Now showing items 1-20 of 35

 • Analýza firmy pomocí vybraných metod 

  Omelková, Jitka
  Cílem této diplomové práce je pomocí analýzy vnitřního a vnějšího prostředí, mezi které patří fundmentání analýza, analýza SLEPTE, Porterův model a analýza SWOT, navrhnout doporučení pro zlepšení situace v podniku. Jednotlivým ...
 • Analýza tržeb firmy ODEKO,s.r.o. 

  Šubrtová, Nela
  Vypracovaná analýza je zaměřena na stanovení budoucího vývoje tržeb podniku. Veškeré údaje použité v této práci jsem čerpala z poskytnutých podnikových dokumentací. Cílem mé bakalářské práce bylo vypracovat analýzu, která ...
 • Automatizované technologické pracoviště broušení a leštění vodovodních armatur 

  Dvořák, Luboš
  Tato práce se zabývá rozborem možností automatizace dokončovacích operací při výrobě těl vodovodních baterií a výběrem její optimální varianty. Cílem je návrh takového pracoviště pro podmínky konkrétního výrobního závodu ...
 • Ceny stavebních objektů uplatňovaných v projektech krajinného inženýrství 

  Kašová, Michaela
  Téma diplomové práce je Ceny stavebních objektů uplatňovaných v projektech krajinného inženýrství. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy, které se objevují v ...
 • Distribuční logistika ve vybrané společnosti 

  Tyralíková, Alžběta
  Bakalářská práce se zabývá založením nového distribučního skladu společnosti TONDACH Česká republika s. r. o. Nejprve vysvětluje základní i odborné pojmy logistiky a projektového řízení, uvádí čtenáře do řešené problematiky. ...
 • Ekonomická analýza výrobního procesu 

  Rybka, Libor
  V rámci magisterského studia na Fakultě strojního inženýrství VUT v Br-ně jsem vypracoval diplomovou práci, která se zabývá ekonomickou analýzou výrobního procesu. V úvodu diplomové práce jsou specifikovány nákladové ...
 • Finanční plánování stavební zakázky z pohledu dodavatele 

  Adamcová, Kateřina
  Diplomová práce je zaměřena na finanční plánování stavební zakázky. Práce postupně definuje stavební zakázku, fáze výstavby a její zdroje financování, dále se také zabývá náklady, výnosy a peněžními toky. Část je také ...
 • Kalkulace v podmínkách vybraného podnikatelského subjektu 

  Kutalová, Eva
  Diplomová práce se zaměřuje na analýzu stávající klasifikace nákladů firmy, ze které se pak vychází při tvorbě návrhů na zlepšení stávající situace firmy. V první části je vysvětlen teoretický úvod do problematiky, jsou ...
 • Kalkulace v Zemědělském družstvu se sídlem ve Sloupnici 

  Kovářová, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení kalkulačního systému ve společnosti Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici. Cílem této práce je vypracovat takovou kalkulaci pšenice ozimé, která by plně vyhovovala potřebám ...
 • Kalkulačný systém v spoločnosti RR Slovakia a.s. 

  Teknős, Oliver
  Bakalárska práca sa venuje problematike zavedenia nového kalkulačného systému v spoločnosti RR Slovakia a.s. vo Zvolene. Firma sa zaoberá výrobou prevodov a prevodoviek. Bakalárska práca je rozdelená do troch častí. Prvá ...
 • Konstrukce nákladových funkcí podniku 

  Novosadová, Romana
  Diplomová práce se zabývá klasifikací nákladů společnosti MAXIS, a. s. a následnou konstrukcí nákladových funkcí v dlouhém i krátkém období. Obsahuje teoretické základ a návrh konstrukce nákladových funkcí.
 • Municipální bytová politika 

  Machačková, Barbora
  Tématem této bakalářské práce je Municipální bytová politika. Je rozdělena na tři části, dvě z nich jsou teoretické a jedna praktická. První teoretická část se zabývá obecnou charakteristikou bytové politiky, popisuje roli ...
 • Návrh komunikačního systému společnosti 

  Studenčík, Radek
  Tato bakalářská práce popisuje návrh komunikačního systému společnosti. Analyzuje současný stav a navrhuje vhodné řešení jak po stránce technické, tak po stránce ekonomické. Popisuje možné způsoby komunikace v podniku. ...
 • Návrh optimálního investičního portfolia rodiny 

  Veselý, Jiří
  Tato bakalářská práce se bude zabývat optimální strukturou investičních výdajů dvou českých rodin. Bude provedena také analýza rodinných příjmů, výdajů a jejich optimalizace. Při výpočtech využiji nástrojů finanční matematiky. ...
 • Návrh podnikatelského záměru 

  Zvejšková, Michaela
  V diplomové práci řeším návrh podnikatelského záměru vzniku farmy podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. Návrh vychází z teoretického popisu podnikatelského záměru, obsahujícího postup ...
 • Návrh technologie obrábění pro výrobu součásti základna kamery 

  Trčka, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá zefektivněním procesu obrábění součásti Základna kamery ve spolupráci se společností PEVOT Produkt s.r.o. První část je zaměřena na rozbor stávající technologie obrábění z hlediska použitých ...
 • Nepřímé náklady jako faktor konkurenceschopnosti ve stavebnictví 

  Hermanová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá vyhodnocením nepřímých nákladů jako faktoru konkurenceschopnosti ve stavebnictví. V první části práce jsou teoreticky vymezeny pojmy jako stavební trh, stavební podnik, náklady, jejich členění a ...
 • Optimalizace provozních a finančních nákladů v maloobchodním podniku 

  Střeštíková, Iveta
  Tématem diplomové práce je optimalizace nákladů v obchodní společnosti. Pod pojmem optimalizace se skrývá snaha modifikovat náklady tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího hospodářského výsledku společnosti. Pro správné ...
 • Optimalizace provozních a finančních nákladů v maloobchodním podniku 

  Surman, Richard
  Tématem diplomové práce je optimalizace nákladů v obchodním podniku. Pod tímto názvem se skrývá snaha modifikovat náklady takovým způsobem, aby bylo dosaženo lepšího hospodaření podniku. Aby bylo možné náklady analyzovat ...
 • Optimalizace tvorby cenové nabídky 

  Svoboda, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou kalkulací cenových nabídek. Úvodní teoretická část uvádí členění nákladů a jejich stanovení, vysvětluje rozdělení veřejných zakázek dle předpokládané hodnoty a podmínky kvalifikace ...