Now showing items 1-8 of 8

 • Ideální cykly spalovacích motorů 

  Kertész, Tibor
  Tato bakalářská práce se zabývá shrnutím základných teoretických poznatků ideálních termodynamických oběhů a vytvořit jejich matematické modely v Matlabu pro výpočet a vykreslení diagramů jednotlivých cyklů. Na základě ...
 • Ideální oběhy tepelných strojů 

  Matuška, Petr
  Úkolem této práce bylo shrnout základní teoretické poznatky ideálních termodynamických oběhů tepelných strojů a vytvořit jejich matematické modely pro výpočet a vykreslení diagramů jednotlivých cyklů. Na základě zjištěných ...
 • Návrh malého proudového motoru do 1kN tahu 

  Gongol, Jakub
  Tato práce je zaměřena na téma malých proudových motorů. Práce je rozdělena na rešeršní a výpočtovou část. V rešeršní části se zabývá jak různými konfiguracemi proudových motorů, tak i oblastmi jejich použití. Hlavní část ...
 • Návrh typu a zapojení parní turbíny pro konkrétní lokalitu 

  Kalina, Leoš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem typu a zapojením parní turbíny pro rekonstrukci strojní části teplárny. Práce se skládá ze dvou částí. V první části je uveden teoretický výklad k teplárenství, parním turbínám, ...
 • Parní turbína pro fosilní elektrárnu 

  Třináctý, Jiří
  Diplomová práce se věnuje návrhu kondenzační parní turbíny spalující fosilní paliva o jmenovitém výkonu na svorkách generátoru 250 MW s přihříváním páry a osmi neregulovatelnými regeneračními odběry. Turbína se skládá ze ...
 • Termodynamické cykly využívané v energetice 

  Suchomel, Josef
  Energetika je jednou z nejdůležitějších průmyslových oblastí. Mimo jiné se totiž zabývá výrobou elektrické energie, bez které si mnozí z nás život už nedokážou ani představit. Všechna energetická zařízení mohou být popsána ...
 • Výpočet tepelných ztrát budovy a návrh vhodného systému vytápění 

  Popelka, Stanislav
  Tepelné ztráty objektu jsou určující faktor pro celkovou spotřebu energie na vytápění budov a jelikož se materiály na stavbu a izolaci budovy stále inovují, jsou jak tepelné ztráty, tak i otopné zdroje neustále aktuálním ...
 • Výroba elektřiny využitím slunečního záření 

  Špiláček, Michal
  V této bakalářské práci jsou uvedeny základní způsoby přeměny slunečního záření na energii elektrickou. Stručně se zabývá vznikem slunečního záření a jeho následným dopadem na zemský povrch. Dále je zde historie fotovoltaiky ...