Now showing items 1-19 of 19

 • Aplikace lean six sigma v racionalizaci technologické linky 

  Petráš, Jaroslav
  Předkládaná práce se zabývá metodami konceptu lean six sigma, které se vztahují k problematice zefektivňování průmyslových procesů. Část práce je věnována postupu řešení optimalizace pomocí modelu DMAIC a propojení se six ...
 • Kvalifikace depoziční pece 

  Petrová, Lenka
  Tato práce je zaměřena na problém nastavení CVD pece pro produkci ve výrobním závodu. Problém je, že přesná zařízení jako depoziční pece musíbýt pro produkci nastaveny až na místě, kde budou provozovány. Toho je možno ...
 • Mapování průběhu výroby v elektrotechnické firmě a její optimalizace 

  Kutnar, Pavel
  Práce uvádí do problematiky řízení elektrotechnických výrob, především v oblasti managementu kvality. Základ tvoří teoretické pojednání o FMEA analýzách a mapování procesů. FMEA analýza byla aplikována na výrobní proces ...
 • Moderní metody řízení kvality 

  Kadilák, Tomáš
  Táto práca je rešeršné spracovanie na tému: Moderné metódy riadenia kvality. V práci sú popísané základné a novšie nástroje riadenia kvality a vzájomné porovnanie ich uplatnenia počas životného cyklu produktu. Z tohto ...
 • Návrh na zvýšení produktivity podnikových procesů 

  Ungvári, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem na zvýšení produktivity podnikových procesů. Pro vybrané procesy analyzuje současný stav za pomoci metody Six Sigma. Bude provedeno měření časů pro jednotlivé procesy a identifikace úzkých ...
 • Návrh QMS v malé organizaci 

  Heger, Jan
  Diplomová práce se zabývá navržením a zavedením managementu kvality v malé organizaci pomocí metodologie DMAIC ve shodě s normou ČSN EN ISO 9001. Po vstupní analýze firmy jsou definovány klíčové procesy a je provedeno ...
 • Návrh štíhlého řízení logistického systému v oblasti spojovacích materiálů ve výrobním podniku 

  Soukup, Jakub
  Diplomová práce se zabývá zavedením štíhlého řízení vybraných procesů. U těchto procesů hledá vhodné nastavení s cílem eliminace plýtvání pro snížení nákladů na logistiku opatřování materiálu. Na základě provedení analýz ...
 • Návrh zlepšení výrobních procesů koupelnového otopného tělesa pomocí simulace 

  Lolková, Stanislava
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou současné situace ve společnosti Očenášek a.s. Na základě procesních map, výsledků chronometráže a počítačové simulace je sestavena mapa budování přidané hodnoty současného stavu, ...
 • Optimalizace výrobního procesu ve společnosti ADC Czech Republic s.r.o 

  Cháma, Jakub
  Diplomová práce se zabývá optimalizací výrobního procesu ve společnosti ADC Czech Republic s.r.o. Předně je využíváno metodiky řízení Lean Six sigma. První část je zpracována formou literární studie, kde jsou popsány ...
 • Optimalizace výrobního procesu ve vybraném podniku 

  Kubíček, František
  Primárním zaměřením této diplomové práce je optimalizace výrobního procesu ve vybrané společnosti. Teoretická část práce je výsledkem literární rešerše problematiky Lean Six Sigma, kterou vybraná společnost předně využívá. ...
 • QMS průmyslového podniku 

  Kopecký, Lukáš
  Předmětem diplomové práce je zlepšení systému managementu kvality ve vybraném průmyslovém podniku pomocí metodologie DMAIC. Pro tyto účely byl analyzován současný stav systému managementu kvality, který byl porovnán s ...
 • Racionalizace výroby a rozvodu stlačeného vzduchu 

  Žilák, Peter
  Popis stavu výroby stlačeného vzduchu v Motorpal a.s. Jihlava. Nástroj použitý pro zlepšení procesu a výstupu výroby, řešení kvalitativních problémů a zavádění zlepšení. Definování problému, měření, analýza, návrhy a ...
 • Redukce neshodných dílů metodikou Six sigma ve firmě CCI 

  Harák, Petr
  Magisterská práce řeší problematiku neshodných komponent ve firmě CCI Czech Republic, s. r. o. se zaměřením na chyby při obrábění a označování dílců, které vedou k neshodě součástí s výrobní dokumentací. Cílem diplomové ...
 • Studie operativního řízení výroby 

  Šolc, Jakub
  Cílem diplomové práce „Studie operativního řízení výroby“ je racionalizace výroby a rozvodu stlačeného vzduchu. Práce se zabývá popisem výchozího stavu, analýzou výroby stlačeného vzduchu a návrhem racionalizačních opatření. ...
 • Studie operativního řízení výroby 

  Mayerbergová, Ilona
  Cílem této diplomové práce je pomocí principů štíhlé výroby zeštíhlit pracoviště montáž a eliminovat všechny formy plýtvání na tomto pracovišti. Součástí této práce je návrh optimálního uspořádání pracoviště z hlediska ...
 • Systém řízení podnikových zkušeben 

  Kosina, Jiří
  Diplomová práce popisuje a analyzuje současný systém rezervací zkušebních zařízení ve fir-mě Honeywell, spol. s r.o. – HTS CZ, o.z. divize ACS. Za pomoci metod Six Sigma je systém analyzován a jsou připraveny návrhy na ...
 • Úvod do metody Six sigma a její využití v praxi 

  Joska, Jakub
  První část bakalářské práce se zabývá popisem metody Six sigma a její nejčastěji používané metodiky DMAIC. Druhá část stručně uvádí do konkrétního příkladu z technické praxe - galvanického pokovování. Ve třetí části jsou ...
 • Využití metod štíhlé výroby na vybraném pracovišti 

  Kosařová, Zuzana
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh úpravy pracoviště dle metodiky štíhlé výroby (DMAIC). Cílem je snížení plýtvání a zvýšení produktivity výroby na základě implementace LEAN nástrojů. Teoretická část vymezuje základní ...
 • Zlepšení QMS organizace aplikací DMAIC 

  Husák, Adam
  Cílem této diplomové práce je navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení vybraného procesu Návrh a vývoj společnosti aplikací DMAIC. Práce je zaměřena na identifikaci problému, nalezení příčin a následný návrh opatření vedoucích ...