Now showing items 1-20 of 20

 • Analýza firmy pomocí vybraných metod 

  Šikula, Roman
  Bakalářská práce se zabývá analýzou vybrané organizace. Obsahuje teoretické poznatky z oblasti vybraných metod, rozbor vnějšího i vnitřního okolí firmy, na jehož základě jsou formulovány návrhy a doporučení, které společnost ...
 • Ekonomická analýza stavebního projektu realizovaného soukromým investorem 

  Pavelek, Jan
  Práce se zabývá investičním projektem revitalizace zemědělského brownfieldu. V teoretické části je zmíněna problematika brownfields. Dále je zaměřena na problematiku investic, hlavně investičního rozhodování, zdrojů ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního projektu 

  Lopeňová, Silvia
  Každý podnik, který chce být úspěšný, stojí před otázkou, jak co nejlépe investovat a zhodnotit své finanční prostředky. Z tohoto důvodu je tedy bezesporu nutné, co nejpodrobněji zkoumat a věnovat se hodnocení investičních ...
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti podnikatelského projektu 

  Nohava, Petr
  Diplomová práce se zabývá stanovením ekonomické efektivnosti podnikatelského projektu, jehož předmětem je rekonstrukce přístavby u nemocnice. Teoretická část je věnována podnikatelskému záměru a jeho částem. Dále jsou zde ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Machačová, Lenka
  Tato diplomová práce hodnotí na základě firemních podkladů finanční situaci podniku. Využívá metod finanční analýzy, které umožňují vyhodnocovat jednotlivé ukazatele. Na základě analýzy jednotlivých ukazatelů a soustav ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Šmedek, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení současné finanční a ekonomické situace společnosti. Pro hodnocení současné finanční situace byla použita finanční analýza, analýza vnitřního a vnějšího okolí společnosti. Diplomová ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Koběrská, Simona
  Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace společnosti pro roky 2009 – 2013 za použití vybraných metod finanční analýzy. Na základě zjištěných výsledků práce poskytuje doporučení, která vedou ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku pomocí nástrojů finanční analýzy 

  Sýkorová, Pavla
  Tato bakalářská práce se věnuje hodnocení finanční situace firmy Fraenkische CZ s.r.o. v letech 2014-2018. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části jsou uvedeny cíle práce a postupy zpracování. Následuje část ...
 • Podnikatelský záměr 

  Štencl, František
  Diplomová práce se zabývá zhotovením podnikatelského záměru na vybudování a zprovoznění boulder&baru. Návrh podnikatelského záměru vychází ze shromážděných informací, analýzy současného stavu oboru a nalezení tržní příležitosti.
 • Podnikatelský záměr 

  Mlčoch, Zdeněk
  Diplomová práce je návrhem podnikatelského záměru rozvoje firmy s ohledem na výstavbu autolakovny za zhodnocení všech relevantních faktorů, jakými jsou: ekonomické, mimoekonomické, legislativní změny v oboru a v neposlední ...
 • Podnikatelský záměr 

  Camfrla, Pavel
  Tato diplomová práce je zpracována za účelem vytvoření podnikatelského záměru. Posuzuji v této práci možnosti budoucího rozvoje společnosti CAMFI s.r.o. v návaznosti na její současnou situaci. Výsledky této práce budou ...
 • Podnikatelský záměr - realizace výrobní linky stavebních tvárnic 

  Staňa, Marek
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření podnikatelského záměru na zřízení výrobního závodu k produkci stavebních tvárnic. V této práci jsou podrobně rozepsány různé možnosti finálních produktů, dle závislosti na rentabilitě. ...
 • Podnikatelský záměr s důrazem na financování 

  Pochyla, Martin
  Hlavním tématem této práce je financování projektu ze strukturálních fondů Evropské unie a současně také rozbor problematiky tohoto druhu financování. Konkrétně je zaměřena na zpracování studie proveditelnosti, která tvoří ...
 • Podnikatelský záměr-zřízení minipivovaru 

  Koplík, Vojtěch
  Tato práce je zaměřená na vytvoření podkladu pro rozhodnutí o realizaci podnikatelského záměru- zřízení minipivovaru. Práce je rozdělena do tří částí v první části jsou popsány teoretické teoretické postupy a východiska, ...
 • Řízení platební schopnosti podniku 

  Černá, Romana
  Diplomová práce se zabývá řízením platební schopnosti ve společnosti MFC-MORFICO s.r.o. Nalézt skrze analýzy jednotlivých složek pracovního kapitálu slabá místa ke zlepšení a zefektivnění jeho řízení, pozornost je věnována ...
 • Využití finanční analýzy v podniku 

  Zvoníček, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace podniku pomocí vybraných metod finanční analýzy. Vychází z teoretických poznatků, které specifikují v analytické části nedostatky finančního hospodaření a následně ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Procházka, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na finanční analýzu společnosti CHARVÁT Group s.r.o.. Finanční analýza je posuzována pomocí známých ukazatelů a výpočtových metod. Společnost poskytnula materiály (výkaz zisků a ztráty, ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Bohačiak, František
  Bakalárska práca hodnotí finančnú situáciu spoločnosti UNIPHARMA a.s. v období 2006 až 2002 pomocou vybraných ukazatežov finančnej analýzy. Analyzuje problémy a navrhuje možné riešenia, ktoré povedú k zlepšeniu finančnej ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Voráčová, Monika
  Cílem bakalářské práce je zhodnocení finanční situace podniku a provést návrhy na zlepšení ve firmě KARDE s.r.o. Tato bakalářská práce obsahuje teoretickou a praktickou část, kde jsou aplikovány v současnosti nejpoužívanější ...
 • Změna stávajícího systému řízení vybraného podniku 

  Polách, Igor
  Diplomová práce se zaměřuje na konkrétní podmínky podniku ABC s.r.o. v oblasti finančního řízení podniku. Řeší otázku změny systému řízení malého podniku, která je nezbytná pro správné rozhodování a nakládání s prostředky ...