Now showing items 1-5 of 5

 • Hodnocení doby života a změn konfokální mikroskopií 

  Rúbal, Radek
  Práce se zabývá technikami pro zobrazení doby života fluorescence. Doba života fluorescence je počítána z dat získaných pomocí sekvenčního snímání konfokálním mikroskopem Leica TCS SP8X . V práci jsou uvedeny algoritmy ...
 • Hodnocení migrace značených buněk v tkáni 

  Solař, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem moderních detekčních metod vizualizace, sledování a kvantifikace buněk v 3D prostoru. První část práce se zabývá optickými metodami detekce buněk. Je zde detailní rozbor problematiky ...
 • Vizualizace skalárních polí metodou back-to-front 

  Gurecká, Hana
  Diplomová práce je zaměřena na metody zobrazování skalárních dat v pevné datové mřížce, konkrétně dat získaných užitím fluorescenčního konfokálního mikroskopu. Teoretická část textu začíná představením fungování konfokálních ...
 • Vyhodnocení viability u kultivovaných mezenchymálních buněk 

  Jehličková, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi určení viability buněk a jejího vyhodnocení. Teoreticky popisuje kultivaci buněk, různé metody značení vhodnými barvivy a možnosti zobrazení. V praktické části je uvedena příprava ...
 • Využití konfokální mikroskopie ke studiu změny fluorescence organického barviva v různém prostředí 

  Šeptun, Roman
  V této bakalářské práci se zabývám možným vlivem prostředí na změnu fluorescence. První část důkladně popisuje konfokální mikroskop a některé jeho možnosti, které byly využity pro získání dat. V další části se zaměřuji na ...