Now showing items 1-13 of 13

 • Dolování dat z databází 

  Slezák, Milan
  Diplomová práce je zaměřená na představení možností data miningu. Data mining se zabývá odhalováním skrytých vazeb mezi data. Zájem o tuto oblast se datuje do 60. letech 20 století. Analýza dat našla uplatnění nejdříve v ...
 • Hodnocení kvality výsledků shlukové analýzy 

  Schmid, Michael
  Tato bakalářská práce se zabývá shlukovou analýzou, zejména způsoby hodnocení kvality jejích výsledků. Poskytuje teoretický úvod ke shlukové analýze a k metrikám schopným hodnotit její kvalitu. Dokumentuje vývoj aplikace, ...
 • Klasifikace srdečních cyklů 

  Lorenc, Patrik
  Tato práce se zabývá klasifikací srdečních cyklů, která využívá metodu dynamického borcení času a shlukové analýzy. Metoda dynamického borcení času sice patří mezi starší, avšak pro svou jednoduchost oproti ostatním je ...
 • Nástroj pro shlukovou analýzu 

  Hezoučký, Ladislav
  Diplomová práce se věnuje shlukové analýze dat. Jsou v ní vysvětleny základní pojmy a metody z této oblasti. Výsledkem práce je Nástroj pro shlukovou analýzu dat. Implementovány byly metody K-Medoids a DBSCAN. Součástí ...
 • Numerical Data Clustering Ontology Approach 

  Grabusts, Peter (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2018-06-01)
  Clustering algorithm tasks are used to group given objects defined by a set of numerical properties in such a way that the objects within a group are more similar than the objects in different groups. All clustering ...
 • Shluková analýza 

  Chrobák, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá použitím metody shlukové analýzy na EKG signál, s cílem oddělit od sebe normální a abnormální QRS komplexy. K tomuto účelu byly v profesionálním výpočetním prostředí MATLAB vytvořeny dva ...
 • Shluková analýza 100 českých firem na základě účetních výkazů 

  Langer, Tomáš
  Diplomová práce nazvaná Shluková analýza 100 českých firem na základě účetních výkazů se zabývá testováním dvou stanovených hypotéz za využití vícerozměrné statistické metody – shlukové analýzy. Jako vstupní podkladová ...
 • Shluková analýza v oblasti biosignálů 

  Kalous, Stanislav
  Diplomová práce se zabývá využitím shlukové analýzy při vyhodnocování dlouhodobých elektrokardiogramů (EKG). Pro předzpracování EKG záznamu byla použita lineární filtrace. Segmentování EKG signálu na jednotlivé srdeční ...
 • Shluková analýza v oblasti číslicového zpracování patologické řeči 

  Čapek, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá výpočtem parametrů kvantifikujících degradaci řečové produkce způsobenou přítomností určité řečové patologie a následným rozřazením uvažovaných patologií do skupin pomocí algoritmu k-means. ...
 • Využití fuzzy množin ve shlukové analýze se zaměřením na metodu Fuzzy C-means Clustering 

  Camara, Assa
  Táto práca sa zaoberá zhlukovou analýzou, a podrobnejšie zhlukovacími metódami, ktoré používajú fuzzy množiny. V teoretickej časti sú popísané zhlukovacie metódy a transformácie potrebné na zhlukovú analýzu. V praktickej ...
 • Získávání znalostí z dat - shlukovací algoritmy 

  Kapavík, Radim
  Tato práce se zabývá shlukovou analýzou se zaměřením na problémy stanovení nezbytných parametrů shlukování. Její převážná část je věnována popisu implementace metody DENCLUE, založené na hustotě, a návrhu způsobu automatického ...
 • Zpracování biosignálů - shluková analýza 

  Příhodová, Petra
  Tato práce se zabývá problematikou shlukové analýzy a možnostmi jejího využítí při klasifikace biosignálů. V první části práce je popsán princip shlukové analýzy, způsoby výpočtu vzdáleností mezi objekty a základní postup ...
 • Zpracování elektrochemických signálů metalotioneinu z Brdičkovy reakce 

  Dvořáček, Jiří
  Tato práce se zabývá problematikou průběhu Brdičkovy elektrochemické reakce a možnostmi jejího popisu a zpracování naměřeného katalytického signálu. První část práce se zabývá úvodem do problematiky, samostatným vznikem ...