Now showing items 1-20 of 21

 • Kondenzační parní turbina 

  Řezníček, Ondřej
  Tématem této diplomové práce je návrh jednotělesové kondenzační parní turbíny o výkonu 50 MW na sytou páru pro jadernou elektrárnu nové generace. V práci je vypracován návrh a výpočet bilanční schématu. Na jehož základě ...
 • Kondenzační parní turbina 

  Kracík, Petr
  Diplomová práce na téma Kondenzační parní turbína se zabývá bilančním výpočtem tepelného schématu s kondenzační parní turbínou K55 a jejím návrhem. Tato turbína, s pěti neregulovanými odběry a přetlakovým typem lopatkování, ...
 • Kondenzační parní turbina 

  Girman, Peter
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom kondenzačnej turbíny v existujúcich teplárňach s protitlakovými turbínami. Podstata práce spočíva z termodynamického výpočtu regulačného stupňa a stupňovej časti turbíny. Podľa výsledkov ...
 • Kondenzační parní turbina 25 MW 

  Mašek, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem a výpočtem jednotělesové kondenzační parní turbíny o výkonu 25 MW s odběry páry pro papírenský průmysl. Práce se zaměřuje na výpočet tepelné bilance turbíny se dvěma technologickými odběry ...
 • Kondenzační parní turbina do paroplynového cyklu 

  Pavlíček, Martin
  V diplomové práci na téma Kondenzační parní turbína do paroplynového cyklu se zabývám bilančním výpočtem tepelného schématu a návrhem turbíny. Tato dvoutělesová parní turbína s kombinovaným VT-ST dílem a dvouproudým NT ...
 • Kondenzační parní turbina s přihříváním 

  Urbánek, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem kondenzační parní turbíny s přihříváním pro spalování biomasy. Turbína je navržena jako dvoutělesová, s pěti neregulovanými odběry páry pro regenerační ohřev napájecí vody. Cyklus turbíny ...
 • Kondenzační parní turbína 

  Martynek, Filip
  Obsahem této práce je návrh jedno-tělesové kondenzační parní turbíny se dvěma neregulovanými odběry. První část popisuje návrh bilančního schématu. Zahrnuje výpočty v bodech cyklu, návrh zařízení celého parního a kondenzátního ...
 • Kondenzační parní turbína 

  Trávníček, Zdeněk
  Cílem této diplomové práce je návrh kondenzační parní turbíny o zadaných parametrech. Nejprve je proveden návrh a výpočet tepelného schématu, následuje termodynamický výpočet průtočného kanálu turbíny a návrh vyrovnávacího ...
 • Kondenzační parní turbína 

  Prinz, František
  Tématem diplomové práce je návrh kondenzační parní turbíny. Nejprve je určeno tepelné schéma s nízkotlakou regenerací. Jsou zvoleny dva nízkotlaké ohříváky a určeny celkem 3 odběry z turbíny. Poté je proveden termodynamický ...
 • Kondenzační parní turbína 

  Borýsek, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem parní kondenzační turbíny pro páru o admisním tlaku 125 bar, teplotě 540 °C a maximálním průtoku páry do turbíny 130 t/h. Navrhnuto je tepelné schéma obsahující nízkotlakou i vysokotlakou ...
 • Kondenzační parní turbína 70 MW 

  Bezděk, Jakub
  Tématem diplomové práce je navrhnout jednotělesovou kondenzační parní turbínu o výkonu 70 MW bez přihřívání páry do spalovny odpadů. Turbína má mít odběry pro regeneraci, dva procesní odběry a axiální výstup do kondenzátoru ...
 • Kondenzační parní turbína pro pohon napájecího čerpadla 

  Uherek, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem parní turbíny s rovnotlakým lopatkováním pro pohon napájecího čerpadla. V práci je postupně proveden termodynamický výpočet, návrh ucpávek a ložisek, s cílem stanovit hmotnostní tok ...
 • Parní turbina rychloběžná kondenzační 

  Klíma, Petr
  Cílem této diplomové práce je návrh dispozičního uspořádání malé třítělesové rovnotlaké turbíny s jedním regulovaným a jedním neregulovaným odběrem, výpočet průtočných kanálů všech stupňů, návrh a výpočet regulačních ventilů ...
 • Parní turbína - tvorba a odvod kondenzátu 

  Zouhar, Adam
  Diplomová práce pojednává o problematice tvorby a odvodu kondenzátu z parní turbíny Nesher Ramle během najíždění a ustáleného provozu. V úvodu práce je proveden předběžný výpočet bilančního schématu a samotné turbíny. ...
 • Parní turbína pro pohon čerpadla 

  Bureš, David
  Cílem této diplomové práce je návrh kondenzační parní turbíny pro pohon čerpadla o mechanickém výkonu 9 MW. Na základě zadaných parametrů je proveden termodynamický návrh průtočného kanálu včetně pevnostní kontroly lopatkování ...
 • Parní turbína pro pohon kompresoru 

  Červenec, Adam
  Úlohou diplomovej práce je návrh kondenzačnej parnej turbíny pre pohon kompresoru s mechanickým výkonom 14,5 MW a otáčkami 6800 1/min na spojke kompresoru. Základom je termodynamický výpočet lopatkového kanálu stroja, ktorý ...
 • Parní turbína pro pohon kompresoru 

  Čoupek, Filip
  Cílem diplomové práce je návrh kondenzační parní turbíny pro pohon kompresoru o zadaných parametrech. Základem je termodynamický výpočet průtočných kanálů stroje, které jsou ověřeny pevnostní kontrolou pro splnění normy ...
 • Parní turbína pro spalovnu odpadů 

  Szelecky, Zsolt
  Obsahom tejto diplomovej práce je návrh kondenzačnej parnej turbíny s výkonom 80 MWe do spaľovne odpadov s rovnotlakovým lopatkovaním. V práci sú vypracované návrhy a výpočty bilančných schém, ktoré slúžia v ďalšej časti ...
 • Parní turbína pro spalovnu odpadů 

  Janata, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem kondenzační parní turbíny pro spalovnu odpadů s regulovaným odběrem pro topný výměník, který má tepelný výkon 15MWt a teplotní spád 60/90 °C. V práci bylo nejprve navrženo tepelné schéma, ...
 • Parní turbína v paroplynovém cyklu 

  Filoušová, Natálie
  Diplomová práce na téma Parní turbína v paroplynovém cyklu se soustředí na návrh nízkotlakého dílu třítělesové parní turbíny a jejího bočního výstupního hrdla do vzduchem chlazeného kondenzátoru. Samotnému návrhu NT dílu ...