Now showing items 1-12 of 12

 • Difuze uhlíku ve svarových spojích nízkolegovaných a vysokolegovaných ocelích. 

  Zdvořáček, Marek
  Práce obsahuje výsledky měření a analýz difúze uhlíku ve svarovém spoji tvořeného vysoko legovanou austenitickou ocelí ČSN 417 242 a nelegovanou ocelí ČSN 412 050. Vzorky byly podrobeny izotermickému žíhání v rozsahu 500 ...
 • Materiály na bázi uhlíku a jejich využití 

  Hrazdíra, Matěj
  Bakalářská práce se zabývá materiály na bázi uhlíku. Nejprve je uveden přehled jeho alotropických modifikací, včetně nově objevených forem, podmínky jejich existence a také jejich základní vlastnosti. Dále je v krátkosti ...
 • Měřicí pracoviště rezistivity pro kompozitní materiály 

  Kucharčík, Jan
  Tato bakalářská práce se zaměří na vytvoření měřicího pracoviště kompozitních materiálů. Na pracovišti bude zkoumat vlastnosti jednotlivých alotropních modifikací uhlíků. Pomocí sestrojeného pracoviště bude měřena rezistivita ...
 • Modifikace grafenových struktur ionty o nízké energii (E 

  Maniš, Jaroslav
  Diplomová práce se věnuje studiu vlivu nízkoenergetických iontů na grafenové struktury. Grafenové struktury byly ozařovány dusíkovými a argonovými ionty o energiích nižších než 100 eV. Modifikované grafenové struktury byly ...
 • Nástroj pro správu souborů v systému MacOS/X 

  Ševčík, Ondřej
  Diplomová práce popisuje historii operačních systému firmy Apple a vývoj aplikací pro Mac~OS~X.První část představuje dlouhý vývoj pro tuto platformu od raných začátků v roce 1974 se zaměřením na současný Mac~OS~X. Druhá ...
 • Optimalizace struktury kompozitních materiálů na bázi uhlíku 

  Kazda, Tomáš
  Tato práce se zaměřuje na optimalizaci kompozitních materiálů na bázi uhlíku. V teoretické částí projektu je seznámení s kompozitními materiály a materiály používanými k jejich výrobě. Dále se zabývá jejich vlastnostmi a ...
 • Porovnání kompozitních a tradičních materiálů používaných v cyklistickém průmyslu 

  Ševeček, Jan
  Tato závěrečná práce shrnuje základní informace o tradičních materiálech určených na výrobu cyklistických rámů v porovnání s kompozitními materiály. Popisuje mechanické vlastnosti, technologické vlastnosti, způsob tváření ...
 • Přírodní grafit jako záporný elektrodový materiál pro lithium-iontové akumulátory 

  Paulovics, Petr
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice lithium-iontových akumulátorů. Práce je zaměřena na záporné (anodové) elektrodové materiály a zabývá se studiem jejich elektrochemických vlastností. Cílem práce bylo studium ...
 • Pyrolytický grafit 

  Chýlková, Adéla
  Smyslem této bakalářské práce bylo sepsání literární rešerše shrnující poznatky o materiálech na bázi uhlíku, experimentální stanovení teplotní roztažnosti a termováhy vzorků různých typů grafitu a vyhodnocení naměřených ...
 • Studium vlastností katodového materiálu pro Li-ion články v závislosti na struktuře aktivní vrstvy 

  Kršňák, Jiří
  Tato práce se zabývá studiem vlastností katodového materiálu lithno-iontových článků v závislosti na struktuře aktivní vrstvy. Cílem práce je seznámit se s problematikou výroby a diagnostiky katodového materiálu a porovnání ...
 • Uhlíkové materiály pro alternativní zdroje elektrické energie 

  Tichý, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá studiem uhlíkových materiálů a jejich použitím pro alternativní zdroje energie. Cílem práce byla příprava elektrod s různými uhlíkovými materiály a proměření jejich vlastností. Teoretická část ...
 • Vizuální styl kanoistických závodů v Týně nad Vltavou 

  Šafářová, Gabriela
  Zaměřila jsem se na výtvarné řešení informačních a propagačních materiálů kanoistického světového poháru v maratonu v Týně nad Vltavou. Soustředila jsem se zejména na nedostatky stávajícího vizuálního stylu a navrhla nová ...