Now showing items 1-20 of 87

 • Akcelerace algoritmů pro hledání triplexů v DNA sekvencích 

  Weiser, Michal
  Triplexní formy DNA mají vliv na některé základní buněčné funkce. Informace o jejich umístění v genomech a všech vlivech na funkce organismu přesto nejsou známy. Většina algoritmů pro hledání triplexů neuvažuje důležité ...
 • Algoritmy pro vyhledávání transkripčních motivů 

  Peřinová, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá vyhledáváním transkripčních motivů v sekvencích DNA. V první části je popsán proces transkripce DNA, význam transkripčních motivů a je uveden přehled databází transkripčních motivů. Druhá ...
 • Analýza a transformace kódů založená na převodnících 

  Pukančík, Marián
  Táto práca sa zaoberá analýzou a transformáciou kódu založenej na prevodníkoch. Práca definuje všetky potrebné teoretické pojmy týkajúce sa konečných a zásobníkových prevodníkov, a následne sa venuje návrhu a implementácii ...
 • Analýza genomických dat s využitím algoritmu BLAST 

  Křížová, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou genomických dat s využitím algoritmu BLAST. V teoretické části popisuje genetické informace, jejich význam a strukturu. Dále zde naleznete popis algoritmu BLAST, Smith-Waterman a ...
 • Analýza lokálních struktur DNA 

  Kratochvíl, Jaromír
  Tato diplomová práce je zaměřena na popis a realizaci uživatelského rozhraní jako webové aplikace ve frameworku Vue.js pro analýzu lokálních struktur DNA. Lokální struktura se dá popsat jako alternativní struktura DNA, ...
 • Analýza variability intronů 

  Kukačková, Hana
  Bakalářská práce se v teoretické části zabývá genovou expresí, významem a charakteristikou intronů a metodami jejich rozpoznávání. V praktické části se zaměřuje na analýzu intronů zvolených genů a vyhledávání konzervativních ...
 • Aplikace pro zarovnávání částí DNA 

  Kašpárek, Tomáš
  Tato práce se zabývá metodami zarovnání sekvenci DNA se zaměřením na rychlost prováděného úkonu a jeho optimálnost. Výsledkem práce je několik programů, které předvádějí zarovnávací algoritmy a jejich verze programované ...
 • Aplikace pro zpracování dat z oblasti genového inženýrství 

  Brychta, Jan
  Tato práce má několik cílů. Jedním z nich je seznámit s problematikou genového inženýrství, zejména pak s fragmentací DNA, makromolekulou DNA, metodami pro purifikaci a separaci nukleových kyselin, enzymy používanými ...
 • Biochemická analýza DNA interakčních partnerů 

  Valchová, Michaela
  Tato práce byla zaměřena na analýzu DNA. Nejprve byly hybridizovány fluorescenčně značené oligonukleotidy, které byly následně podrobeny HRM analýze, kdy byly zjišťovány teploty tání oligonukleotidů v závislosti na daném ...
 • Bioinformatika lidského genomu 

  Kupková, Karolína
  Bakalářská práce se zabývá úseky DNA obsahujícími pouze adenin a guanin. V teoretické části je popsána struktura a složení deoxyribonukleové kyseliny, chromosomů a genů. Jsou zde uvedeny základní informace o lidském a ...
 • Carbon composite micro- and nano-tubes-based electrodes for detection of nucleic acids 

  Prášek, Jan; Húska, Dalibor; Trnková, Libuše; Adam, Vojtěch; Kizek, René; Hubálek, Jaromír (Springer, 2011-05-16)
  The first aim of this study was to fabricate vertically aligned multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs). MWCNTs were successfully prepared by using plasma enhanced chemical vapour deposition. Further, three carbon composite ...
 • Číslicové zpracování elektroforetogramů 

  Ondroušek, Lukáš
  Cílem této práce je seznámení s elektroforetickými metodami a jejich využitím, popis několika základních filtračních metod, které jsou vhodné pro zpracování elektroforetogramů. A následné využítí v programu, který je ...
 • Číslicové zpracování rostlinných genomů 

  Jugas, Robin
  Práce navazuje na rozvoj v oblasti numerických reprezentací DNA sekvencí v uplynulých letech. Cílem bakalářské práce je zpracovat přehled numerických reprezentací DNA sekvencí a popsat vlastnosti a rozdíly genetického kódu ...
 • Detekce genů v DNA sekvencích 

  Bahurek, Tomáš
  Tato práce se věnuje problematice detekce genů v DNA sekvencích. Vysvětluje spůsob uložení informace v DNA sekvencích, poskytuje přehled některých metod pro detekci genů, konkrétně popisuje vybrané metody a výsledky testů ...
 • Diagnostika genomem podmíněných onemocnění za využití mikro a nanočástic 

  Mondeková, Věra
  Bakalářská práce pojednává o možnostech detekce virového genomu prostřednictvím biosenzorů, konkrétně pomocí magnetických částic. Úvodní část je tvořena stručnou charakteristikou virů, jakožto původců genomem podmíněných ...
 • Efektivní hledání překryvů u NGS dat 

  Matocha, Petr
  Hlavním tématem této práce je detekce překryvů u NGS dat. Práce obsahuje přehled sekvenovacích technologií, jenž jsou zdrojem NGS dat. V práci je obecně definován problém detekce překryvů DNA sekvencí. Následně je v práci ...
 • Electrodeposition of Silver Amalgam on Thin Gold Film Electrodes for Voltammetric Detection of 4Nitrophenol and DNA Labeled with Osmium TetroxideBipyridine Complex 

  Havranová, Pavlína; Ligmajer, Filip; Daňhel, Aleš (Wiley, 2019-10-22)
  Herein, electrodes made of vapordeposited thin gold films (vAuE) were used as an alternative substrate for the electrodeposition of silver amalgam particles (AgAPs), next to indium tin oxide and pyrolytic graphite, which ...
 • Elektrochemický biosenzor pro studium metylace DNA 

  Petrula, Jakub
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a optimalizáciou senzoru a biosenzoru pre detekciu metylovanej DNA. Teoretická časť práce vysvetluje mechanizmus a význam metylácie DNA a analytické metódy, ktoré sa v súvislosti s ...
 • Fuzzy klasifikace DNA sekvencí 

  Těthal, Jiří
  Práce se zabývá Fuzzy klasifikací sekvencí DNA. V první části práce jsou teoreticky shrnuty informace o fuzzy logice a metodách jejího využití v klasifikaci biologických sekvenčních dat. Druhá část se již prakticky zabývá ...
 • Genotypizace bakterií na základě teploty tání oligonukleotidů 

  Šandová, Hana
  Tato bakalářská práce se zabývá genotypizačními metodami, které využívají teplotu tání oligonukleotidů. V teoretické části je popsána DNA, je vysvětlen pojem typizace a jsou zde popsány laboratorní i výpočetní metody ...