Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza binárního materiálu a určení binárního diagramu 

  Dobeš, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a ověřením binárního diagramu systému Ag-Sb. Teoretická část práce popisuje dílčí prvky tohoto systému, funkci binárních diagramů a metody termické analýzy. Experimentální část se ...
 • Automatizace pomocí Ansible ve Windows 

  Klíč, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá především možnostmi, jak automatizovat správu počítačů a získávání dat o počítačích. Práce se zaměřuje na automatizaci počítačů s operačním systémem Windows spravovaných z operačního systému ...
 • Fyzikální stárnutí polypropylénu 

  Weiss, Jiří
  Byla studována problematika fyzikálního stárnutí komerčně vyráběných homopolymerů polypropylenu Mosten. Práce je zaměřena na sledování změn fyzikálních vlastností polymeru v časovém horizontu 90 dní od data přípravy ...
 • Hodnocení homogenity ingotů slitiny Ni-Ti metodou DSC 

  Kuběnová, Monika
  Sliitny NiTi o blízkém ekviatomárním složení niklu a titianu patří do skupiny materiálů, které vykazují tvarovou paměť. Slitiny NiTi jsou velmi atraktivní funkční materiály a to nejen diky své tvarové paměti s vysokou ...
 • Hydratace biokolidů - kalorimetrická studie 

  Šméralová, Ester
  Předmětem této diplomové práce bylo studium hydratace vybraných biokoloidních látek, konkrétně huminových látek (huminových kyselin a fulvinových kyselin), kyseliny hyaluronové se třemi různými molekulovými hmotnostmi, ...
 • Mikroprocesorové řízení spínaných zdrojů 

  Žůrek, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem procesorem řízeného spínaného zdroje. Zdroj je navrhován k napájení notebooku ze sítě automobilu.
 • Možnosti studia degradace polymerních materiálů v klimatických podmínkách Antarktidy 

  Mičkal, Petr
  Bakalářská práce se v obecné rovině zabývá polymerními materiály a zhodnocením možností testování jejich odolnosti v extrémně klimatických podmínkách Antarktidy. Jsou zde popsány polymerní materiály, jejich charakteristiky, ...
 • Optimalizace parametrů pultruze kompozitů na bázi epoxidových matric 

  Ostrezi, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá momentálním progresem v tématu kompozitních materiálů s výztuží ve formě dlouhých vláken a polymerních matric. Dále se zabývá výrobními metodami kompozitních materiálů, zejména pultruzí. ...
 • Optimalizace technologie výroby odlitků ze slitin Al metodou vytavitelného modelu 

  Talanda, Ivan
  Cílem práce je vybrat nový modelový vosk pro slévárnu Fimes, a.s., jako náhradu za vosk stávající, již ne zcela vyhovující. Stávající vosková směs způsobovala problémy v technologickém procesu, které vedly ke zvýšené ...
 • Porovnání vlastností dvou výrobků pro umělá kluziště na bázi kaučuku etylén-propylen-dien 

  Kostková, Jana
  Diplomová práce se zabývá charakterizací dvou černobílých výrobků na bázi etylen-propylen-dienového kaučuku (EPDM) používaných jako podklad pro umělá kluziště. Výrobky označené A a B se liší průměrem kruhových trubek, ...
 • Studium stability emulzí pomocí fyzikálně-chemických a optických metod 

  Kuchyňová, Jitka
  Tato diplomová práce se zabývá studiem stability modelových emulzních systémů typu O/V (složení 30/70, O/V) při 25°C. Byly sledovány změny fyzikálních vlastností emulzí (stárnutí) v závislosti na čase a proměnné koncentraci ...
 • Termická a mikrostrukturní analýza binárního eutektického systému 

  Bielková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a ověřením binárního diagramu systému Sn-Bi. Teoretická část práce popisuje běžné fázové transformace a metody jejich zkoumání, především termickou analýzu. Experimentální část je ...
 • Univerzální měnič na malé napětí 

  Pilch, Tomáš
  V rámci této diplomové práce byl osazen, oživen a otestován univerzální měnič do výuky Mikropočítačové řízení elektrických pohonů. Měnič se skládá z výkonové části vhodné pro řízení malých elektrických motorků od +12 V do ...
 • Univerzální řídicí jednotka pro BLDC motory 

  Pijáček, Ondřej
  Tato práce se zabývá návrhem univerzální řídicí jednotky pro BLDC motor napájené z palubní sítě letadla 28 V schopné řídit motor do 10 A. Maximální výkon motoru je okolo 250 W. Důležitým předpokladem jednotky je možnost ...
 • Určení kinetických parametrů reakcí pomocí DSC měření 

  Kopecký, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá DSC měřením a výpočtem kinetických parametrů. V teoretické části je nejprve stručně popsána alotropie železa a poté popis samotné DSC analýzy. Práce také obsahuje rozdělení a odvození ...
 • Vývoj webového nástroje pro analýzu kalorimetrických dat 

  Nedeljković, Sava
  Proteiny jsou organické molekuly složené z aminokyselin, které jsou přítomny ve všech živých organizmech. Jsou to hlavní stavební prvky života. Zkoumání stability proteinů má velké uplatnění ve farmaceutickém, biochemickém ...