Now showing items 1-20 of 26

 • Akviziční a detekční geometrie CT RTG procesu zobrazení 

  Rusz, Jakub
  V této práci jsou popsány komponenty akviziční a detekční geometrie 3. generace jednovrstvého CT skeneru. Dále se zabývá vysoko-kontrastním prostorovým rozlišením procesu zobrazení a jaký vliv mají parametry akviziční a ...
 • Analýza využití programu 3D slicer pro výpočtové modelování v biomechanice 

  Kratochvílová, Hana
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá freewarovým programem 3D Slicer a jeho využitím pro oblast biomechaniky. Úvodní část je věnována seznámení s programem, jeho možnostmi a funkcemi a stručnému vysvětlení pojmů výpočetní ...
 • Automatická segmentace cévních systémů myších jater v tomografických datech 

  Smékalová, Veronika
  Metodika zobrazení měkkých tkání se v biologii a medicíně diskutuje již řadu let. Celou dobu se vyvíjí metody, jak dosáhnout věrohodného a přesného zobrazení požadované tkáně či struktury. Rentgenová výpočetní tomografie ...
 • Automatické zarovnání CT skenu hlavy 

  Karmazinová, Inna
  Práce se zabývá automatickým zarovnáním CT skenu hlavy. V současné době je zarovnávání prováděno manuálně zaškoleným personálem, tento proces je však časově náročný, a tak existuje snaha o zautomatizování tohoto procesu. ...
 • Cavitation Induced by Rotation of Liquid 

  Kozák, Jiří
  Tato disertační práce se zabývá experimentálním a numerickým výzkumem kavitace vyvolané rotací. Pro potřeby tohoto výzkumu byla využita transparentní osově symetrická Venturiho dýza, díky čemuž bylo možné zkoumat dynamiku ...
 • Design počítačového tomografu 

  Bojková, Eva
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem designu výpočetního tomografu (CT), což je lékařský přístroj, který slouží k určení diagnózy pacienta. Práce zkoumá a analyzuje současný stav a produkci těchto přístrojů. Následně je ...
 • Detection Of Pathological Vertebrae In Spinal Ct Utilised By Machine Learning Methods 

  Tyshchenko, Bohdan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This paper presents a computer aided detection system to identify pathological vertebrae and to classify a type of pathology. Designed classification system is based on using neural network (NN), which performs classification ...
 • Detekce a segmentace lumbálních obratlů v 3D CT datech 

  Nemček, Jakub
  Práca sa zaoberá detekciou a segmentáciou lumbálnych stavcov v CT obrazových dátach. Popísaná detekčná metóda je založená na používaní natrénovaného SVM klasifikátora a histogramoch orientovaných gradientov ako obrazových ...
 • Detekce intrakraniálních hemoragií v CT snímcích hlavy 

  Nemček, Jakub
  Práca sa zaoberá detekciou intrakraniálnych hemoragií a určením ich typov v CT snímkach hlavy. Popísaná metóda detekcie hemoragií je založená na využití série klasifikátorov prítomnosti a typu hemoragie v 2D CT rezoch z ...
 • Identifikace 2D CT axiálních řezů pomocí konvolučních neuronových sítí 

  Vavřinová, Pavlína
  Tato práce se zabývá klasifikací 2D axiálních CT řezů pacientských dat do šesti kategorií. K tomuto záměru byla využita oblast konvolučních neuronových sítí. Pro snadnější porozumění této problematice jsou nejprve vysvětleny ...
 • An interactive and intuitive visualisation method for X-ray computed tomography data of biological samples in 3D Portable Document Format 

  Tesařová, Markéta; Heude, Eglantine; Comai, Glenda; Zikmund, Tomáš; Kaucká, Markéta; Adameyko, Igor; Tajbakhsh, Shahragim; Kaiser, Jozef (Springer Nature, 2019-10-17)
  3D imaging approaches based on X-ray microcomputed tomography (microCT) have become increasingly accessible with advancements in methods, instruments and expertise. The synergy of material and life sciences has impacted ...
 • Interaktivní segmentace medicínských obrazových dat 

  Olša, Martin
  Tato práce se zabývá segmentací anatomických struktur v medicínských objemových datech pomocí metody fast level-set. Zvolená metoda reprezentuje uzavřený 3D povrch postupující v čase z počáteční pozice. Hlavním zaměřením ...
 • Java klient pro 3D zobrazení medicínských obrazových dat 

  Bireš, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá interaktivním zobrazováním 3D medicínských obrazových dat v jazyce Java. Cílem práce je zjistit přínosy využití tohoto jazyka v medicínských vizualizacích a najít vhodné prostředky pro jeho ...
 • Konvoluční neuronové sítě pro detekci objektů v medicínských obrazech 

  Koščová, Zuzana
  Táto bakalárska práca sa zaoberá konvolučnými neurónovými sieťami (CNN) pre detekciu objektov v medicínskych obrazoch. Pre lepšie pochopenie problematiky sú najprv popísané umelé neurónové siete a CNN všeobecne, neskôr sú ...
 • Metody detekce, segmentace a klasifikace obtížně definovatelných kostních nádorových lézí ve 3D CT datech 

  Chmelík, Jiří
  Cílem této práce byl vývoj algoritmů pro detekci, segmentaci a klasifikaci obtížně definovatelných kostních metastatických nádorových lézí v oblasti páteře z obrazových CT dat. Pro tyto účely byla vytvořena pacientská ...
 • Přesná segmentace obrazových dat 

  Svoboda, Jan
  Práce pojednává o tvorbě rozšiřujícího modulu pro platformu 3D Slicer. Jádro modulu je implementací klasifikátoru Support Vector Machines, jenž je využíván k segmentaci obrazových dat. Obrazová data byla poskytnuta lékaři ...
 • Příprava nanočástic a jejich využití jako kontrastních látek pro in vivo zobrazování. 

  Odehnalová, Nikola
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací syntézy nanočástic zlata a následnou povrchovou modifikací umožňující jejich využití jakožto kontrastních látek pro in vivo zobrazování pomocí CT. Zlaté nanočástice byly připraveny ...
 • A quantitative analysis of 3D-cell distribution in regenerating muscle-skeletal system with synchrotron X-ray computed microtomography 

  Tesařová, Markéta; Kalasová, Dominika; Zikmund, Tomáš; Novotná, Marie; Kaiser, Jozef (Springer Nature, 2018-09-20)
  One of the greatest enigmas of modern biology is how the geometry of muscular and skeletal structures are created and how their development is controlled during growth and regeneration. Scaling and shaping of vertebrate ...
 • Redukce šumu u nízkodávkových CT snímků 

  Holub, Zbyněk
  Cílem této práce je porovnání vybraných metod, pro filtraci nízkodávkovych CT obrazů, se-jmutých v oblasti plic. Tato filtrace je prováděna za účelem potlačení šumu ve výsledném ob-razu a k lepšímu zobrazení detailů. Práce ...
 • Rozvoj zobrazovacích metod a jeho význam pro biomechaniku 

  Sedláček, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je provést rešerži dostupné literatury, na jejímž základě se čtenář seznámí s jednotlivými zobrazovacími metodami. Ty jsou rozděleny podle fyzikálního původu do čtyř základních skupin - rentgenové ...