Now showing items 1-13 of 13

 • AdaBoost v počítačovém vidění 

  Hradiš, Michal
  V této diplomové práci jsou představeny nové obrazové příznaky "local rank differences" (LRD). Tyto příznaky jsou invariantní vůči změnám osvětlení a jsou vhodné k implementaci detektorů objektů v programovatelném hardwaru, ...
 • Automatická analýza scény v dopravě prostřednictvím zpracování obrazu 

  Válek, Lukáš
  Tato práce se zabývá problematikou analýzy scény pomocí metod počítačového vidění. Cílem této práce je vytvořit systém schopný automaticky detekovat anomálie nacházející se ve video záznamech. Práce se zabývá systémy pro ...
 • Automatická detekce ovládacích prvků výtahu zpracováním digitálního obrazu 

  Černil, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá automatickou detekcí ovládacích prvků osobních výtahů v digitálním obraze pomocí metod počítačového vidění. V teoretické části je provedena rešerše metod zpracování obrazu s návazností na ...
 • Automatický výpočet relativní orientace dvou kamer 

  Adámek, Daniel
  Při určování relativní orientace dvou kamer z dvojice snímků je potřeba porozumět širokému spektru oborů. Proto byl v této práci nastíněn princip metod detekujících a popisujících významné body v obraze a jejich následné ...
 • Detekce a rozpoznání registrační značky vozidla pro analýzu dopravy 

  Černá, Tereza
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a vývojem systému pro detekci a rozpoznání registračních značek vozidel. Práce je rozdělena do tří základních částí: detekce registračních značek, nalezení pozic znaků, rozpoznání ...
 • Hand Detection In Static Images, Video Sequences And Real Time Camera Feed 

  Bravenec, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  The goal of this project is to create a computer vision system capable of hand detection in static images and in video sequence either from existing recording or real time feed from connected camera. Algorithms commonly ...
 • Návrh učícího a vybavovacího modulu s využitím AI na platformě Raspberry PI a Intel Movidius 

  Macko, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa venuje implementácii naučeného modelu neurónovej siete na platformu akcelerátoru neurónovych sietí - Intel Movidius. Prvá kapitola sa venuje teórii strojového učenia, počítačového videnia a technikám, ...
 • Person Following by Spot Light Using Camera 

  Rajnoch, David (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  This paper describes design of person tracking system connected to spot light fixture. System is able to track actor or narrator walking on stage in theatre. System is designed to be easy to use and configure. Several ...
 • Rozpoznávání obrazů konvolučními neuronovými sítěmi - základní koncepty 

  Zapletal, Ondřej
  Tato práce se zabývá teoretickými principy konvolučních neuronových sítí. V rámci práce je studován vliv struktury konvoluční sítě na její trénování. V závěru práce je schrnuto porovnání dosažených výsledků navrhnutého ...
 • Sémantický popis obrazovky embedded zařízení 

  Horák, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá detekcí prvků uživatelského rozhraní na obrázku displejetiskárny za použití konvolučních neuronových sítí. V teoretické části je provedena rešeršesoučasně používaných architektur pro detekci ...
 • Sledování osoby pódiovým osvětlením s využitím kamery 

  Rajnoch, David
  Diplomová práce se věnuje navržení a sestrojení systému pro detekci osoby v obraze a její sledování světelnym kuželem. Teoretická část popisuje metody detekce a sledování, v praktické části je vybrán vhodny hardware a na ...
 • Určení orientace hlavy na fotografii 

  Szentandrási, Tamás
  Cílem této práce bylo naplánování a implementace systémů realizujúcí určení orientace hlavy pomocí Random Forestů na fotografií. V práci je použitá verze Random Forestů, používá Fisher Linear Discriminant Analysis pro ...
 • Vyhledávání objektů v obraze na základě předlohy 

  Novák, Pavel
  Tato práce se zabývá detekcí objektů v obraze na základě předlohy. Hlavním přínosem práce je nová metoda extrakce příznaků histogramu orientovaných gradientů používající sadu komparátorů pro extrakci dat. V práci jsou ...