Now showing items 1-2 of 2

  • Charakterizace 1-D nanostruktur metodami SPM 

    Škoda, David
    Dizertační práce je zaměřena na charakterizaci uhlíkových nanotrubic a stříbrných nanodrátu rastrovací sondovou mikroskopií -- rastrující tunelovou mikroskopií (STM), mikroskopií atomárních sil (AFM), vodivostní mikroskopií ...
  • Tlustovrstvé senzory pro elektrochemickou detekci látek v roztocích 

    Martynek, Daniel
    Práce se zabývá teoreticky principy a vlastnostmi elektrochemických senzorů, tlustovrstvé technologie a elektrod používaných v elektrochemii. Jsou zde diskutovány metody detekce látek v roztocích. Hlavní důraz je kladen ...