Now showing items 1-18 of 18

 • Design of a New Step-like Frame FBAR for Suppression of Spurious Resonances 

  Kumar, P.; Tripathi, C. C. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-09)
  Film bulk acoustic wave resonators (FBARs) are of great interest for wireless applications due to its inherent advantages at microwave frequencies. However, the presence of spurious modes near the main resonance degrades ...
 • Magnetický motor 

  Aubrecht, Ondřej
  V předkládané bakalářské práci jsou analyzovány a vzájemně porovnávány vybrané druhy magnetických motorů. U každého motoru je uveden krátký popis a kritické zhodnocení jeho vlastností. V další části jsou všechny magnetické ...
 • Matematické modelování difúze kovových iontů v huminovém gelu 

  Masár, Lukáš
  Náplňou tejto bakalárskej práce bola simulácia difúznych procesov, prebiehajúcich v reaktívnych gélových prostrediach, pomocou softwaru COMSOL Multiphysics. Účelom tohto štúdia bolo vytvorenie komplexného súboru modelov, ...
 • Modeling of Microwave Semiconductor Diodes 

  Pokorny, M.; Raida, Zbyněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008-09)
  The paper deals with the multi-physical mode-ling of microwave diodes. The electrostatic, drift-diffusion and thermal phenomena are considered in the physical model of the components. The basic semiconductor equati-ons are ...
 • Modelování a optimalizace flíčkových antén 

  Šídlová, Ludmila
  Práce se zabývá modelováním flíčkových antén. Popisuje různé provedení tvaru anténního prvku a napájení mikropáskovým vedením nebo koaxiální sondou. Zaměřuje se na návrh a tvorbu antény pro 6 GHz, vyrobené na substrátu ...
 • Modelování elektromagnetického pole ve tkáni 

  Port, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou modelování elektromagnetického pole ve tkáni a je zaměřena na poznatky z teorie elektromagnetického pole. Maxwellovými rovnicemi a jejich řešení je popsáno šíření rovinné vlny ...
 • Modelování kmitočtově selektivních povrchů v programu COMSOL Multiphysics 

  Höhn, Tomáš
  Metoda konečných prvků implementovaná v programu COMSOL Multiphysics je využívána k analýze tzv. free-standing kmitočtově selektivních povrchů ve 3D. Tyto modely jsou následně doplněny o periodické okrajové podmínky. Dále ...
 • Modelování netradičních monopólů v programu COMSOL Multiphysics 

  Zmeškal, Vladimír
  Práce se zabývá modelováním netradičních monopólů v programu COMSOL Multiphysics. Nejprve je popsána práce ve zvoleném programu. Následně se zaměřujeme na návrh a modelování tří určitých typů netradičních monopólů: kónického ...
 • Modelování ohřevu tkání v KV diatermii 

  Bažantová, Lucie
  Diplomová práce pojednává ve své první části o základní teorii elektromagnetického pole a o interakcích tohoto pole s biologickými tkáněmi. Dále popisuje techniku krátkovlnné diatermie využívané pro účely lékařské terapie. ...
 • Modelování organických elektrochemických tranzistorů 

  Truksa, Jan
  Tématem práce je tvorba virtuálního modelu elektrického pole kruhového organického elektrochemického tranzistoru (OECT) a následné srovnání vypočítaných hodnot s reálným systémem rotačně symetrických elektrod. Rozložení ...
 • Modelování prvků pro bioelektroniku 

  Truksa, Jan
  Tématem této práce je počítačové modelování organického elektrochemického tranzistoru (OECT). Pro vytvoření modelu bylo třeba vypočítat rozložení elektrického pole a koncentrace iontů elektrolytu. Výpočet byl proveden ...
 • Modelování vlnovodů metodou konečných prvků v časové oblasti 

  Fasora, Pavel
  Práce se zabývá metodou konečných prvků ve frekvenční a metodou konečných prvků v časové oblasi. Popisuje odvození vlnové rovnice, generování diskretizační sítě a sestavení matic pro řešení vlnové rovnice. Práce diskutuje ...
 • Počítačové modelování laserového svazku 

  Mittner, Ondřej
  Bakalářská práce popisuje teoreticky Gaussův svazek, jeho vlastnosti a jeho průchod optickými prvky. Pozornost je pak věnována především vytváření počítačových modelů Gaussova svazku v programu COMSOL Multiphysics, jejich ...
 • Počítačové modelování MOSFET tranzistoru 

  Major, Jan
  Práce je zaměřena na počítačové modelování PN přechodu a MOSFET tranzistoru v programu COMSOL Multiphysics a v programu TiberCAD. V textu je pojednáno o driftu a difůzi v polovodičích. Také je ukázán způsob modelování PN ...
 • Relativní snímač polohy 

  Koutný, Petr
  Tato práce se zabývá návrhem optimálních parametrů relativního snímače polohy, pracujícího na elektrodynamickém principu. Snímač je založen na indukci napětí do cívky umístěné v proměnném magnetickém poli. Práce je rozdělena ...
 • Simulace proudění vody v jímce 

  Šrámková, Dagmar
  Předložená diplomová práce se skládá ze dvou částí a to části rešerše a části příloh. V první literární části je popsána problematika dnešního způsobu čištění odpadních vod od malých producentů a vlastnosti odpadních vod. ...
 • Vícepásmová magnetická anténa 

  Ryšánek, Martin
  Práce se zabývá parametrickou analýzou vícepásmové magnetické antény a objasňuje princip její činnosti. Je zde rovněž podrobně popsána optimalizace antény metodou roje částic pro impedanční přizpůsobení v různých kmitočtových ...
 • Využití uměle vytvořeného slabého magnetického pole pro navigaci ve 3D prostoru 

  Váňa, Dominik
  Tato diplomová práce je zaměřena na využití uměle vytvořeného slabého magnetického pole pro navigaci v 3D prostoru. Teoretická část textu pojednává o obecných vlastnostech magnetického pole a jeho popisu. V další pasáži ...