Now showing items 1-20 of 35

 • Ajax - aktivní JavaScript komunikující v XML 

  Firlová, Jana
  Práce pojednává o nástrojích používaných v současnosti při tvorbě dynamických webových aplikací a soustřeďuje se především na Ajax. Představuje komponenty této techniky, její princip, užití, výhody a nevýhody. Je zde popsán ...
 • Aplikace pro generování testových otázek 

  Žoldoš, Petr
  Podstatou bakalárskej práce je navrhnúť a realizovať zabezpečený dabázový systém. Jeho úlohou je správa testových otázok v užívatežsky prístupnej aplikácií. Je schopná otázky vkladať a vymazávať, editovať, zadežovať do ...
 • Aplikační platforma v PHP 

  Špaček, Pavel
  Cílem práce je vytvořit model platformy pro vývoj aplikací za předpokladu, že tato platforma bude realizována v jazyce PHP. Aplikace jsou tvořeny spojováním funkčních modulů dle požadovaných vlastností. Běh takto vytvořené ...
 • Automatizace webového prohlížeče 

  Bastl, Vojtěch
  Tato práce se zabývá automatizací webového prohlížeče - nástroji, umožnující programové ovládání programu pro prohlížení webových stránek. Nejprve diskutuje existující řešení, s důrazem na nástroje z rodiny Selenium Suite ...
 • Automatizované testování zabudovaných webových aplikací 

  Dufek, Ondřej
  Tato práce je zaměřena na automatické testování zabudovaných webových aplikací, konkrétně na jejich uživatelská rozhraní. Problematiku jsem řešil na již připraveném rozhraní. Použil jsem automatizační nástroj Selenium. ...
 • Databáze XML pro správu slovníkových dat 

  Samia, Michel
  Práce se zabývá automatizací zpracování slovníkových dat, především těch ve formátech postavených na XML. Čtenář je nejprve seznámen s použitými pojmy lingvistiky a lexikografie, dále jsou představeny jednotlivé typy formátů ...
 • Demonstrace podpory pro práci s XML v moderních databázových systémech 

  Dvorštiak, Matej
  Tato bakalářská práce je zaměřena na XML technologie a XML podporu u databázových systémů. Konkrétně u systému Oracle. Jeho XML podpora je podrobně rozebrána v práci. Detailní popis je hlavně zaměřen na architekturu Oracle ...
 • Distribuční systém pro elektronické obchody 

  Gavenda, Martin
  Cílem této diplomové práce je navrhnout model informačního systému pro podporu internetových obchodů. Kromě návrhu modelu bude v práci kladen důraz na analýzu možného využití nových technologií, jako je AJAX nebo komunikace ...
 • Exportování obsahu webového provozu do MAFF 

  Janeček, Vít
  Cílem této bakalářské práce bylo seznámení se s principy přenosu, uložení a opětovného zobrazení webového provozu. Další částí byl návrh a realizace modulu pro rekonstrukci a exportování obsahu webového provozu. Tento modul ...
 • Generátor vědeckých webových portálů 

  Růžička, Štěpán
  V tomto dokumentu se zabývám dynamickou webovou aplikací, kterou vytvářím za pomocí technologií Ruby on Rails, XML, MySQL a AJAX. V úvodu vysvětluji, proč jsem si vybral právě toto téma. A popisuji, co lze v této publikaci ...
 • Generování PDF dokumentů z webových stránek 

  Červinka, Zbyněk
  Tato práce se zabývá generováním PDF dokumentů z webových stránek. Zdrojem dat je Java knihovna CSSBox, která poskytuje zpracované prvky webových stránek ve formě Java objektů. Cílem práce je zpracovat tato data a pomocí ...
 • GUI designer webových formulářů 

  Janošík, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro tvorbu webových formulářů. Pro tvorbu webového formuláře je potřeba znát alespoň tyto programovací jazyky: HTML, CSS, JavaScript a PHP. Z toho lze usoudit, že ...
 • Implementace flexibilního rozložení ve zobrazovacím stroji CSS 

  Ondrák, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá studiem architektury experimentálního zobrazovacího stroje CSSBox a jeho rozšířením o nový způsob rozložení webového obsahu s názvem flexibilní rozložení. Práce se podrobně věnuje popisu ...
 • Implementace mřížkového rozložení ve zobrazovacím stroji CSS 

  Novák, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je prostudovat architekturu experimentálního zobrazovacího stroje CSSBox a navrhnout způsob rozšíření knihovny o nové možnosti mřížkového rozložení obsahu. Nejdříve je uveden úvod do problematiky, ...
 • Informační systém pro cestovní kancelář 

  Fatrdla, Pavel
  Bakalářská práce se zbývá tvorbou informačního systému s webovým rozhraním pro jihlavskou cestovní kancelář Krasimtour s r.o. Práce začíná analýzou požadavků, na jejichž základě jsou specifikovány jednotlivé případy použití. ...
 • Inteligentní video-přehrávač 

  Sabela, David
  Cílem práce bylo vytvořit uživatelské rozhraní pro zobrazování zajímavých událostí z dohledových kamerových systémů. V části teorie jsou popsány technologie, které jsou vhodné k vytvoření webové aplikace, která pracuje s ...
 • Interaktivní vizualizace XML 

  Onderko, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou interaktivní vizualizace XML a problematikou práce s nativní XML databází. Je zde popsána technologie XML včetně způsobů jejího zpracování, nativní XML databáze, metody vizualizace ...
 • Javascriptové knihovny a jejich využití při tvorbě interaktivních webových aplikací 

  Wagner, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá javascriptovými knihovnami a jejich využitím při tvorbě interaktivních webových aplikací. Popisuje rovněž technologie potřebné při tvorbě interaktivní webové aplikace. Pomocí javascriptových ...
 • Jednotkové testování zobrazovacího jádra prohlížeče 

  Šťastný, Michal
  Tato bakalářská práce je zaměřena na jednotkové testování zobrazovacího jádra prohlížeče pomocí nástroje JUnit. V práci je popsána architektura zobrazovacího jádra CSSBox a seznámení se s nástrojem pro jednotkové testování ...
 • Knihovna pro zpracování dokumentů OpenXML 

  Belica, Peter
  Práce popisuje typ dokumentů Office Open XML, pro které se rovněž používá označení OpenXML. Jsou vysvětleny základní vlastnosti těchto dokumentů a jejich struktura. Dále jsou přiblíženy i další technologie DOM a XHTML ...