Now showing items 1-19 of 19

 • Analýza akustických vlastností inovovaných materiálů na bázi dřeva 

  Svojanovský, Jan
  Obsahem práce je zkoumání inovačních materiálů na bázi dřeva z akustického hle-diska, tedy vliv vnitřní struktury daného dřevěného materiálu na veličiny jako rychlost šíření zvuku, jeho akustický odpor nebo na jeho akustickou ...
 • Analýza průniku lepidel do submikroskopické struktury dřeva 

  Mitrenga, Ondřej
  Tato práce se zabývá problematikou průniku lepidla do buněčné stěny dřeva. Zaměřuje se na lepidla používaná pro konstrukční účely a popisuje jeden z hlavních aspektů ovlivňující penetraci, molekulovou hmotnost lepidla. ...
 • Analýza rizik napadení dřevěných konstrukcí škůdci 

  Brada, Stanislav
  V diplomové práci je pojednáno o vzniku rizika dřevěných konstrukcí. Na konstrukce a jejich části působí spousta negativních činitelů, ti ovlivňují životnost konstrukce. Cílem práce je stanovit přehled rizik vzniku vady ...
 • Diagnostické metody pro hodnocení stavu dřevěných konstrukcí 

  Štěpánek, Jakub
  Tato práce je se zabývá diagnostickými metodami a metodikou průzkumu dřevěných konstrukcí. Teoretická část je zaměřena na dřevo jako konstrukční materiál, jeho vady, fyzikální a mechanické vlastnosti, přehled používaných ...
 • Diagnostické metody pro hodnocení stavu dřevěných konstrukcí 

  Dvořáčková, Soňa
  Bakalářská práce se zabývá diagnostickými metodami a to destruktivními, semidestruktivními a nedestruktivními. Těmito metodami zjišťujeme vlastnosti a charakteristiku materiálu. V práci je provedeno diagnostické měření na ...
 • Diagnostické metody pro hodnocení stavu dřevěných konstrukcí 

  Nguyen, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na popis a zhodnocení vybraných diagnostických metod používaných při průzkumu dřevěných konstrukcí. První část popisuje strukturu a vlastnosti dřeva, jeho poškození vnějšími činiteli a ...
 • Dřevo jako konstrukční materiál 

  Lauš, Ladislav
  Cílem této bakalářské práce je objasnit stavbu a vlastnosti dřeva jako materiálu. Zahrnuje nejdůležitější poznatky o dřevě. Popisuje konkrétní makroskopickou a mikroskopickou stavbu, zaměřuje se na fyzikální a mechanické ...
 • Dřevo – konstrukční materiál, jeho struktura a mechanické vlastnosti 

  Kundela, Miroslav
  Cílem práce bude rozdělení dřeva z rozličných hledisek. Zejména pak s ohledem na jeho makroskopickou stavbu, mikroskopickou stavbu (rostlinná buňka, typy dřevních buněk, anatomická stavba), jeho chemické složení, fyzikální ...
 • Hodnocení úpravy povrchu dřeva pomocí nedestruktivních metod 

  Plšek, Matěj
  V této bakalářské práci budou popsány základní technologie obrábění dřeva a makroskopické znaky podle kterých se provádí vizuální třídění dřeva dle pevnosti. Budou popsány zobrazovací metody, kterými lze identifikovat ...
 • Metodika hodnocení stavu dřeva pomocí měření mechanického odporu při zatlačování trnu 

  Daňková, Kateřina
  Hlavním cílem diplomové práce je získat přehled o diagnostických metodách používaných při průzkumech dřevěných konstrukcích, porovnání výsledků experimentálního hodnocení stavu dřeva pomocí diagnostických metod, které jsou ...
 • Metodika průzkumu a diagnostické metody pro hodnocení stavu dřevěné konstrukce 

  Suchánková, Zuzana
  Bakalářská práce je zaměřena na studium diagnostických metod a metodiky průzkumu stavu dřevěných prvků. Teoretická část popisuje složení a vlastnosti dřeva, jeho znehodnocující činitele a ochranu proti nim. V další části ...
 • Novostavba rodinného domu Bratčice 

  Kolářová, Eva
  Předmětem bakalářské práce je novostavba rodinného domu v Bratčicích se stávajícím vinným sklepem. Objekt má charakter obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou a střešními vikýři. Je navržen v mírně svažitém terénu a ...
 • Studium teplotní odolnosti vyztužených dřevěných prvků 

  Janoušek, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou teplotní odolnosti systému tvořeným dřevem jako konstrukční prvek s externím zesílením ve formě uhlíkových FRP lamel spojené různými typy lepidel. Pozornost bude věnována ...
 • Teplotní dergadace dřeva s aplikací retardérů hoření 

  Woffová, Helena
  Tato práce se zabývá hořením dřeva a vlivem retardérů na jeho průběh. Teoretická část je tvořena rešeršní studií chemického složení dřeva a procesů, jenž probíhajících při jeho spalování. Dále jsou zde rozebrány vlivy ...
 • Víceúčelový objekt v Popůvkách 

  Pernica, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem Multifunkční budovy v blízkosti města Popůvky u Brna. Tato budova sestává ze 3 oddělených konstrukcí. První konstrukce SO01 slouží k výrobním a skladovacím účelům. Je to ocelová hala s ...
 • Vliv změny vlhkosti dřeva na jeho fyzikální a mechanické vlastnosti 

  Sloupenský, David
  Bakalářská práce se zabývá zjištěním fyzikálních a mechanických vlastností dřeva při různé vlhkosti a ověřením závislosti jednotlivých vlastností na vlhkosti dřeva. V experimentální části se na vzorcích dřeva stanoví ...
 • Vliv změny vlhkosti dřeva na jeho fyzikální a mechanické vlastnosti 

  Dziadková, Aneta
  Bakalářská práce zjišťuje mechanické a fyzikální vlastnosti dřeva při různých stavech nasycení vodou. Na sedmi sadách vzorků se stanoví hustota, rozměrové a objemové bobtnání, pevnost v tlaku a pevnost v tahu za ohybu. ...
 • Výsledky diagnostických metod pro dřevěné konstrukce v závislosti na vlhkosti dřeva 

  Turek, František
  Bakalářská práce se zabývá zjištěním fyzikálních a mechanických vlastností dřeva za využití nedestruktivních metod zkoušení při různé vlhkosti dřeva a ověřením výsledků praktickým měřením. Účelem práce je vytvoření a ...
 •  Životní cyklus dřevostaveb 

  Pavlíková, Šárka
  Bakalářská práce se zabývá porovnáním nákladů dřevostavby a stavby z klasického zdícího systému v průběhu jejich životního cyklu. První část seznámí čtenáře s historií dřevěných konstrukcí,dřevem jako stavebním materiálem, ...