Now showing items 1-20 of 52

 • 3D rekonstrukce objektů z multiskopických snímků 

  Řehoř, Jan
  Tato práce se zabývá 3D rekonstrukcí objektů z multiskopických snímků. Je rozdělena na pět kapitol. První kapitola se týká teoretického seznámení problematiky, tedy, co je 3D rekonstrukce, popis geometrie kamery a rekonstrukční ...
 • Aerospace - Vizuální systém identifikace poruchových stavů systémů letounu 

  Kadlčík, Stanislav
  V této bakalářské práci se zabývám rozpoznáváním poruchových stavů letounu pomocí kamery. Smyslem práce je zvýšit bezpečnost letového provozu přidáním dalších bezpečnostních prvků zajišťujících informování pilota o neobvyklém ...
 • Algoritmus porovnávání hlav osob v nestandardních pohledech 

  Wysoglad, Jaromír
  Cílem této práce je vytvořit algoritmus pro porovnávání lidských hlav na obrázcích. Algoritmus je schopen porovnávat hlavy v mnoha různých pozicích, avšak pro porovnání musí vždy hlavy být ve stejné pozici. Algoritmus ...
 • Algoritmy grafiky a video v GP-GPU 

  Kula, Michal
  Tato Diplomová práce se zabývá detekcí objektů pomocí obecných výpočtů na grafických adaptérech. Je zde vysvětleno, na jakém principu grafické adaptéry pracují a základy jejich architektury. Na základě nich je ukázáno, jak ...
 • Analýza scény založená na 2D obrazech 

  Hejtmánek, Martin
  Tato práce se zabývá analýzou povrchu objektů v jednoduché scéně reprezentované dvourozměrným obrazem. Shrnuje běžně používané metody v tomto oboru informačních technologií a popisuje jejich výhody a nevýhody. Na základě ...
 • Automatické ostření s využitím CAN-EF modulu 

  Ižarík, Marek
  Predmetom tejto diplomovej práce je návrh, testovanie a implementácia algoritmov automatického ostrenia pre fotografický objektív Canon s použitím CAN-EF modulu, pričom jednou z požiadaviek je možnosť priebežného ostrenia ...
 • Automatizované optické měření kontaktního úhlu kapky 

  Dugáček, Ján
  Meranie povrchového napätia pevných látok zväčša vyžaduje ručné spracovanie fotografií kvapiek kvapalín so známymi vlastnosťami na povrchu meranej látky, pri ktorom sa ručne stanoví kontaktný uhol. Cieľom tejto práce je ...
 • Demonstrační aplikace pro mobilní robot 

  Prokopová, Dagmar
  Práce se zabývá primárně návrhem a principy použitými při vytváření demonstrační aplikace Ball Picker pro mobilního robota TurtleBUT2. Robot řízený touto aplikací je schopen sbírat tenisové míčky ve svém okolí a předávat ...
 • Detekce a čtení UIC kódů 

  Zemčík, Tomáš
  Strojová detekce a čtení UIC kódů na železničních vozidlech umožňují automatizovat některé procesy na železnici a zajistit tak její bezpečný a efektivní chod. Tato práce poskytuje náhled do problematiky strojové detekce ...
 • Detekce a rozpoznání dopravního značení 

  Dvořák, Michal
  Cílem práce je vytvoření algoritmů pro detekci a rozpoznání dopravních značek v obraze. Výsledný program bude zpracovávat reálná data z kamery zabudované v automobilu. Z tohoto důvodu je důraz kladen na spolehlivost detekce ...
 • Detekce a rozpoznání registrační značky vozidla 

  Řepka, Michal
  Tato práce se zabývá detekcí a rozpoznáním objektů ze snímků s využitím metod počítačového vidění. Předmětem detekce jsou české registrační značky vozidel. Cílem práce bylo vytvořit algoritmus pro jejich automatickou ...
 • Detekce a sledování malých pohybujících se objektů 

  Záděra, David
  Tato bakalářská práce shrnuje a popisuje metody vedoucí k detekci a sledování pohybujících se objektů ve videu. Z detekčních metod jsou v práci zmíněny metody odečítání pozadí, segmentace a detekční metody využívající ...
 • Detekce formulářových polí ve skenovaných dokumentech 

  Moravec, Michal
  Cílem práce bylo navrhnout algoritmus, který bude schopen z obrazu naskenované karty zdravotní pojišťovny vyseparovat pouze textová pole, která se budou dát dále použít v libovolném softwaru na převedení obrázku na text. ...
 • Detekce objektu pro průmyslového robota s využitím počítačového videní 

  Huber, Michal
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření řídícího programu pro zpracování obrazových dat z kamery. Úvodní část práce pojednává o současném stavu detekce objektů v průmyslových aplikacích, a také představuje vývojovou ...
 • Detekce semaforu ve snímku dopravní situace 

  Boček, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá detekcí semaforu a rozpoznáním stavu jeho světel na snímku z dopravní situace pomocí metod strojového učení. V teoretické části textu jsou zmíněny rozdílné přístupy k řešení tohoto problému. ...
 • Extrakce příznaků a klasifikace obrazových dat 

  Jasovský, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá extrakcí příznaků a klasifikací obrazových dat v programovém prostředí Rapidminer. Teoretická část práce popisuje funkci a možnosti jednotlivých dějů probíhajících při procesu obrazového ...
 • Fire Detection in Video Stream by Using Simple Artificial Neural Network 

  Janku, Peter; Kominkova Oplatkova, Zuzana; Dulik, Tomas; Snopek, Petr; Liba, Jiri (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2018-12-21)
  This paper deals with the preliminary research of the fire detection in a video stream. Early fire detection can save lives and properties from huge losses and damages. Therefore the surveillance of the areas is necessary. ...
 • GUI pro operace nad obrazem v AR brýlích 

  Sušovský, Ondřej
  Tato práce se věnuje oblasti systémů AR (Rozšířená realita – Augmented reality), zejména pak systémům tvořených pomocí headsetů VR (Virtuální realita – Virtual reality) a problematice jejich ovládání. V rámci této práce ...
 • Houghova transformace pro detekci kružnic 

  Kazík, Martin
  Práce je zaměřena na implementaci algoritmu Houghovy transformace pro detekci kružnic. Algoritmus je implementován v jazyce C++ za použití volně dostupné knihovny OpenCv [5]. Jako implementační prostředí bylo zvoleno ...
 • Hra s ovládáním pomocí gest ruky 

  Kartous, Petr
  Tato práce je zaměřena na ovládání her pomocí gest ruky. Stěžejní částí práce je segmentace obrazu a detekce ruky v obraze. Pro segmentaci obrazu jsou použity techniky detekce kůže a odečítání pozadí s adaptivním modelem ...