Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza mitochondriálních genů živočichů pro DNA barcoding 

  Brabencová, Klára
  Tato diplomová práce obsahuje literární rešerši na téma mitochondriální genom a DNA barcodingu. Praktická část se zabývá sestavením datasetu mitochondriálních sekvencí z databáze GenBank a vytvořením funkce pro extrakci ...
 • Fuzzy klasifikace DNA sekvencí 

  Těthal, Jiří
  Práce se zabývá Fuzzy klasifikací sekvencí DNA. V první části práce jsou teoreticky shrnuty informace o fuzzy logice a metodách jejího využití v klasifikaci biologických sekvenčních dat. Druhá část se již prakticky zabývá ...
 • Identifikace organismů pomocí analýzy nukleotidových denzitních vektorů 

  Maděránková, Denisa
  Většina metod pro analýzu genomických dat pracuje se sekvencemi v jejich symbolickém zápisu. Genomické sekvence lze považovat za formu biologického digitálního signálu, který je možné analyzovat metodami zpracování digitálních ...
 • Komparační analýza genomických dat pomocí grafické reprezentace 

  Těthal, Jiří
  Práce se zabývá identifikací druhů živočichů pomocí denzity nukleotidů mitochondriálního genu CO1. V první části práce jsou teoreticky shrnuty informace o DNA barcodingu a buněčné organele mitochondrii, která s touto metodou ...
 • Molekulární taxonomie pomocí mitochondriální DNA 

  Kalianková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá molekulární taxonomií pomocí mitochondriální DNA. V úvodu je popsána taxonomie obecná a molekulární. V teoretické části je dále popsána struktura a složení živočišné buňky, deoxyribonukleové ...
 • Vliv numerických reprezentací DNA na úspěšnost molekulární taxonomie 

  Blaschová, Eliška
  Práce seznamuje s klasickou a molekulární taxonomií, které se používají ke klasifikaci organismů. Představuje směr DNA barcodingu jako možnost jak přiřadit neznámý vzorek organismu k známému druhu. Získané sekvence ...
 • Vliv redukce nukleotidových denzitních vektorů na molekulární identifikaci organismů 

  Kosková, Markéta
  Tato práce se zabývá vlivem redukce nukleotidových denzitních vektorů na molekulární identifikaci organismů. Na začátku teoretické části je popsán pojem druh, jeho vývoj a s ním související mutace. V další časti je uvedena ...
 • Znakově-orientované metody DNA barcodingu 

  Kalianková, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá studiem znakově orientovaných metod DNA barcodingu. Úvod obsahuje informace o DNA barcodingu a znakově orientovaných metodách DNA barcodingu. V teoretické části je popsána metoda CAOS a metoda ...
 • Znakově-orientované metody DNA barcodingu 

  Kalianková, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá studiem znakově orientovaných metod DNA barcodingu. Úvod obsahuje informace o DNA barcodingu a znakově orientovaných metodách DNA barcodingu. V teoretické části je popsána metoda CAOS, metoda BLOG ...