupenec, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá automatickou výměnou nástroje v CNC stroji. V první části práce jsou popsány typy zásobníků na nástroje a základní principy výměny nástroje. Další část se zabývá jednotlivými typy vřeten. ...